Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân

Giải GDCD 6 Chân trời sáng tạo Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân

Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDCD 6 Bài 10.

Quảng cáo

Khởi động

Giải GDCD 6 trang 48

Khám phá

Giải GDCD 6 trang 49

Luyện tập

Giải GDCD 6 trang 52

Quảng cáo

Vận dụng

Giải GDCD 6 trang 53

Xem thêm các bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Quảng cáo

Lý thuyết GDCD 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân (hay, chi tiết)

1. Thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

- Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

- Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

 Lưu ý: Công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam theo Hiến pháp 2013

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:

- Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: 

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; 

+ Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình;

+ Quyền bầu cử, ứng cử, tham gia quản lí nhà nước và xã hội; 

Quảng cáo

 Lý thuyết GDCD 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân | Chân trời sáng tạo

+ Quyền bình đẳng; 

+ Quyền tự do ngôn luận; 

+ Quyền tự do đi lại. 

+ Quyền tự do kinh doanh;...

- Công dân Việt Nam cần thực hiện các nghĩa vụ cơ bản như: 

+ Trung thành với Tổ quốc;

+ Tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam;

+ Bảo vệ Tổ quốc;

Lý thuyết GDCD 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân | Chân trời sáng tạo

+ Bảo vệ môi trường;

+ Nộp thuế.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân | Chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân (có đáp án)

Câu 1: Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

C. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.

D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. 

Chọn đáp án: C

Giải thích: Ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ công dân. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 2: Công dân bình đẳng trước pháp luật là?

A. Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

B. Công dân có quyền và nghĩa vụ giống nhau tuỳ theo địa bàn sinh sống.

C. Công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lý theo quy định của đơn vị, tổ chức, đoàn thể mà họ tham gia.

D. Công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau nếu cùng giới tính, dân tộc, tôn giáo.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Câu 3: Là học sinh, em cần tránh làm gì để trở thành một công dân tốt?

A. Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.

B. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.

C. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.

D. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Là học sinh, để trở thành một công dân tốt em cần trau dồi, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.

Câu 4: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa như thế nào?

A. Đều có quyền như nhau

B. Đều có nghĩa vụ như nhau

C. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau

D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Câu 5: Quyền cơ bản của công dân là

A. Những lợi ích cơ bản mà người Công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.

B. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.

C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.

D. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.

Câu 6: Nghĩa vụ cơ bản của công dân là

A. Yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.

B. Yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện.

C. Yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.

D. Yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 7: Đâu không phải quyền của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Trung thành với Tổ quốc.

C. Tự do ngôn luận.

D. Có nơi ở hợp pháp.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Trung thành với Tổ quốc là nghĩa vụ của công dân.

Câu 8: Đâu không phải thuộc quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân?

A. Đi lại, cư trú. 

B. Tự do kinh doanh.

C. Bí mật đời tư.

D. Sống, hiến mô tạng.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tự do kinh doanh là quyền về kinh tế, xã hội văn hóa.

Câu 9: Việc làm nào dưới đây thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?

A. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.

B. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.

C. Luôn đòi bố mẹ chiểu theo ý muốn của bản thân.

D. Ngăn cấm con tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Câu 10: Hành vi nào thực hiện chưa tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?

A. Tự giác tham gia các hoạt động giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

B. Chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.

C. Quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ mọi người trong gia đình.

D. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật. 

Chọn đáp án: D

Giải thích: Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật là hành vi thực hiện chưa tốt nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công dân phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Chân trời sáng tạo khác