50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 1: Cho phản ứng: Fe3O4 + HNO3loãng → ....

Quảng cáo

Tỉ lệ giữa số phân tử Fe3O4 với số HNO3 đóng vai trò môi trường là

A. 1/1.     B. 3/1.     C. 1/9.    D. 3/28.

Đáp án C

Fe3O4 + HNO3loãng → Fe(NO3)3 + NO + H2O

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

3Fe3O4 + 28HNO3loãng → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Số phân tử HNO3 đóng vai trò làm môi trường = 27.

Tỉ lệ giữa số phân tử Fe3O4 với số HNO3 đóng vai trò môi trường = 3:27 = 1/9

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3. Thể tích khí X (đktc) là:

A. 2,224     B. 2,737     C. 1,368     D. 3,374

Đáp án C

nNO = 2x mol; nNO2 = 3x mol

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có:

9x = 0,11; x= 11/900 ⇒ V = 5x.22,4 = 1,368 (l)

Bài 3: Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dd HNO3 loãng thấy thoát ra 44,8 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của a là:

A. 140,4 gam     B. 70,2 gam     C. 35,1 gam     D. Kết quả khác

Đáp án A

nNO = x mol; nN2O = nN2 = 2x mol

Ta có nNO + nN2O + nN2 = x + 2x + 2x = 44,8/22,4 = 2 mol

⇒ x = 0,4 (mol)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có: 3x = 1,2 + 6,4 + 8 = 15,6 ⇒ x = 5,2 .

mAl = 5,2.27 = 140,4 (gam).

Quảng cáo

Bài 4: Từ 2 phản ứng:

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Có thể rút ra kết luận:

A. Tính oxi hoá: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B. Tính khử: Fe > Fe2+ > Cu

C. Tính oxi hoá: Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ D. Tính khử: Cu > Fe > Fe2+

Đáp án A.

Bài 5: Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số của HNO3

A. 13x - 9y.     B. 23x - 9y.     C. 23x - 8y.     D. 16x - 6y.

Đáp án D.

Ta có :

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

(5x-2y)FeO + (16x-6y)HNO3 → (5x-2y)Fe(NO3)3 + NxOy + (8x-3y)H2O

Bài 6: Hòa tan hoàn toàn 13,0 gam Zn vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 18,9 gam    B. 37,80 gam     C. 28,35 gam     D. 39,80 gam

Đáp án D

nZn = 0,2 (mol),

Do số mol e nhường < số mol e nhận, sản phẩm khử phải có NH4NO3.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có: 0,4 = 0,2 + 8x ⇒ x = 0,025 (mol)

mmuối = mKL + ne.mNO3 + mNH4NO3 = 13 + 0,4.62 + 0,025. 80 = 39,8 gam.

Bài 7: Cho sơ đồ phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là:

A. 21.    B. 19.    C. 23.     D. 25.

Đáp án B

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

FeS2 + 8HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O

Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là = 1 + 8+ 1+ 2+ 5 + 2= 19

Quảng cáo

Bài 8: Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,5 lít dung dịch HNO3, phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N2O(là sản phẩm khử duy nhất). Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

A. 0,95.    B. 0,86.    C. 0,76.    D. 0,9.

Đáp án C

nAl = 0,5 mol

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có: 1,5 = 8x + 3y (1)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Giải (1), (2) ta có: x = 0,15 , y =0,1 (mol)

nHNO3 = 4nNO + 10nN2O = 4y + 10x = 1.9 (mol)

CHNO3 = 1,9/2,5 = 0,76 M

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất.

Bài 9: Phần trăm thể tích của oxi trong Y là

A. 40%     B. 50%     C. 60%    D. 70%

Đáp án: C

Ta có mX + mY = mZ ⇒ 7,8 + mY = 19,7

mY = 11,9 (g)

Gọi nCl2 = x mol; nO2 = y mol

Ta có x + y = 5,6/22,4 = 0,25 mol (1)

mCl2 + mO2 = 71x + 32y = 11,9 (2)

Giải (1) và (2) ta có x = 0,1 (mol); y = 0,15(mol)

%VO2 = 0,15/0,25 . 100% = 60%

Bài 10: Phần trăm khối lượng của Al trong X là

A. 30,77%     B. 69,23%     C. 34,62%     D. 65,38%

Đáp án B

Gọi nMg = a(mol), nAl = b (mol), ta có 24a + 27b = 7,8(*)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có : 2a + 3b =0,8(**)

Giải (*) và (**), a = 0,1, b = 0,2(mol)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 11: Cho phản ứng sau:

Na2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Sau khi cân bằng với hệ số là những số nguyên tối giản thì hệ số của K2SO4

A. 2.    B. 3.    C. 5.    D. 4.

Đáp án D.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 → 5Na2SO4 + 4K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

Bài 12: Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

a) SO3 + H2O → H2SO4     b) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) C + H2O → CO + H2     d) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

e) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2     f) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

A. c,e,f    B. a,d,e    C. a, c, e,    D. a,e,f

Đáp án A

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hóa - khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 13: Cho sơ đồ phản ứng : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO3 là :

A. 23x – 9y.     B. 23x – 8y.     C. 46x – 18y.     D. 13x – 9y.

Đáp án C

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

(5x-2y)Fe3O4 + (46x -18y)HNO3 → (15x- 6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O

Bài 14: Cho phương trình phản ứng sau:

C6H5C2H5 + KMnO4 → C6H5COOK + MnO2 + K2CO3 + KOH + H2O

Hệ số nguyên tối giản đứng trước chất bị khử khi phản ứng cân bằng là

A. 4.    B. 12.    C. 3.    D. 10.

Đáp án A.

C6H5C2H5 + 4KMnO4 → C6H5COOK + 4MnO2 + K2CO3 + KOH + 2H2O.

Do số OXH của KMnO4 giảm ⇒ nó là chất oxi hóa nghĩa là trong phản ứng nó bị khử.

⇒ Hệ số cần tìm là 4.

Bài 15: Cho phản ứng hoá học: Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hoá và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hoá học của phản ứng đã cho tương ứng là

A. 1:5.    B. 5:1.    C. 1:3.    D. 3:1.

Đáp án B.

Ta có:

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 16: Xét phản ứng : xBr2 + yCrO2- + ...OH- → ...Br- + ...CrO42- + ...H2O. Giá trị của x và y là :

A. 3 và 1.    B. 1 và 2.    C. 2 và 3.    D. 3 và 2.

Đáp án D

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

3Br2 + 2CrO2- + ...8OH- → ...6Br- + ...2CrO42- + ...4H2O

Bài 17: Cho 0,15 mol FexOy tác dụng với HNO3 đun nóng, thoát ra 0,05 mol NO. Công thức oxit sắt là :

A. FeO.    B. Fe2O3.    C. Fe3O4.    D. FeO hoặc Fe3O4.

Đáp án D

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bảo toàn e ta có: (3x-2y).0,15 = 0,15 ⇒ 3x-2y = 1

x123
y12,5 loại4
FeOFe3O4

Bài 18: Cho phản ứng : Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò làm chất oxi hóa là?

A.14    B. 10.    C. 4.    D. 12.

Đáp án B

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Cu2S + 14HNO3 → 2Cu(NO3)2 + H2SO4 + 10NO2 + 6H2O

Số phân tử HNO3 đóng vai trò làm chất oxi hóa là 10.

Bài 19: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 ;

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 . Phát biểu đúng là

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br- .

B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.

C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+.

D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.

Đáp án

Từ phương trình (2) : 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 ta suy ra tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Br2.

Mặt khác từ (1): 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 nên tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn Fe3+.

Bài 20: Cho phản ứng:

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số cân bằng của chất oxi hóa và chất khử là:

A. 6    B. 8    C.7    D.14

Đáp án C

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Chất khử     Chất oxi hóa

Tổng hệ số cân bằng của chất oxi hóa và chất khử = 6 + 1 = 7.

Bài 21: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước.

(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.

(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là

A. 2.     B. 5.     C. 4.     D. 3.

Đáp án C.

Các phương trình oxi hóa khử là I, II, III, IV.

Các pt phản ứng xảy ra:

(I): 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(II) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

(III) 2NO2 + 1/2 O2 + H2O → 2HNO3

(IV) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

(V) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 22: Trong phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

A. 3/14.    B. 4/7.    C. 1/7.    D. 3/7.

Đáp án D

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 2KCl + 7H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử /tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng = 6/14=3/7

Bài 23: Cho các phản ứng:

(a) Sn + HCl (loãng) →     (b) Fe + H2SO4 (loãng) →

(c) MnO2 + HCl (đặc) →     (d) Cu + H2SO4 (đặc) →

(e) Al + H2SO4 (loãng) →     (g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

Số phản ứng mà H của axit đóng vai trò chất oxi hoá là

A. 3.     B. 5.     C. 2.     D. 6.

Đáp án C

Các phương trình: a, b.

(a) Sn + 2HCl (loãng) → SnCl2 + H2

    Chất oxi hóa (sự thay đổi số oxi hóa xảy ra tại H).

(b) Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

    Chất oxi hóa (sự thay đổi số oxi hóa xảy ra tại H).

(c) MnO2 + 4HCl (đặc) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

    Chất khử (sự thay đổi số oxi hóa xảy ra tại Cl)

(d) Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

    Chất oxi hóa (sự thay đổi số oxi hóa xảy ra tại S).

(e) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

    Môi trường

Bài 24: Cho các phản ứng sau:

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O.

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 2.    B. 3.    C. 1.    D. 4.

Đáp án A.

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O.

Chất khử

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O.

Không thay đổi số oxi hóa.

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

Chất khử

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.

Chất oxi hóa

Bài 25: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối của chúng có các phản ứng hoá học sau:

Phát biểu đúng là

A. Ion Y2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+.

B. Kim loại X khử được ion Y2+.

C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

D. Ion Y3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion X2+.

Đáp án D

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nhom-halogen.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6