50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Khi cho Cu2S tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm: Cu(NO3)2 ; H2SO4 ; NO và H2O.

Quảng cáo

Bài 1: Số electron mà 1 mol Cu2S đã nhường là :

A. 9 electron.    B. 6 electron.     C. 2 electron.     D. 10 electron.

Đáp án D

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Bài 2: Hệ số cân bằng của HNO3 là:

A. 10    B. 22    C. 26    D. 15

Đáp án B

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

3Cu2S + 22HNO3 → 6Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 10NO + 8H2O

Bài 3: Cho phản ứng : Fe2+ + MnO4- + H+ → Fe3+ + Mn2+ + H2O. Sau khi cân bằng, tổng các hệ số (có tỉ lệ nguyên và tối giản nhất) là :

A. 22.    B. 24.    C. 18.    D. 16.

Đáp án B

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Tổng các hệ số (có tỉ lệ nguyên và tối giản nhất) là = 5 + 1+ 8 + 5+ 1+4 = 24

Bài 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhường 12 electron.    B. nhận 13 electron.

C. nhận 12 electron.    D. nhường 13 electron.

Đáp án D

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)
Quảng cáo

Bài 5: Cho quá trình: NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O. Đây là quá trình :

A. oxi hóa.     B. khử.    C. nhận proton.    D. tự oxi hóa – khử.

Đáp án B.

Bài 6: Trong phản ứng FexOy + HNO3 → N2 + Fe(NO3)3 + H2O, một phân tử FexOy sẽ

A. nhường (2y – 3x) e. B. nhận (3x – 2y) e.

C. nhường (3x – 2y) e. D. nhận (2y – 3x) e.

Đáp án C.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Bài 7: Trong dãy các chất sau, dãy chất nào luôn luôn là chất oxi hóa khi tham gia các phản ứng oxi hóa – khử :

A. KMnO4, Fe2O3, HNO3.    B. Fe, Fe2O3, HNO3.

C. HNO3, H2S, SO2.    D. FeCl2, I2, HNO3.

Đáp án A.

Trong các hợp chất, số oxi hóa lần lượt là: 50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O.

Bài 8: Biết khi cân bằng tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3: 2. Tỉ lệ mol nAl : nN2O : nN2 lần lượt là

A. 44: 6: 9.     B. 46: 9: 6.     C. 46: 6: 9.     D. 44: 9: 6.

Đáp án D

Quảng cáo

Bài 9: Hệ số của HNO3 sau khi cân bằng là:

A. 213    B. 126    C. 162    D. 132

Đáp án C.

Ta có: tỉ lệ số mol giữa N2O và N2 là 3: 2

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Pt sau cân bằng: 44Al + 162HNO3 → 44Al(NO3)3 + 6N2 + 9N2O + 81H2O.

Bài 10: Cho các chất và ion sau : Zn ; Cl2 ; FeO ; Fe2O3 ; SO2 ; H2S ; Fe2+ ; Cu2+ ; Ag+. Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là:

A. 2.    B. 8.    C. 6.    D. 4.

Đáp án D.

Chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là: Cl2, FeO, SO2, Fe2+

Bài 11: Cho sơ đồ phản ứng : aFeS +bH+ + cNO3- → Fe3+ + SO42- + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số a + b + c là

A. 3.     B. 4.     C. 6.     D. 8.

Đáp án D.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

FeS + 4H+ + 3NO3- → Fe3+ + SO42- + 3NO + 2H2O

Tổng hệ số a + b + c = 1 + 4 + 3= 8

Bài 12: Hòa tan hết 1,84 gam hỗn hợp Cu và Fe trong dung dịch HNO3 dư, thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Số mol Fe và Cu trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là :

A. 0,02 và 0,03.    B. 0,01 và 0,02.

C. 0,01 và 0,03.    D. 0,02 và 0,04.

Đáp án B.

Gọi nCu = y, nFe = x mol

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Áp dụng định luật bảo toàn e ta có: 3x+2y = 0,07 (1)

Khối lượng hai kim loại = 1,84 g: 56x+64y = 1,84 (2).

Giải 1,2 ta có: x = 0,01, y = 0,02 (mol)

Bài 13: Cho dãy các chất và ion : Cl2, Br2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là:

A. 3.    B. 4.    C. 6.    D. 5.

Đáp án B.

Chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+.

Bài 14: Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 là 19. Giá trị của m là :

A. 25,6 gam.    B. 16 gam.     C. 2,56 gam.     D. 8 gam.

Đáp án A

Gọi nNO = x mol, nNO2 = y mol.

Ta có: x + y= 8,6/22,4 = 0,4 (1)

30x + 46y = 19.2.0,4 (2)

Giải 1,2 ta có x = 0,2, y = 0,2 mol.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Bảo toàn e: 2y = 0,8 ⇒ y = 0,4 (mol). ⇒ mCu = 0,4.64 = 25,6 (g).

Bài 15: Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là:

A. 8.    B. 6.     C. 5.     D. 7.

Đáp án D.

Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử xảy ra giữa HNO3 với lần lượt các chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4,Fe(NO3)2, FeSO4,FeCO3. (Hợp chất mà trong đó Fe chưa đạt số oxi hóa là +3).

Bài 16: Xét phản ứng sau :

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O (1);

2NO2 + 2KOH → KNO2 + KNO3 + H2O (2)

Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng

A. oxi hóa – khử nội phân tử.     B. oxi hóa – khử nhiệt phân.

C. tự oxi hóa – khử.     D. không oxi hóa – khử.

Đáp án C.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Sự thay đổi số oxi hóa xảy ra chỉ trên 1 nguyên tố là phản ứng tự oxi hóa – khử.

Bài 17: Hòa tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75 (ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác). Thể tích (đktc) NO và N2O thu được lần lượt là :

A. 2,24 lít và 6,72 lít.    B. 2,016 lít và 0,672 lít.

C. 0,672 lít và 2,016 lít.    D. 1,972 lít và 0,448 lít.

Đáp án B

nAl = 0,17 (mol).

Gọi nNO = x mol, nN2O = y mol

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Bảo toàn e: 3x + 8y = 0,51 (1)

Mhh = 16,75.2 = 33,5 = (30x + 44y)/(x+y) (2)

Giải 1 và 2 ta có: x =0,09 (mol); y = 0,03 (mol)

VNO = 0,09.22,4 = 2,016 (l), VN2O = 0,672 (l)

Cho các phản ứng oxi hoá – khử sau :

(1) 3I2 + 3H2O → HIO3 + 5HI     (2) 2HgO → 2Hg + O2

(3) 4K2SO3 → 3K2SO4 + K2S     (4) NH4NO3 → N2O + 2H2O

(5) 2KClO3 → 2KCl + 3O2    (6) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

(7) 4HClO4 → 2Cl2 + 7O2 + 2H2O    (8) 2H2O2 → 2H2O + O2

(9) Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O    (10) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

Bài 18: Trong số các phản ứng oxi hoá – khử trên, số phản ứng oxi hoá – khử nội phân tử là:

A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 5.

Đáp án D

Bài 19: Trong số các phản ứng oxi hoá – khử trên, số phản ứng tự oxi hoá – khử là :

A. 6.     B. 7.     C. 4.     D. 5.

Đáp án D

Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử là phản ứng mà sự thay đổi số oxi hóa xảy ra tại các nguyên tố trong cùng 1 phân tử. Các phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử là: 2, 5, 7, 8, 9

Phản ứng tự oxi hóa – tự khử là phản ứng sự tăng giảm số oxi hóa xảy ra trên cùng một nguyên tố.

Các phản ứng oxi hóa – khử nội phân tử là: 1, 3, 4, 6, 10

Bài 20: Cho sơ đồ phản ứng : Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O

Hệ số cân bằng của Cu2S và HNO3 trong phản ứng là :

A. 1 và 22.    B. 1 và 14.    C. 1 và 10.    D. 1 và 12.

Đáp án B

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Cu2S + 14HNO3 → 2Cu(NO3)2 + H2SO4 + 10NO2 + 6H2O

Bài 21: Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, chỉ thu được sản phẩm khử là 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2, có tỉ khối so với H2 bằng 14,75. % theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 61,80%.    B. 61,82%.     C. 38,18%.    D. 38,20%.

Đáp án C

nNO = x mol, nH2 = y mol

x + y= 0,896/22,4 = 0,04 mol (1)

30x + 28y = mhh = 14,75.2.0,04 (2)

Giải 1,2 ta có x = 0,03, y =0,01 (mol)

Gọi nFe = a mol, nMg = b mol.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Ta có: 56a + 24b = 2,64 (*)

3a + 2b = 0,19 (**) (Bảo toàn e).

Giải (*), (**): a = 0,018 mol; b = 0,068 mol.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Bài 22: Có phản ứng: X + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:

A. 3.    B. 4.    C. 5.    D. 6

Đáp án C

X là các hợp chất của Fe+2: Fe(NO3)2, FeO, Fe(OH)2 và Feo , Fe3O4

Bài 23: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Sau khi cân bằng, tỉ lệ giữa số phân tử bị oxi hoá và số phân tử bị khử là

A. 3:1.    B. 28:3.    C. 3:28.    D. 1:3.

Đáp án A.

Ta có các quá trình :

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Chất khử     chất oxi hóa     (số phân tử HNO3 đóng vai trò làm chất oxi hóa là 1).

Fe3O4 là chất bị oxi hóa, HNO3 vừa là môi trường vừa là chất bị khử.

Bài 24: Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm Zn và Al phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 5,6 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng Al có trong hỗn hợp là

A. 2,7 gam.     B. 5,4 gam     C. 8,1 gam.     D. 6,75 gam.

Đáp án A

nSO2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

Gọi nAl = a mol, nZn = b mol.

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

Ta có: 27a + 65b = 9,2 (*)

3a + 2b = 0,5 (**)

Giải (*), (**): a = b = 0,1 mol.

mAl = 0,1.27 = 2,7 gam

Bài 25: Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam kim loại M hóa trị III bởi lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,688 gam khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). M là

A. Fe.     B. Cu.     C. Zn.     D. Al.

Đáp án D.

nSO2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Ta có:

50 câu trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa, khử có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 1)

MM = 2,16/0,08 = 27 (Al)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nhom-halogen.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6