30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiếtCâu 1: Chất nào sau đây có tên gọi là hiđroclorua?

Quảng cáo

A. dd HCl.     B. khí Cl2.

C. khí HCl.     D. dd HClO.

Đáp án C

Hiđroclorua là HCl ở trạng thái khí.

Câu 2: Trộn dd chứa 1 g HCl vào dd chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu gì?

A. Màu đỏ.     B. Màu xanh.

C. Không màu.    D. Màu tím.

Đáp án A

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ HCl dư, NaOH phản ứng hết ⇒ dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Câu 3: Số oxi hóa của Cl trong HCl là

A. +1.     B. -1.

C. 0.     D. -2.

Đáp án B

Gọi số oxi hóa của Cl là x → (+1) + x = 0 → x = -1.

Câu 4: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là

A. 14,35 g.     B. 10,8 g.

C. 21,6 g.     D. 27,05 g.

Đáp án A

NaF không phản ứng với AgNO3.

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

m = 0,1.(108 + 35,5) = 14,35 (g).

Quảng cáo

Câu 5: Cho 0,3 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là?

A. Ba     B. Ca.

C. Mg.     D. Sr.

Đáp án C

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 6: Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với 73 g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15 g muối. Giá trị m là

A. 7,05 g.    B. 5,3 g.

C. 4,3 g.     D. 6,05 g.

Đáp án D

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ mHCl = 7,3 (g), nHCl = 0,2 (mol)

mmuối = mKL + mgốc axit = m + 0,2.35,5 = 13,15 ⇒ m = 6,05 (g)

Câu 7: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 6,4.     B. 8,5.

C. 2,2.     D. 2,0

Đáp án D

Chất rắn không tan là Cu.

nH2 = 0,2 (mol)

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

mZn = 0,2.65 = 13 (g) ⇒ mCu = 15 – 13 = 2 (g).

Câu 8: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư và đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là

A. 4,48 lít.     B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.     D. 6,72 lít.

Đáp án A

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết
Quảng cáo

Câu 9: Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua kim loại là:

A. Fe.     B. Zn.

C. Cu.     D. Ag.

Đáp án B.

Cu, Ag không phản ứng với HCl.

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3; Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Zn + Cl2 → ZnCl2; Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

Câu 10: Cho 10,5g hỗn hợp bột Mg, Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 0,4g khí H2 bay ra. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 17,6g     B. 25,1g

C. 24,7g    D. 17,8g

Đáp án C

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

mmuối = mKL + mgốc axit = 10,5 + 0,4.35,5 = 24,7 (g).

Câu 11: Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại hai muối này ra khỏi NaCl người ta có thể

A. nung nóng hỗn hợp.

B. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc.

C. cho hỗn hợp tác dụng với Cl2 sau đó đun nóng.

D. cả A, B và C.

Đáp án C

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

Câu 12: Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO bằng dd HCl vừa đủ, thu được 2,24 lít (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeO trong hỗn hợp là

A. 56,25%     B. 43,75%

C. 66,67%     D. 33,33%

Đáp án A

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 13: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào sai?

A. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2.

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.

Đáp án B

Cu đứng sau H trong dãy hoạt động của kim loại, do đó Cu không tác dụng với HCl.

Câu 14: Để trung hoà 100 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.    B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.    D. 0,6 lít.

Đáp án C

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 15: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch axit nào sau đây sẽ thu được kết tủa trắng?

A. HF     B. HBr

C. HI     D. HCl

Đáp án D

AgNO3 + HCl → AgCl (↓ trắng) + HNO3.

Câu 16: Để nhận biết ion clorua, người ta dùng

A. NaNO3     B. NaCl

C. AgCl     D. AgNO3

Đáp án D

Ag+ + Cl- → AgCl (↓ trắng).

Câu 17: Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thì phản ứng xảy ra vừa đủ. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là

A. 1,0M.    B. 0,25M.

C. 0,5M.     D. 0,75M.

Đáp án A

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 18: Cho 5,3 gam Na2CO3 vào dung dịch HCl (loãng, dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36    B. 2,80

C. 2,24    D. 1,12

Đáp án D

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 19: Trong dãy các chất sau đây, dãy các chất nào tác dụng với dung dịch HCl?

A. AgNO3, MgCO3, BaSO4, MnO2

C. Fe2O3, MnO2, Cu, Al

B. Fe, CuO, BaO, MnO2

D. CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2, MnO2

Đáp án B

A loại BaSO4, C loại Cu, D loại H2SO4.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 20: Cho các chất sau : NaOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), Na2SO4 (5). Axit HCl tác dụng được với các chất nào ở ngay điều kiện thường?

A. (1), (2), (4).     B. (3), (4), (5).

C. (1), (2), (3), (4).     D. (1), (2), (3).

Đáp án A

(1) HCl + NaOH → NaCl + H2O

(2) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(4) Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O.

Câu 21: Phản ứng hóa học nào không đúng ?

A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) 30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết NaHSO4 + HCl.

B. 2NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) 30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết Na2SO4 + 2HCl.

C. 2NaCl(loãng) + H2SO4(loãng) → Na2SO4 + 2HCl.

D. H2 + Cl2 30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết 2HCl.

Đáp án C

Không thoả mãn điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch.

Câu 22: Lấy 1 lít khí H2 cho tác dụng với 2 lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 80%. Thể tích hỗn hợp sau phản ứng là (giả sử các thể tích đo trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

A. 3 lít.     B. 4 lít.

C. 5 lít.     D. Kết quả khác.

Đáp án A.

Do trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Giả sử H = 100%, ta có H2 hết, do đó hiệu suất phản ứng tính theo H2.

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ Vsau phản ứng = 0,2 + 1,2 + 1,6 = 3.

Câu 23: Cho 16,7 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho nguyên tử khối các nguyên tố nhóm IIA: Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

A. Ca và Sr.     B. Sr và Ba.

C. Mg và Ca.     D. Be và Mg.

Đáp án A.

Kim loại nhóm IIA, có số oxi hóa = +2 trong hợp chất. Gọi X là kí hiệu chung của 2 kim loại

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ MX = 16,7 : 0,3 = 55,67

Ta có MCa = 40 < 55,67 < MSr = 88. Vậy hai kim loại là Ca và Sr.

Câu 24: Cho dung dịch A chứa 1,17g NaCl tác dụng với dung dịch B chứa 5,1g AgNO3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,70g    B. 43,05g

C. 2,87g     D. 4,31g

Đáp án C

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

(Do AgNO3 dư, nên tính số mol sản phẩm theo NaCl).

mAgCl = 0,02.(108 + 35,5) = 2,87 (g).

Câu 25: Cho 0,515 gam muối natri halogenua (NaX) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư thì thu được một kết tủa, kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 0,54 gam Ag. Nguyên tố X là

A. brom.     B. flo.

C. clo.     D. iot.

Đáp án A

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 26: Cho các phản ứng sau:

a. 4HCl + MnO2 30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b. 2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

c. HCl + NaOH → NaCl + H2O

d. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 3.     B. 4.

C. 2.     D. 1.

Đáp án D.

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

Số oxi hóa của Cl tăng từ -1 lên 0, do đó HCl thể hiện tính khử.

Câu 27: Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4(đậm đặc) → NaHSO4 + HX(khí)

Hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là

A. HCl.     B. HBr.

C. HI     D. cả A, B và C.

Đáp án A.

HBr và HI có tính khử mạnh có thể phản ứng với H2SO4 đặc.

Câu 28: Cho 0,03 mol hỗn hợp NaX và NaY ( X, Y là hai halogen thuộc chu kì kế tiếp – đều tạo kết tủa với AgNO3) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 4,75 gam kết tủa. Công thức hai muối trên là

A. NaBr, NaI.

B. NaF, NaCl.

C. NaCl, NaBr.

D. NaF, NaCl hoặc NaBr, NaI.

Loại B và D do NaF không tạo kết tủa với AgNO3

Gọi công thức chung của NaX và NaY là NaM.

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ 108 + MM = 158,3 ⇒ MM = 50,3 ⇒ X,Y lần lượt là Cl và Br.

Câu 29: Cho các chất sau: Cu(OH)2 (1), ZnO (2), Ag (3), Al (4), KMnO4 (5), PbS (6), Na2CO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), ZnS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất

A. (1), (2).     B. (3), (4).

C. (5), (6).     D. (3), (6).

Đáp án D

Ag đứng sau (H) trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên không phản ứng với HCl.

PbS là kết tủa không tan trong axit.

Câu 30: Hoà tan 1,12 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16%, thu được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là

A. 36,5.    B. 182,5.

C. 365,0.     D. 224,0.

Đáp án A.

nHCl = 0,05 (mol), mHCl thêm vào = 0,05. 36,5 = 1,825 (g)

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ mHCl (trong dung dịch 16%) = 0,16mdd

Sau khi thêm 1,12 lít khí Cl2.

30 Bài tập về Axit clohidric HCl cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ mdd = 36,5 (g)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa