30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiếtCâu 1: Tính oxi hóa của Br2

Quảng cáo

A. mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Clo.

B. mạnh hơn Clo nhưng yếu hơn Iot.

C. mạnh hơn Iot nhưng yếu hơn Clo.

D. mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Iot.

Đáp án C

Tính oxi hóa giảm dần theo thứ tự Flo → Clo → Brom → Iot.

Câu 2: Trong phản ứng hóa học sau: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr. Brom đóng vai trò là

A. chất khử.

B. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

C. chất oxi hóa.

D. không là chất oxi hóa không là chất khử.

Đáp án C

Số oxi hóa của brom giảm từ 0 xuống -1, do đó Br2 là chất oxi hóa.

Câu 3: Chất khí có thể làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

A. SO2.     B. CO2.

C. O2.     D. HCl.

Đáp án A.

Phản ứng xảy ra: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Trước phản ứng dung dịch brom có màu vàng nâu, các dung dịch thu được sau phản ứng không màu.

Quảng cáo

Câu 4: Trong hợp chất, nguyên tố Flo thể hiện số oxi hóa là

A. 0.     B. +1.

C. -1.     D. +3.

Đáp án C

Nguyên tố Flo có độ âm điện lớn nhất nên phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất. Trong hợp chất Flo chỉ thể hiện số oxi hóa -1.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai

A. Trong tự nhiên, flo chỉ có ở dạng hợp chất.

B. Trong hợp chất, các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7.

C. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot

D. Các halogen khá giống nhau về tính chất hóa học.

Đáp án B

Trong hợp chất, flo chỉ thể hiện số oxi hóa là -1.

Câu 6: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các ion halogenua (X-) là

A. ns2np4     B. ns2np5

C. ns2np6     D. (n – 1)d10ns2np5

Đáp án C

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A. Ở điều kịên thường là chất khí.

B. Tác dụng mạnh với nước.

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Có tính oxi hoá mạnh.

Đáp án D

Các đơn chất halogen đều có tính oxi hóa mạnh.

Quảng cáo

Câu 8: Phản ứng giữa hiđro và chất nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. Flo.    B. Clo.

C. Iot.    D. Brom.

Đáp án C

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 9: Cho 1,12 lít (đktc) halogen X2 tác dụng vừa đủ với đồng kim loại thu được 11,2 gam CuX2. Nguyên tố halogen là

A. Flo.     B. Clo.

C. Brom.    D. Iot.

Đáp án C

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ 64 + 2.MX = 224 ⇒ MX = 80. Vậy X là Brom.

Câu 10: Khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. sự thăng hoa.    B. sự bay hơi.

C. sự phân hủy.     D. sự ngưng tụ.

Đáp án A

Quá trình chất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi, không qua trạng thái lỏng gọi là quá trình thăng hoa.

Câu 11: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử F, Br là

A. 7     B. 6

C. 5     D. 4

Đáp án A

F, Br thuộc nhóm halogen (nhóm VIIA), do đó số electron lớp ngoài cùng là 7.

Câu 12: Thuốc thử để nhận ra iot là

A. hồ tinh bột.     B. nước brom.

C. phenolphthalein.     D. quì tím.

Đáp án A

Iot làm xanh hồ tinh bột.

Câu 13: Dẫn từ từ clo vào dung dịch NaI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột. Hiện tượng xảy ra là

A. Không hiện tượng.

C. Dung dịch chuyển sang màu xanh.

B. Dung dịch hóa đỏ.

D. Dung dịch xuất hiện kết tủa.

Đáp án C

Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl

I2 sinh ra làm xanh hồ tinh bột.

Câu 14: Để tinh chế brom bị lẫn tạp chất clo, người ta dẫn hỗn hợp qua

A. dung dịch NaBr.

B. dung dịch NaI.

C. dung dịch NaCl.

D.dung dịch H2SO4.

Đáp án A.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 15: Nguyên nhân gây ra bệnh fluorosis (bệnh chết răng) là

A. nguồn thực phẩm bị nhiễm độc thuốc trừ sâu.

B. nguồn nước bị ô nhiễm flo.

C. nước thải có hợp chất chứa oxi của clo vượt quá mức cho phép.

D. người dân không sử dụng kem đánh răng.

Đáp án B

Câu 16: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

(1) 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3

(2) 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2. Phát biểu đúng là

A. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn Cl2.

B. Tính khử của Cl− mạnh hơn của Br−.

C. Tính khử của Br− mạnh hơn Fe2+.

D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Fe3+.

Đáp án D

Từ phương trình (2): 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 ta suy ra tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Br2.

Mặt khác từ (1): 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 nên tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn Fe3+.

Câu 17: Nguyên tố nào sau đây không thuộc nhóm halogen?

A. F.     B. Br.

C. P.     D. I.

Đáp án C

P thuộc nhóm VA, không phải nhóm halogen.

Câu 18: Liên kết trong phân tử halogen (X2) có đặc điểm là

A. bền.     B. rất bền.

C. không bền lắm.     D. rất yếu.

Đáp án C

Liên kết trong phân tử halogen không bền lắm, chúng dễ tách thành hai nguyên tử.

Câu 19: Tính chất hóa học cơ bản của các đơn chất halogen là

A. tính oxi hóa.

B. tính khử.

C. tính kim loại.

D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Đáp án C

Khi tham gia phản ứng hóa học, các nguyên tử halogen có xu hướng nhận thêm 1 electron để hình thành liên kết. Do đó tính chất hóa học cơ bản của các đơn chất halogen là tính oxi hóa.

Câu 20: Trong các chất sau, chất nào có tính khử mạnh nhất?

A. Flo.     B. Clo.

C. Brom.     D. Iot.

Đáp án D

Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn F, Cl, Br nhưng có độ âm điện nhỏ nhất so với các nguyên tố trên, do đó Iot có tính khử mạnh nhất.

Câu 21: Trong các chất sau, chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Flo.     B. Clo.

C. Brom.     D. Iot.

Đáp án A

Nguyên tố Flo có độ âm điện lớn nhất nên phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất.

Câu 22: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2.

B. Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO.

C. Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO.

D. F2 + H2O ⇆ HF + HFO.

Đáp án D

Flo có tính oxi hóa rất mạnh, hơi nước có thể bốc cháy ngay khi gặp F2.

Câu 23: Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. 2KOH + Cl2 → KClO + KCl + H2O.

B. 2KCl + Br2 → Cl2 + 2KBr.

C. Cl2 + 2KI → 2KCl + I2.

D. Cu + Cl2 → CuCl2.

Đáp án B

Tính oxi hóa của Br2 yếu hơn Cl2.

Câu 24: Trong công nghiệp iot chủ yếu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào?

A. Nước biển.    B. Muối ăn.

C. Rong biển.    D. Tro.

Đáp án C

Trong công nghiệp, Iot chủ yếu sản xuất từ rong biển.

Câu 25: Halogen nào được ứng dụng để tạo hợp chất chống dính trong xoong, chảo, nồi cơm điện… ?

A. Flo.     B. Iot.

C. Brom.     D. Clo.

Đáp án A

Hợp chất của Flo được ứng dụng để chế tạo hợp chất chống dính.

Câu 26: Trong các đơn chất halogen, chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là

A. Cl2.    B. F2.

C. Br2.    D. I2.

Đáp án C

Điều kiện thường, brom tồn tại ở trạng thái lỏng.

Câu 27: Trong y tế, đơn chất halogen nào được hòa tan trong etanol để dùng làm chất sát trùng vết thương?

A. Cl2.    B. F2.

C. I2.    D. Br2.

Đáp án C

I2 được dùng để sát trùng vết thương.

Câu 28: Liên kết trong phân tử halogen (X2) là liên kết

A. ion.

B. cộng hóa trị phân cực.

C. cho nhận.

D. cộng hóa trị không phân cực.

Đáp án D

Liên kết trong phân tử đơn chất là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Câu 29: Cho 5,965 gam hỗn hợp A gồm: NaX, NaY (X,Y là hai halogen liên tiếp, nguyên tử khối của X < Y) vào dung dịch AgNO3 dư. Kết thúc phản ứng thu được 1,435 gam kết tủa. Hai nguyên tố X, Y lần lượt là

A. F và Cl.     B. Cl và Br.

C. Br và I.     D. Cl và F.

Đáp án A

Trường hợp 1: X là Flo và Y là Clo. Ta có PTHH:

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

mNaCl = 0,01.58,5 = 0,585 < 5,965 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: X khác F gọi X, Y là E (điều kiện: 35,5 < ME < 127). Ta có PTHH:

NaE + AgNO3 → AgE + NaNO3

Ta có số mol NaE = số mol AgE

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

Giải PT ⇒ ME < 0 (loại).

Câu 30: Cho 1,15 gam Na tác dụng vừa đủ với halogen (X2) thu được 5,15 gam muối. Nguyên tố halogen X là

A. Flo.     B. Clo.

C. Brom.     D. Iot.

Đáp án A

30 Bài tập về Flo, Brom, Iot cực hay, có lời giải chi tiết

MNaX = 5,15 : 0,05 = 103 ⇒ MX = 80. Vậy X là Br.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa