Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiếtCâu 1: Số oxi hoá của lưu huỳnh trong SO2

Quảng cáo

A. -2.     B. +4.

C. +6.     D. 0.

Đáp án B

x + (-2).2 = 0 ⇒ x = +4.

Câu 2: Thể tích khí SO2 ở đktc thu được khi cho 12,8 gam S phản ứng hoàn toàn với O2 dư là

A. 22,4 lít.    B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.    D. 8,96 lít.

Đáp án D

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 3: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là

A. NH3.     B. CO2.

C. SO2.     D. O3.

Đáp án C

Câu 4: Chọn phát biểu đúng về SO2?

A. SO2 là chất khí, màu vàng lục.

B. SO2 làm xanh quỳ tím ẩm.

C. SO2 không làm mất màu dd Br2.

D. SO2 có thể oxi hóa H2S thành S.

Đáp án D

Quảng cáo

Câu 5: Để chứng minh SO2 là một oxit axit, người ta cho SO2 phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch brom.

B. Dung dịch kiềm.

C. Dung dịch KMnO4.

D. Dung dịch axit sunfuhiđric.

Đáp án B

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

(a) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3.

(b) SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

(c) Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa axit.

(d) Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc.

Số phát biểu đúng là

A. 3.    B. 1.

C. 4.    D. 2.

Đáp án A.

Các phát biểu đúng a,b,c.

Câu 7: Dẫn từ từ V lít khí SO2 (đktc) vào lượng dư dung dịch Br2, không thấy khí thoát ra. Thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng, thu được 23,3 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 4,48.     B. 1,12.

C. 3,36.     D. 2,24.

Đáp án D.

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

nSO2 = nH2SO4 = 0,1 mol ⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Quảng cáo

Câu 8: Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia phản ứng:

(1) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O;

(2) SO2+ Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4.

Tính chất của SO2 được diễn tả đúng nhất là

A. SO2 thể hiện tính oxi hoá.

B. SO2 thể hiện tính khử.

C. SO2 vừa oxi hóa vừa khử.

D. SO2 là oxit axit.

Đáp án C.

(1) số oxi hóa của S giảm từ +4 xuống 0 → SO2 thể hiện tính oxi hóa.

(2) số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 → SO2 thể hiện tính khử.

Câu 9: Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 hiện tượng quan sát được là

A. Dung dịch không màu chuyển sang màu tím.

B. Dung dịch màu tím bị vẩn đục màu vàng.

C. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang màu vàng.

D. Màu tím của dung dịch KMnO4 chuyển sang không màu.

Đáp án D.

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

Câu 10: Hỗn hợp X gồm hai khí SO2 và CO2 có tỉ khối đối với H2 là 27. Thành phần % theo khối lượng của SO2

A. 35,5%    B. 59,26%

C. 40%    D. 50%

Đáp án B

Coi số mol hỗn hợp X = 1 mol.

nSO2 = x, nCO2 = y (mol)

⇒ x + y = 1

64x + 44y = 1.27.2

⇒ x = y = 0,5 (mol).

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 11: Để nhận biết hai bình chứa khí không màu CO2 và SO2, cách làm nào sau đây không đúng?

A. Cho mỗi khí vào nước Br2.

B. Cho từ từ đến dư mỗi khí vào nước vôi trong.

C. Cho mỗi khí vào dung dịch H2S.

D. Cho mỗi khí vào dung dịch KMnO4.

Đáp án B

Do cả SO2 và CO2 đều phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa CaSO3 và CaCO3 đều màu trắng, sau đó, khí dư kết tủa đều hòa tan, không thể phân biệt được.

Câu 12: Cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu dung dịch brom là

A. CO2.    B. SO3.

C. Cl2.    D. SO2

Đáp án D

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 13: Hấp thụ 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Chất tan trong X là

A. Na2SO3     B. NaHSO3

C. Na2SO3, NaOH     D. Na2SO3, NaHSO3

Đáp án C

nSO2 = 0,1(mol), nNaOH = 1.0,3 = 0,3 mol

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo Na2SO3, NaOH dư

Câu 14: Dẫn V lít (đktc) khí SO2 vào 200 ml dung dịch KOH 1M thu được 12 gam muối KHSO3. Vậy V có giá trị là

A. 2,24 lít     B. 3,36 lít

C. 4,48 lít     D. 5,6 lít

Đáp án B

nKOH = 0,2 mol > nKHSO3 = 0,1(mol)

Các phương trình phản ứng xảy ra:

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tổng số mol SO2 = 0,15 mol

→ V = 3,36 lit

Câu 15: Oxi hoá 89,6 lít SO2 (đktc) ở điều kiện thích hợp thu được 240 gam SO3. Hiệu suất của phản ứng là

A. 50%     B. 75%

C. 80%.     D. Kết quả khác

Đáp án B

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Câu 16: Để diệt chuột trong một nhà kho người ta dùng phương pháp đốt lưu huỳnh, đóng kín cửa nhà kho lại. Chuột hít phải khói sẽ bị sưng yết hầu, co giật, tê liệt cơ quan hô hấp dẫn đến bị ngạt mà chết. Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng trên?

A. H2S.    B. SO2.

C. SO3.    D. H2SO4

Đáp án B

S + O2 → SO2

Câu 17: Cho phương trình phản ứng:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

Sau khi cân bằng với hệ số là các giá trị tối giản, hệ số của chất oxi hoá và chất khử là

A. 5 và 2.    B. 2 và 5.

C. 2 và 2.    D. 5 và 5.

Đáp án B

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

SO2: chất khử; KMnO4: chất oxi hóa.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng là

A. 10,85g     B. 21,7g

C. 13,02 g     D. 16,725

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo 2 muối Ba(HSO3)2 và BaSO3

nBaSO3 = 2nBa(OH)2 - nSO2 = 0,2 - 0,14 = 0,06

mBaSO3 = 0,06.(137 + 32 + 48) = 13,02(g)

Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng từng muối tạo thành sau phản ứng là

A. 15,6g và 5,3g.     B. 18g và 6,3g.

C. 15,6g và 6,3g.     D. Kết quả khác.

nSO2 = 0,2 (mol); nNaOH = 1.0,25 = 0,25 (mol)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo Na2SO3 và NaHSO3

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

a + b = 0,2

a + 2b = 0,25

Giải ra ta có a = 0,15, b = 0,05 mol

mNa2SO3 = 0,05.(23.2 + 32 + 48) = 6,3(g)

mNaHSO3 = 0,15.(23 + 1 + 32 + 48) = 15,6(g)

Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch chứa 39,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

A. 0,5     B. 0,6

C. 0,4     D. 0,3

Đáp án C

nSO2 = 0,3 (mol)

Gọi số mol KHSO3: x mol; K2SO3: y mol

⇒ x + y = 0,3 (1)

120x + 158y = 39,8 (2)

⇒ x = 0,2; y = 0,1

⇒ nKOH = x + 2y = 0,4 (mol) (bảo toàn K)

Câu 21: Sục 6,72 lít SO2 ở đktc vào dung dịch brom rồi cho dung dịch thu được tác dụng với BaCl2 dư, kết tủa thu được có khối lượng (g) là

A. 23,3     B. 34,95

C. 46,6     D. 69,9

Đáp án D

Phương trình phản ứng

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

mBaSO4 = 0,3 × 233 = 69,9g

Câu 22: Dẫn a mol SO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chỉ thu được muối axit

B. Chỉ thu được muối trung hòa

C. Thu được cả 2 muối

D. Thu được muối trung hòa và KOH dư.

Đáp án C.

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo 2 muối KHSO3 và K2SO3.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thị hết X vào 2 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,2     B. 12,6

C. 18,0     D. 24,0

Đáp án C

nBa(OH)2 = 0,1.2 = 0,2 (mol); n = 0,1 (mol)

nBaSO3 = 2nBa(OH)2 - nSO2 ⇒ nSO2 = 2.0,2 – 0,1 = 0,3 (mol)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

⇒ mFeS2 = 0,15.(56 + 32.2) = 18 (g)

Câu 24: Hấp thụ 4,48 lít SO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 18,9     B. 25,2

C. 20,8     D. 23,0

Đáp án D

nSO2 = 0,2 (mol); nNaOH = 2.0,15 = 0,3 (mol)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo Na2SO3 và NaHSO3

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

a + b = 0,2

a + 2b = 0,3

Giải ra ta có a = b = 0,1 mol

mNa2SO3 = 0,1.(23.2 + 32 + 48) = 12,6(g)

mNaHSO3 = 0,1.(23 + 1 + 32 + 48) = 10,4(g)

⇒ m = 23 (gam)

Câu 25: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn.     B. Muối ăn.

C. Cồn.     D. Xút.

Đáp án D

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

Câu 26: Hấp thụ V lít SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 21,7g kết tủa. Tính V

A. 2,24     B. 1,12

C. 11,2     D. A và C

Đáp án D

Trường hợp 1: Ba(OH)2 dư, SO2 hết, nBaSO3 = nSO2

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

→ VSO2 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Trường hợp 2: Ba(OH)2 hết, SO2 dư nhưng không hòa tan hết kết tủa (kết tủa chỉ tan một phần)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

→ nSO2 = 0,1 + 0,4 = 0,5 mol

→ VSO2 = 0,5. 22,4 = 11,2 lít

Câu 27: Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào 200 ml dung dịch KOH 1,5M vậy khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được

A. K2SO3 0,1M và KOH dư 0,4M.

B. KHSO3 0,1M.

C. K2SO3 0,5M và KOH dư 0,5M.

D. KHSO3 0,1M và K2SO3 0,5M.

Đáp án C

nSO2 = 0,1 (mol); nKOH = 2.0,15 = 0,3 (mol)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

Tạo K2SO3, KOH dư

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

nKOH dư = 0,1 mol ⇒ CKOH = 0,5M,

Câu 28: Cho các phản ứng sau:

(1) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

(2) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

(3) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

(4) SO2 + Ca(OH)2 → Ca(HSO3)2

Số phản ứng mà SO2 đóng vai trò là chất khử là

A. 2.     B. 1.

C. 3.     D. 4.

Đáp án A.

Phản ứng 2, 3 số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 nên SO2 thể hiện tính khử.

Câu 29: Trộn 0,8 mol SO2 với 20,16 lít O2 (đktc) trong bình kín có thể tích không đổi là 100 lít, đun nóng bình đến 400oC, ở nhiệt độ này thấy áp suất trong bình là 0,8 atm. % các chất khí trong bình là

A. SO2 10%; O2 30%; SO3 60%.

B. SO2 15%; O2 70%; SO3 15%.

C. SO2 10%; O2 5%; SO3 65%.

D. SO2 20,69%; O2 44,83%; SO3 34,48%.

Đáp án D

nO2 = 0,9 (mol), nSO2 = 0,8 (mol)

30 Bài tập về Lưu huỳnh Đioxit (SO2) cực hay, có lời giải chi tiết

n sau phản ứng = 1,7 - x = 1,45

⇒ x = 0,25 (mol)

⇒ SO2 20,69%; O2 44,83%; SO3 34,48%.

Câu 30: Cặp khí nào sau đây không phân biệt được bằng dung dịch brom?

A. O2 và SO2.     C. SO2 và CO2.

B. H2S và SO2.     D. CO2 và H2S.

Đáp án B

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa