MathML trong HTML5Cú pháp của HTML5 cho phép phần tử MathML được sử dụng bên trong một tài liệu sử dụng thẻ <math>...</math>.

Hầu hết trình duyệt web có thể hiển thị các thẻ MathML. Nế trình duyệt của bạn không hỗ trợ MathML, thì khi đó chúng tôi đề nghị bạn sử dụng phiên bản Firefox mới nhất.

Bạn có thể kiểm tra W3C Specification cho MathML tại: MathML 2.0 Specification.

Ví dụ MathML

Sau đây là một tài liệu HTML5 với MathML hợp lệ:

<!doctype html>
<html>

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Pythagorean theorem</title>
  </head>
	
  <body>
	
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
		
     <mrow>
			
      <msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup>
      <mo>+</mo>
				
      <msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup>
      <mo>=</mo>
				
      <msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup>
     </mrow>
			
   </math>
		
  </body>
 
</html> 
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Sử dụng các ký tự MathML

Giả sử, sau đây là Markup mà sử dụng các ký tự &InvisibleTimes

<!doctype html>
<html>

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>MathML Examples</title>
  </head>
	
  <body>
	
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
		
     <mrow>
			
      <mrow>
				
        <msup>
         <mi>x</mi>
         <mn>2</mn>
        </msup>
					
        <mo>+</mo>
					
        <mrow>
				
         <mn>4</mn>
         <mo>⁢</mo>
         <mi>x</mi>
					
        </mrow>
					
        <mo>+</mo>
        <mn>4</mn>
					
      </mrow>
				
      <mo>=</mo>
      <mn>0</mn>
				 
     </mrow>
			
   </math>
		
  </body>
	
</html> 

Nếu bạn không thể quan sát chính xác kết quả như: x2 + 4x + 4 = 0, thì sử dụng phiên bản Firefox 3.5 hoặc phiên bản cao hơn.

Nó sẽ cho kết quả sau:

Quảng cáo

Ví dụ về biểu diễn Ma trận

Ví dụ sau để biểu diễn một Ma trận 2x2 đơn giản:

<!doctype html>
<html>

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>MathML Examples</title>
  </head>
	
  <body>
   <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
		
     <mrow>
      <mi>A</mi>
      <mo>=</mo>
			
      <mfenced open="[" close="]">
			
        <mtable>
				
         <mtr>
           <mtd><mi>x</mi></mtd>
           <mtd><mi>y</mi></mtd>
         </mtr>
					
         <mtr>
           <mtd><mi>z</mi></mtd>
           <mtd><mi>w</mi></mtd>
         </mtr>
					
        </mtable>
      </mfenced>
     </mrow>
   </math>
  </body>
	
</html> 

Nó sẽ cho kết quả sau:

Nếu bạn không thể quan sát chính xác kết quả , thì sử dụng phiên bản Firefox 3.5 hoặc phiên bản cao hơn.

MathML

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.