Canvas trong HTML5Phần tử HTML5 <canvas> cho bạn một cách dễ dàng và mạnh mẽ để vẽ đồ họa bởi sử dụng JavaScript. Nó có thể được sử dụng để vẽ đồ thị, tạo photo, và làm các hiệu ứng.

Ở đây là một thẻ <canvas> đơn giản mà chỉ có hai thuộc tính riêng widthheight cộng với tất cả các thuộc tính core trong HTML5 như id, name, và class, …

<canvas id="mycanvas" width="100" height="100"></canvas>

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy rằng phần tử <canvas> trong DOM sử dụng phương thức getElementByid() như sau:

var canvas = document.getElementById("mycanvas");

Bây giờ chúng ta cùng xem một ví dụ đơn giản sử dụng phần tử <canvas> trong tài liệu HTML5.

<!DOCTYPE HTML>
<html>

  <head>
   <style>
     #mycanvas{border:1px solid red;}
   </style>
  </head>
	
  <body>
   <canvas id="mycanvas" width="100" height="100"></canvas>
  </body>
	
</html>
Quảng cáo

Nó sẽ cho kết quả sau:

Rendering Context

Phần tử <canvas> lúc đầu là trống, và để hiển thị một cái gì đó, một script đầu tiên cần để truy cập Rendering Context và vẽ trên nó.

Phần tử canvas có một phương thức DOM được gọi là getContext, được sử dụng để đạt được Rendering Context và các hàm vẽ của nó. Hàm này nhận một tham số, kiểu của context là 2d.

Sau đây là code để nhận context được yêu cầu cùng với một kiểm tra nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ phần tử <canvas> hay không:

var canvas = document.getElementById("mycanvas");

if (canvas.getContext){  
  var ctx = canvas.getContext('2d');  
  // drawing code here  
} else {  
  // canvas-unsupported code here 
} 

Trình duyệt hỗ trợ

Phiên bản mới nhất của Firefox, Safari, Chrome và Opera tất cả hỗ trợ cho HTML5 Canvas nhưng IE8 không hỗ trợ Canvas.

Bạn có thể sử dụng ExplorerCanvas để có sự hỗ trợ Canvas thông qua IE. Bạn chỉ cần bao gồm Javascript sau:

<!--[if IE]><script src="excanvas.js"></script><![endif]-->
Quảng cáo

Ví dụ HTML5 Canvas

Sau đây là các ví dụ liên quan tới phần tử HTML5 <canvas>.

Ví dụMiêu tả

Vẽ hình chữ nhật

Học cách vẽ hình chữ nhật sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Vẽ đường

Học cách để tạo Shape sử dụng các đường (path) trong phần tử HTML5 <canvas>

Vẽ đường thẳng

Học cách vẽ đường thẳng sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Vẽ đường cong Bezier

Học cách vẽ đường cong bezier sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Vẽ đường cong Quadratic

Học cách vẽ đường cong quandratic sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Sử dụng hình ảnh

Học cách để sử dụng các ảnh với phần tử HTML5 <canvas>

Tạo Gradient

Học cách để tạo Gradient sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Style và Color

Học cách để áp dụng Style và màu sử dụng phần tử HTML5 <canvas>

Text và Font

Học cách để tạo các văn bản với các font và kích cỡ khác nhau.

Pattern và Shadow

Học cách để vẽ các pattern và Shade (shadow)

Trạng thái Canvas

Học cách để lưu và hồi phục các trạng thái canvas trong khi thực hiện các hoạt động vẽ phức tạp trên một canvas.

Phương thức Translate

Phương thức này được sử dụng để di chuyển canvas và điểm gốc của nó tới một điểm khác trong grid.

Phương thức Rotate

Phương thức này được sử dụng để quay canvas xung quanh điểm gốc hiện tại.

Phương thức Scale

Phương thức này được sử dụng để tăng hoặc giảm các đơn vị trong Canvas Grid.

Phương thức Transform

Phương thức này cho phép các chỉnh sửa trực tiếp tới ma trận biến đổi.

Phương thức globalcompositeoperation

Phương thức này được sử dụng để che đi các khu vực nhất định hoặc xóa các khu vực từ canvas.

Hiệu ứng trong HTML5 Canvas

Học cách tạo hiệu ứng cơ bản sử dụng HTML5 canvas và JavaScript.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.