Thẻ cũ và Thuộc tính cũ trong HTML5Thẻ cũ

Các phần tử sau không có sẵn trong HTML5 nữa và tính năng của chúng tốt hơn là được xử lý bởi CSS:

Thẻ (Phần tử)Miêu tả
<acronym>Định nghĩa một tên lược danh
<applet> Định nghĩa một vi mã
<basefont>Định nghĩa một font cơ sở cho trang
<big>Định nghĩa big text
<center>Định nghĩa sự căn chỉnh văn bản trung tâm
<dir>Định nghĩa một danh sách thư mục
<font>Định nghĩa font, màu, cỡ văn bản
<frame> Định nghĩa một frame
<frameset> Định nghĩa một tập hợp các frame
<isindex> Định nghĩa một trường đầu vào dòng đơn
<noframes>Định nghĩa một khu vực noframe
<s> Định nghĩa một văn bản bị gạch ngang
<strike>Định nghĩa một văn bản bị gạch ngang
<tt>Định nghĩa teletype text
<u> Định nghĩa văn bản bị gạch chân
Quảng cáo

Các thuộc tính cũ

HTML5 không có các thuộc tính mang tính trình chiếu như trong HTML4, khi các tính năng của chúng tốt hơn là được xử lý bởi CSS. Một số thuộc tính từ HTML4 không còn được cho phép trong HTML5 nữa và chúng đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Bảng dưới đây liệt kê các thuộc tính bị gỡ bỏ và các phần tử bị tác động tương ứng, ví dụ: các phần tử mà từ đó những thuộc tính này đã được gỡ bỏ vĩnh viễn:

Thuộc tính bị gỡ bỏTừ phần tử
revlink, a
charset link and a
shape a
coords a
longdesc img và iframe.
target link
nohref area
profile head
version html
name img
scheme meta
archiveobject
classidobject
codebaseobject
codetypeobject
declare object
standby object
valuetype param
type param
axis td and t
abbr td and t
scope td
align caption, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead và tr.
alinkbody
linkbody
vlink body
text body
background body
bgcolor table, tr, td, th và body.
border table và object.
cellpadding table
cellspacing table
char col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead và tr.
charoff col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead và tr.
clear br
compact dl, menu, ol và ul.
frame table
compact dl, menu, ol và ul.
frame table
frameborder iframe
hspace img và object.
vspace img và object.
marginheight iframe
marginwidth iframe
noshade hr
nowrap td và th
rules table
scrolling iframe
size hr
type li, ol và ul.
valign col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead và tr
width hr, table, td, th, col, colgroup và pre.
Quảng cáo
Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.