SBT Tiếng Anh 10 trang 33 Unit 4 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 33 Unit 4 Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 33 Unit 4 Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the table with the comparative forms (Hoàn thành bảng với các dạng so sánh)

SBT Tiếng Anh 10 trang 33 Unit 4 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. taller

2. larger

3. hotter

4. earlier

5. more powerful

6. more spectacular

7. better

8. worse

9. further/farther

10. fewer

11. more

12. less

2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the face file. Use the comparative form of the words in brackets (Hoàn thành hồ sơ khuôn mặt. Sử dụng hình thức so sánh của các từ trong ngoặc)

Comets are made of ice and pieces of rock. Asteroids are made of rock and metal, and are (1. heavy).

Most asteroids are much (2. big) than most comets.

You can find asteroids: (3. close) to the sun than comets. If comets get too close to the sun, they melt. So you can only find comets much (4. far) from the sun, where it is (5. cold) and ice doesn't melt.

Comets are (6. bright) than asteroids because they have long, white tails.

Comets are (7. rare) than asteroids. There are hundreds of millions of asteroids in our solar system, but far (8. few) comets - only about 4,000. For this reason, asteroids are (9. dangerous), as one of them is (10. likely) to hit the Earth.

Quảng cáo


Đáp án:

1. heavier

2. bigger

3. closer

4. further / farther

5. colder

6. brighter

7. rarer

8. fewer

9. more dangerous

10. more likely

Hướng dẫn dịch:

Sao chổi được tạo thành từ băng và các mảnh đá. Các tiểu hành tinh được làm bằng đá và kim loại, và nặng hơn.

Hầu hết các tiểu hành tinh đều lớn hơn nhiều so với hầu hết các sao chổi.

Bạn có thể tìm thấy tiểu hành tinh: gần mặt trời hơn sao chổi. Nếu sao chổi đến quá gần mặt trời, chúng sẽ tan chảy. Vì vậy, bạn chỉ có thể tìm thấy các sao chổi ở xa hơn nhiều so với mặt trời, nơi nó lạnh hơn và băng không tan.

Sao chổi sáng hơn tiểu hành tinh vì chúng có đuôi dài và màu trắng.

Sao chổi hiếm hơn tiểu hành tinh. Có hàng trăm triệu tiểu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, nhưng ít sao chổi hơn rất nhiều - chỉ khoảng 4.000. Vì lý do này, các tiểu hành tinh nguy hiểm hơn, vì một trong số chúng có nhiều khả năng va vào Trái đất.

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Compare the weather in the two cities. Write sentences with “as … as” and “not as … as” (So sánh thời tiết ở hai thành phố. Viết câu với “as… as” và “not as… as”)

SBT Tiếng Anh 10 trang 33 Unit 4 Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. Edinburgh isn’t as sunny as London.

2. London is as warm as Edinburgh.

3. London isn’t as cloudy as Edinburgh.

4. Edinburgh isn’t as bright as London.

5. London isn’t as wet as Edinburgh.

6. London is as windy as Edinburgh.

7. Edinburgh isn’t as dry as London.

Hướng dẫn dịch:

1. Edinburgh không nắng như London.

2. London ấm áp như Edinburgh.

3. London không nhiều mây như Edinburgh.

4. Edinburgh không sáng bằng London.

5. London không ẩm ướt như Edinburgh.

6. London lộng gió như Edinburgh.

7. Edinburgh không khô như London.

4 (trang 33 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with “as, more, much, than” (Hoàn thành các câu với “as, more, much, than”)

1. Mist isn't as thick … fog.

2. The weather today is … wetter … yesterday.

3. “Is a hurricane … powerful than a thunderstorm?” – “Yes, it's … stronger.”

4. The moon isn't … bright … the sun.

5. Are hurricanes more dangerous … tornadoes?

6. “I think maths is much … interesting … geography.”

“Do you? I don't think it's … interesting as geography, but it's … more useful.”

Quảng cáo

Đáp án:

1. as

2. much, than

3. more, much

4. as, as

5. than

6. more, than, as, much

Hướng dẫn dịch:

1. Sương mù không dày như sương mù.

2. Thời tiết hôm nay ẩm ướt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

3. “Có phải một cơn bão mạnh hơn một cơn bão?” – “Đúng, nó mạnh hơn nhiều.”

4. Mặt trăng không sáng bằng mặt trời.

5. Bão có nguy hiểm hơn lốc xoáy không?

6. “Tôi nghĩ toán học thú vị hơn nhiều so với địa lý.”

“Bạn có? Tôi không nghĩ nó thú vị như môn địa lý, nhưng nó hữu ích hơn nhiều”.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác