SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 34 Unit 4 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match the words below with definitions 1-10 (Nối các từ bên dưới với các định nghĩa 1-10)

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. A(n) … is when the ground shakes and buildings collapse.

2. A(n) … is when hot rocks, fire and steam suddenly come out of the ground.

3. A(n) … is when water covers the ground in places which are usually dry.

4. A(n) … is when snow and ice fall quickly down a mountain.

5. A(n) … is a long period of time without enough food in a region.

6. A(n) … is a very large and long wave following an earthquake under the ocean.

7. A(n) … is when there is no rain for a long time.

8. A(n) … is a fire that spreads quickly through a large area of trees.

9. A(n) … is when a serious disease spreads to lots of people.

10. A(n) … is when a large quantity of wet earth suddenly falls down the side of a hill.

Quảng cáo

Đáp án:

1. earthquake

2. volcanic eruption

3. flood

4. avalanche

5. famine

6. tsunami

7. drought

8. forest fire

9. epidemic

10. mudslide

Hướng dẫn dịch:

1. Động đất là khi mặt đất rung chuyển và các tòa nhà sụp đổ.

2. Núi lửa phun là khi đá nóng, lửa và hơi nước đột ngột bay ra khỏi mặt đất.

3. Lũ lụt là khi nước bao phủ mặt đất ở những nơi thường khô hạn.

4. Tuyết lở là khi tuyết và băng rơi nhanh xuống núi.

5. Nạn đói là một thời gian dài không có đủ lương thực trong một vùng.

6. Sóng thần là một cơn sóng rất lớn và dài theo sau một trận động đất dưới đại dương.

7. Hạn hán là khi không có mưa trong một thời gian dài.

8. Cháy rừng là đám cháy lan nhanh qua diện tích cây cối rộng lớn.

9. Đại dịch là khi một căn bệnh nguy hiểm lây lan cho rất nhiều người.

10. Trượt bùn là khi một lượng lớn đất ẩm bất ngờ rơi xuống sườn đồi.

2 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Label photos A and B with the natural disaster words from exercise 1. (Dán nhãn các bức ảnh A và B với các từ thiên tai trong bài tập 1.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo


Đáp án:

Photos: A volcanic eruption, B drought

3 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy. Then listen to two dialogues and answer the questions. Write the clues which gave you the answers. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó nghe hai đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi. Viết các manh mối cho bạn câu trả lời.)

CD1_13

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

Dialogue 1:

1. They are in Mrs Dennington’s home. (She says ‘Come in’.)

2. A flood caused the damage. (twenty centimetres deep in my living room!)

Dialogue 2:

3. They’re discussing a drought. (They need rain!; it didn’t rain at all; The ground is so dry.)

4. It is early morning; they are having breakfast. ((the shop) isn’t open yet; toast and jam is just fine.)

Nội dung bài nghe:

1. Hi. Mrs Dennington?

- Yes, that’s me. Are you Mr Jones?

- Yes.

- Come in, come in.

- Hmm. I can see straight away there’s a lot of damage here!

- Yes. It was about twenty centimetres deep in my living room!

- So, what would you like me to look at?

- Well, this wall by the kitchen. The water made a few holes near the bottom.

- Oh yes, I see.

- Is it safe?

- Safe? Yes, perfectly safe. You don’t need to worry about that. But it doesn’t look very good!

- So can you fix it?

- Yes, of course. I suppose it’s about two days’ work, so ... let’s say £300.

- That’s fine. When can you do it?

2. Did you read this article? Woman Which one?

- About California. They need rain!

- Really?

- Yes. It says here that in some places it didn’t rain at all during the whole winter! The ground is so dry. Look at this photo.

- That’s amazing.

- What are you having for breakfast?

- Just toast and jam. Do you want a piece?

- Hmm. No, I fancy eggs.

- We haven’t got any eggs.

- I can buy some at the shop next door.

- It isn’t open yet. You need to wait about twenty minutes.

- Forget that, toast and jam is fine.

Hướng dẫn dịch:

1. Chào bạn. Bà Dennington?

- Vâng, đó là tôi. Bạn có phải là ông Jones?

- Đúng.

- Đi vào.

- Hừ. Tôi có thể thấy ngay rằng có rất nhiều thiệt hại ở đây!

- Đúng. Nó sâu khoảng 20 cm trong phòng khách của tôi!

- Vậy, bạn muốn tôi nhìn cái gì?

- Chà, bức tường này cạnh bếp. Nước tạo thành một vài lỗ ở gần đáy.

- Ồ vâng, tôi hiểu rồi.

- Nó có an toàn không?

- An toàn? Có, hoàn toàn an toàn. Bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Nhưng nó trông không đẹp lắm!

- Vậy có sửa được không?

- Vâng tất nhiên. Tôi cho rằng đó là khoảng hai ngày làm việc, vì vậy ... giả sử £ 300.

- Tốt rồi. Khi nào bạn có thể làm điều đó?

2. Bạn đã đọc bài báo này? Người phụ nữ Cái nào?

- Về California. Họ cần mưa!

- Có thật không?

- Đúng. Ở đây, nó nói rằng ở một số nơi, trời hoàn toàn không mưa trong suốt mùa đông! Mặt đất khô quá. Nhìn vào tấm hình này.

- Thật đáng kinh ngạc.

- Bạn đang ăn gì cho bữa sáng?

- Bánh mì nướng và mứt thôi. Bạn có muốn một mảnh không?

- Hừ. Không, tôi thích trứng.

- Chúng tôi không có trứng.

- Tôi có thể mua một ít ở cửa hàng bên cạnh.

- Nó vẫn chưa mở. Bạn cần đợi khoảng hai mươi phút.

- Quên chuyện đó đi, bánh mì nướng và mứt cũng được.

4 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to three extracts one at a time. Match each extract with a natural disaster from exercise 1. (Nghe ba đoạn trích cùng một lúc. Ghép mỗi khai thác với một thiên tai trong bài tập 1.)

CD1_14

Quảng cáo

Đáp án:

1. famine

2. tsunami

3. epidemic

Nội dung bài nghe:

1. Hello.

- Hi.

- I’m collecting for emergency relief. Can you spare a few coins?

- Actually, I’m in a bit of a hurry. I need to get to the supermarket before it closes but tell me quickly ... which charity is it?.

- We’re collecting money for food packages to send to Somalia. The situation there is terrible: more than a million people have got nothing to eat. These photos show what’s happening there and how food packages are helping.

- Yes, yes. It looks terrible. I’ve got some money in my pocket ... hold on. Here.

- Thank you!

2. I was in Japan when it happened. I was in Tokyo working. While we were having a meeting, somebody heard the news online. And then everyone was talking about it – in Japanese, of course. I didn’t know what was happening because my Japanese isn’t very good. Anyway, I knew something was wrong. I could tell that from their faces. After a few minutes, somebody explained to me in English what was happening. Later I saw it all on TV, how that enormous wave came in and destroyed everything on the coast. It was shocking.

3. I took a gap year after university. I studied medicine, but I didn’t want to be a doctor. Anyway, for my gap year, I went to Cameroon in Central Africa. I got a job helping a medical charity. Basically, I worked as a doctor’s assistant in one of their medical centres. We were really busy because that year, there were a lot of cases of Yellow Fever. It was spreading fast, and people were coming to the medical centre every day with the disease. It took ten months to get it under control. After that, I changed my plan – I finished my training and became a hospital doctor.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào.

- Xin chào.

- Tôi đang thu thập để cứu trợ khẩn cấp. Bạn có thể dành một vài đồng tiền?

- Thực ra, tôi hơi vội. Tôi cần phải đến siêu thị trước khi nó đóng cửa nhưng hãy nhanh chóng cho tôi biết ... đó là tổ chức từ thiện nào ?.

- Chúng tôi đang thu tiền cho các gói thực phẩm để gửi đến Somalia. Tình hình ở đó thật khủng khiếp: hơn một triệu người không có gì để ăn. Những bức ảnh này cho thấy những gì đang xảy ra ở đó và cách các gói thực phẩm giúp ích cho bạn.

- Vâng vâng. Nó trông thật khủng khiếp. Tôi có một số tiền trong túi ... giữ lại. Nơi đây.

- Cảm ơn bạn!

2. Tôi đã ở Nhật Bản khi nó xảy ra. Tôi đã ở Tokyo để làm việc. Trong khi chúng tôi đang họp, ai đó đã nghe tin tức trên mạng. Và sau đó mọi người đang nói về nó - tất nhiên là bằng tiếng Nhật. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vì tiếng Nhật của tôi không tốt lắm. Dù sao, tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi có thể biết điều đó từ khuôn mặt của họ. Sau một vài phút, ai đó giải thích cho tôi bằng tiếng Anh chuyện gì đang xảy ra. Sau đó tôi đã xem tất cả trên TV, làm thế nào mà làn sóng khổng lồ tràn vào và phá hủy mọi thứ trên bờ biển. Thật là sốc.

3. Tôi học một năm sau đại học. Tôi đã học y khoa, nhưng tôi không muốn trở thành bác sĩ. Dù sao thì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình, tôi đã đến Cameroon ở Trung Phi. Tôi đã nhận được một công việc giúp đỡ một tổ chức từ thiện y tế. Về cơ bản, tôi đã làm việc với tư cách là trợ lý bác sĩ tại một trong những trung tâm y tế của họ. Chúng tôi thực sự rất bận rộn bởi vì năm đó, có rất nhiều ca bệnh sốt vàng. Nó lây lan nhanh chóng và mọi người đến trung tâm y tế mỗi ngày với căn bệnh này. Phải mất mười tháng để kiểm soát nó. Sau đó, tôi thay đổi kế hoạch của mình - tôi đã hoàn thành khóa đào tạo của mình và trở thành bác sĩ của bệnh viện.

5 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again and choose the correct answers (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng)

CD1_14

SBT Tiếng Anh 10 trang 34 Unit 4 Listening | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. b

2. b

3. c

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc đối thoại diễn ra trên đường phố.

2. Thảm họa xảy ra khi người nói đang họp kinh doanh.

3 Diễn giả lần đầu tiên đến Châu Phi khi anh ta học xong đại học.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác