SBT Tiếng Anh 10 trang 50 Unit 6 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 50 Unit 6 Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 50 Unit 6 Listening - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Circle the correct verbs to complete the sentences. (Khoanh tròn các động từ đúng để hoàn thành các câu.)

1. The restaurant charges / costs $3 for water.

2. We saved / saved up a lot of money by booking the flights online.

3. If you buy / spend the cinema tickets, I'll owe / pay for the drinks and popcorn.

4. Don't worry - if you can't afford / spend to buy lunch, I can borrow / lend you some money.

5. He's always short of money because he loses / wastes about €5 a day on drinks and snacks.

6. I borrow / owe my parents €50 from last summer.

7. If I charge / run out of money, l'Il borrow / lend some from my parents.

8. We can buy / charge three books because they only cost / pay for €4 each.

Quảng cáo

Đáp án:

1. charges

2. saved

3. buy, pay for

4. afford, lend

5. wastes

6. owe

7. run out of, borrow

8. buy, cost

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà hàng tính tiền nước $3.

2. Chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách đặt các chuyến bay trực tuyến.

3. Nếu bạn mua vé xem phim, tôi sẽ trả tiền đồ uống và bỏng ngô.

4. Đừng lo lắng - nếu bạn không đủ tiền mua bữa trưa, tôi có thể cho bạn một ít tiền.

5. Anh ấy luôn thiếu tiền vì anh ấy lãng phí khoảng € 5 mỗi ngày cho đồ uống và đồ ăn nhẹ.

6. Tôi nợ bố mẹ tôi 50€ từ mùa hè năm ngoái.

7. Nếu tôi hết tiền, tôi sẽ vay bố mẹ một ít.

8. Chúng tôi có thể mua ba cuốn sách vì chúng chỉ có giá 4€ mỗi cuốn.

2 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to the true story of a student in Australia. Which is the best title? Tick a, b or c. (Hãy lắng nghe câu chuyện có thật của một sinh viên ở Úc. Tiêu đề nào là tốt nhất? Đánh dấu a, b hoặc c.)

CD1_20

a. An honest student gets a reward

b. Crime doesn't pay

c. How to find a job in TV

Quảng cáo


Đáp án: a

Nội dung bài nghe:

Back in 2011, Chamindu Amarsinghe was a student and, like many students, he was short of money – so he took a part-time job. For a few hours a week, he worked as a cleaner at the offices of a TV company in Sydney, Australia. One day, he was cleaning the ground-floor bathroom at a TV company building when he found lots of A$50 and A$100 notes inside a bin. There was too much to count. At first, Mr Amarsinghe, who is originally from New Zealand, thought it was a prank. But when he touched the notes he realised it was real money. He was astonished. His first thought was to tell the authorities. He didn’t know why the money was there but he knew that the money didn’t belong to him and he didn’t want to take it away. He called his supervisor and, before long, police officers collected more than A$100,000 from the bathroom. No one came forward to claim the money, which was probably connected with a crime. But three years later, Mr Amarsinghe received a phone call to say most of the money – about A$88,000 – was now his. He was astonished – again! The judge decided that the money was a suitable reward for the student’s honesty. And the police agreed, particularly because Mr Amarsinghe was short of money when he found the cash but still did not think about taking it for himself. Mr Amarsinghe was delighted to receive the money. When the newspapers interviewed him, he didn’t know how he was going to spend it all, but he would give some to his family, some to disabled people and some to a Buddhist temple in Australia.

Hướng dẫn dịch:

Quay trở lại năm 2011, Chamindu Amarsinghe là một sinh viên và giống như nhiều sinh viên khác, anh ấy thiếu tiền - vì vậy anh ấy đã đi làm thêm. Trong vài giờ một tuần, anh làm công việc dọn dẹp tại văn phòng của một công ty truyền hình ở Sydney, Australia. Một ngày nọ, anh ta đang dọn dẹp phòng tắm ở tầng trệt tại một tòa nhà của một công ty truyền hình thì anh ta tìm thấy rất nhiều tờ 50 đô la Úc và 100 đô la Úc bên trong một cái thùng. Có quá nhiều thứ để đếm. Lúc đầu, ông Amarsinghe, người gốc New Zealand, nghĩ rằng đó là một trò đùa. Nhưng khi chạm vào những tờ tiền anh ta nhận ra đó là tiền thật. Anh đã rất ngạc nhiên. Suy nghĩ đầu tiên của anh là báo cho nhà chức trách. Anh ấy không biết tại sao số tiền lại ở đó nhưng anh ấy biết rằng số tiền đó không thuộc về mình và anh ấy không muốn mang nó đi. Anh ta gọi cho người giám sát của mình và chẳng bao lâu sau, các nhân viên cảnh sát đã thu được hơn 100.000 đô la Úc từ phòng tắm. Không ai đến để đòi tiền, có lẽ có liên quan đến tội phạm. Nhưng ba năm sau, ông Amarsinghe nhận được một cuộc điện thoại cho biết phần lớn số tiền - khoảng 88.000 đô la Úc - giờ là của ông. Anh ấy đã rất ngạc nhiên - một lần nữa! Thẩm phán quyết định rằng số tiền đó là phần thưởng thích hợp cho sự trung thực của học sinh. Và cảnh sát đã đồng ý, đặc biệt là vì ông Amarsinghe đang thiếu tiền khi ông tìm thấy tiền mặt nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc lấy nó cho mình. Ông Amarsinghe rất vui khi nhận được tiền. Khi các tờ báo phỏng vấn anh ấy, anh ấy không biết mình sẽ tiêu hết số tiền đó như thế nào, nhưng anh ấy sẽ tặng một số cho gia đình, một số cho người tàn tật và một số cho một ngôi chùa Phật giáo ở Úc.

3 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Listening Strategy and the summary below. What kind of information do you need for each answer? Choose from the alternatives below. (Đọc Chiến lược Nghe và phần tóm tắt bên dưới. Bạn cần loại thông tin nào cho mỗi câu trả lời? Chọn từ các lựa chọn thay thế bên dưới.)

Mr Amarsinghe was short of money so he took a part-time job as (1). He was working in (2) on the ground floor of a TV company, when he found some money. At first, Mr Amarsing he, who was born in (3), thought it was a trick and decided not to take the money. The police arrived and found more than (4) dollars. No one claimed the money but the police phoned Amarsinghe after (5) and told him that most of the money was now his. A judge decided that he deserved the money for his honesty. Amarsinghe was of course (6) when he heard this, but he wasn't sure how he would spend the money.

Quảng cáo

Đáp án:

1. a job

2. a room

3. a country

4. a number

5. a period of time

6. an adjective to describe a feeling

Hướng dẫn dịch:

1. Thông tin cần thiết là một nghề.

2. Thông tin cần thiết là một phòng.

3. Thông tin cần thiết là một quốc gia.

4. Thông tin cần thiết là một con số.

5. Thông tin cần thiết là một thời gian.

6. Thông tin cần thiết là một tính từ miêu tả cảm xúc

4 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again and write the correct words to complete the gaps in the summary in exercise 3. Use between 1 and 3 words for each gap (Nghe lại và viết các từ chính xác để hoàn thành các khoảng trống trong phần tóm tắt ở bài tập 3. Sử dụng từ 1 đến 3 từ cho mỗi khoảng trống)

CD1_20

Mr Amarsinghe was short of money so he took a part-time job as (1). He was working in (2) on the ground floor of a TV company, when he found some money. At first, Mr Amarsing he, who was born in (3), thought it was a trick and decided not to take the money. The police arrived and found more than (4) dollars. No one claimed the money but the police phoned Amarsinghe after (5) and told him that most of the money was now his. A judge decided that he deserved the money for his honesty. Amarsinghe was of course (6) when he heard this, but he wasn't sure how he would spend the money.

Quảng cáo

Đáp án:

1. a cleaner

2. a bathroom

3. New Zealand

4. 100,000

5. three years

6. delighted

Hướng dẫn dịch:

Ông Amarsinghe thiếu tiền nên ông đã nhận một công việc bán thời gian như một người dọn dẹp. Anh ta đang làm việc trong phòng tắm ở tầng trệt của một công ty truyền hình thì anh ta tìm thấy một số tiền. Lúc đầu, ông Amarsing ông, người sinh ra ở New Zealand, nghĩ rằng đó là một trò lừa và quyết định không lấy tiền. Cảnh sát đến nơi và tìm thấy hơn 100.000 đô la. Không ai khai nhận số tiền này nhưng cảnh sát đã gọi điện cho Amarsinghe sau ba năm và nói với anh ta rằng phần lớn số tiền bây giờ là của anh ta. Một thẩm phán đã quyết định rằng anh ta xứng đáng được nhận tiền vì sự trung thực của mình. Amarsinghe tất nhiên rất vui khi nghe điều này, nhưng ông không chắc mình sẽ tiêu tiền như thế nào.

5 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the questions and think about the kind of information you need for the answers to the questions. (Đọc câu hỏi và suy nghĩ về loại thông tin bạn cần cho câu trả lời cho câu hỏi.)

1. Where is the apartment that speaker 1 mentions?

2. How much did speaker 2 spend on cosmetics?

3. How long has speaker 3 had his job?

4. What is speaker 4's hobby?

Hướng dẫn dịch:

1. Căn hộ mà diễn giả 1 đề cập ở đâu?

2. Người nói 2 đã chi bao nhiêu cho mỹ phẩm?

3. Người nói 3 đã có công việc của mình trong bao lâu?

4. Sở thích của diễn giả 4 là gì?

Đáp án:

1. a place

2. a number

3. a period of time

4. a thing

6 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to four different speakers and answer the questions in exercise 5. (Nghe bốn người nói khác nhau và trả lời các câu hỏi trong bài tập 5.)

CD1_21

Đáp án:

1. The apartment is in Spain.

2. She spent nearly one hundred pounds.

3. He’s had his job for three years.

4. His hobby is cycling.

Nội dung bài nghe:

1. It was one of my friends from school who had the idea. He told us that his uncle owns a big apartment in Spain and we could all stay there for free in June. It would be a great way to celebrate the end of our exams. So I asked my parents if I could borrow some money for the flight. They said ‘yes’ and I was really excited. But then it all went wrong. My friend’s uncle didn’t want us to stay there in the end. We never went.

2. I’ll never go to that department store again. I think the way they treated me is terrible! I spent nearly £100 there on cosmetics but I couldn’t use some of the make- up because it gave me problems with my skin. I took it back and asked for a refund – but the shop assistant said I couldn’t have a refund because they don’t give refunds for make-up. I argued about it and showed her the receipt but it was no good. So in the end I just walked out.

3. I’ve had my job at the radio station for three years now and I really love it – but to be honest, my salary is terrible. It’s just enough for rent and food – but I can’t afford to go on holiday or buy new clothes or anything like that. So I went to see my boss and we had a chat about it. She thinks I’m doing a great job. But when I asked for more money, she said no. She says the radio station is losing money and can’t afford it. Oh well ... next year, maybe.

4. I’ve got quite a lot of money in the bank. I don’t know how much exactly – but a few hundred at least. Every birthday, I get presents from my relatives and when they ask me what I want, I always say ‘money’. So they send me birthday cards with money inside. I don’t spend it – never. I put it all in the bank. One day, I’ll spend it but I’m not sure what I’ll buy. I’m not really saving up for anything. But I might buy a new bike one day because I’m really into cycling.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một trong những người bạn thời đi học của tôi đã có ý tưởng. Anh ấy nói với chúng tôi rằng chú của anh ấy sở hữu một căn hộ lớn ở Tây Ban Nha và tất cả chúng tôi có thể ở đó miễn phí vào tháng 6. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để ăn mừng kết thúc kỳ thi của chúng tôi. Vì vậy, tôi hỏi bố mẹ tôi liệu tôi có thể vay một số tiền cho chuyến bay. Họ nói ‘có’ và tôi thực sự rất phấn khích. Nhưng rồi tất cả đều không như ý muốn. Cuối cùng thì chú của bạn tôi không muốn chúng tôi ở lại đó. Chúng tôi chưa bao giờ đi.

2. Tôi sẽ không bao giờ đến cửa hàng bách hóa đó nữa. Tôi nghĩ cách họ đối xử với tôi thật khủng khiếp! Tôi đã chi gần 100 bảng ở đó cho mỹ phẩm nhưng tôi không thể sử dụng một số đồ trang điểm vì nó khiến tôi gặp vấn đề với làn da của mình. Tôi đã lấy lại và yêu cầu hoàn lại tiền - nhưng trợ lý cửa hàng nói rằng tôi không thể hoàn lại tiền vì họ không hoàn lại tiền trang điểm. Tôi đã tranh luận về điều đó và đưa cho cô ấy xem biên lai nhưng nó không ổn. Vì vậy, cuối cùng tôi chỉ bước ra ngoài.

3. Tôi đã có công việc ở đài phát thanh được ba năm và tôi thực sự yêu thích công việc đó - nhưng thành thật mà nói, mức lương của tôi rất khủng. Nó chỉ đủ cho tiền thuê nhà và thức ăn - nhưng tôi không đủ tiền đi nghỉ hay mua quần áo mới hay bất cứ thứ gì tương tự. Vì vậy, tôi đã đến gặp ông chủ của mình và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về nó. Cô ấy nghĩ rằng tôi đang làm một công việc tuyệt vời. Nhưng khi tôi yêu cầu thêm tiền, cô ấy nói không. Cô ấy nói rằng đài phát thanh đang thua lỗ và không đủ khả năng chi trả. Ồ, có thể là năm sau.

4. Tôi có khá nhiều tiền trong ngân hàng. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu - nhưng ít nhất là vài trăm. Mỗi dịp sinh nhật, tôi đều nhận được quà từ người thân và khi họ hỏi tôi muốn gì, tôi luôn nói ‘tiền’. Vì vậy, họ gửi cho tôi những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật có tiền bên trong. Tôi không tiêu nó - không bao giờ. Tôi gửi tất cả vào ngân hàng. Một ngày nào đó, tôi sẽ chi tiêu nhưng tôi không chắc mình sẽ mua gì. Tôi thực sự không tiết kiệm cho bất cứ thứ gì. Nhưng tôi có thể mua một chiếc xe đạp mới vào một ngày nào đó vì tôi thực sự thích đi xe đạp.

7 (trang 50 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen again and match speakers 1-4 with sentences A-E. There is one extra sentence. (Nghe lại và nối người nói 1-4 với câu A-E. Có một câu thừa.)

CD1_21

This speaker:

A. asked for a pay rise at work, but did not get it.

B. borrowed money for a holiday, but did not go.

C. receives gifts of money, but never spends it.

D. tried to raise money for charity, but did not get much.

E. tried to get a refund in a shop, but failed.

The extra sentence is …

Đáp án:

A. Speaker 3

B. Speaker 1

C. Speaker 4

E. Speaker 2

The extra sentence is D.

Hướng dẫn dịch:

Người nói này:

A. đã yêu cầu được tăng lương tại nơi làm việc, nhưng không được nhận.

B. vay tiền để đi nghỉ nhưng không đi.

C. nhận quà bằng tiền, nhưng không bao giờ tiêu.

D. đã cố gắng gây quỹ từ thiện, nhưng không thu được bao nhiêu.

E. đã cố gắng để được hoàn lại tiền trong một cửa hàng, nhưng không thành công.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác