Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU

10 : 5

2 × 3

128

372

2 × 8

23 + 17

6

1

100 – 35 – 15

10 + 50

224

200

5 × 6 + 15

135 – 66

100

69

356 – 264

452 – 228

20

40

208 + 58

5 × 2

150

10

5 × 9 + 55

105 + 23

30

50

428 – 120 – 158

556 – 184

60

92

340 – 320

2 : 2

16

2

5 × 6

100 + 100

45

266

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Chọn phép tính đúng trong các phép tính sau:

a) 5 × 7 < 35  b) 5 × 7 = 35  c) 5 × 7 = 30  d) 5 × 7 > 35

Quảng cáo

Câu 2: 5 × 5 = ..........

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Kết quả của phép tính trên là: ...............

Câu 3: 135 + 34 = ............

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

a) 475  b) 169  c) 178  d) 196

Câu 4: 5 × ..... = 40. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ..........

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 5: 5 × 4 + 35

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Kết quả của phép tính trên là bao nhiêu?

a) 45  b) 55  c) 50  d) 65

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
-->

Câu 6: Buổi sáng cửa hàng bán được 4 can dầu loại 2l. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào được sử dụng để giải bài toán trên?

a) 4 – 2 = 2  b) 2 × 4 = 8  c) 2 + 4 = 6  d) 4 : 2 = 2

Câu 7: Điền dấu (<; >; =) vào chỗ trống:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 8: Quỳnh mua 5 cái bánh với giá 25 nghìn đồng. Hỏi một cái bánh có giá là bao nhiêu?

a) 7 nghìn đồng   b) 20 nghìn đồng   c) 30 nghìn đồng.  d) 5 nghìn đồng

Câu 9: Một cửa hàng có bao gạo, mỗi bao nặng 5 kg. Cửa hàng bán được 25 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bao gạo?

a) 4 bao  b) 3 bao  c) 7 bao  d) 6 bao

Quảng cáo

Câu 10: 18 + 44 < 5 × ··· + 34 < 27 + 38

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ..............

Câu 11: Mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi 4 nhóm như vậy có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: 4 nhóm như vậy có .......... học sinh.

Câu 12: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Một công ty có 758 công nhân và được chia làm 3 tổ. Tổ 1 có 226 công nhân, tổ 2 ít hơn tổ 1 là 10 công nhân. Hỏi tổ ba có bao nhiêu công nhân?

Trả lời: ............. công nhân.

Câu 13: 637 – 407 = ...

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: .............

Câu 14: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 16?

a) 2 × 8  b) 2 × 6  c) 5 × 8  d) 5 × 6

Câu 15: Cô giáo có 40 cái kẹo, cô chia số kẹo đó cho các bạn học sinh, mỗi bạn được 5 cái. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh được cô giáo chia kẹo?

Trả lời: ........ học sinh.

Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ trống: ........... : 2 = 9

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 17: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 38?

a) 5 × 5 + 23  b) 2 × 8 + 30  c) 5 × 4 + 28  d) 5 × 7 + 3

Câu 18:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm trong hình là: ............

Câu 19:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: .............

a) 8  b) 7  c) 12  d) 10

Câu 20: Chọn phép tính đúng trong các phép tính sau:

a) 5 × 6 = 25  b) 25 : 5 = 20  c) 5 × 4 = 20  d) 50: 5 = 40

BÀI 3 – LEO DỐC

Câu 1: Điền dấu (<; >; =) vào chỗ trống: 1 km ........ 460 m + 350 m

Câu 2: 537 – 324 = ......... Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: .....

Câu 3: 5 × ...... = 20. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: .....

Câu 4: 18 : 2 = ..... Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ....

a) 8  b) 9  c) 10  d) 16

Câu 5: Hình vẽ dưới có dạng hình gì?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) Khối hộp chữ nhật.   b) Khối lập phương

c) Khối trụ    d) Khối cầu

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Điểm K có màu gì?

a) Màu đen  b) Màu xanh  c) Màu đỏ  d) Màu vàng

Câu 7: Nam có 8 quả bóng bay. Hùng cho Nam thêm 8 quả bóng bay nữa. Hỏi Nam

có tất cả bao nhiêu quả bóng bay?

Trả lời: .... quả bóng bay.

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc CBA.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a)15cm  b) 11cm  c) 10cm  d) 1cm

Câu 9: Chọn phép tính đúng trong các phép tính sau:

a) 5 × 9 > 45  b) 5 × 9 = 45  c) 5 × 9 = 35  d) 5 × 9 < 45

Câu 10: Cho phép trừ có số bị trừ là 864, số trừ là 542. Hiệu của phép trừ đó là ...

Câu 11: Hình vẽ dưới có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 3 đoạn thẳng  b) 2 đoạn thẳng   c) 1 đoạn thẳng  d) 4 đoạn thẳng

Câu 12: Đường gấp khúc dưới gồm ....... đoạn thẳng

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 13: Hình vẽ dưới có ............đường cong.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 14: Hình vẽ dưới có ..........đường cong.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 15: Điền dấu (<; >; =) vào chỗ trống: 54cm ...... 5dm.

Câu 16: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 12?

a) 2 × 6  b) 2 × 4  c) 5 × 4  d) 5 × 6

Câu 17: Hình vẽ dưới có dạng hình gì?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) Khối cầu    b) Khối trụ

c) Khối hộp chữ nhật  d) Khối lập phương

Câu 18: Hình vẽ dưới có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 6 đoạn thẳng   b) 7 đoạn thẳng   c) 5 đoạn thẳng   d) 8 đoạn thẳng

Câu 19: Hình vẽ dưới có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 1 đoạn thẳng   b) 2 đoạn thẳng  c) 3 đoạn thẳng  d) 4 đoạn thẳng

Câu 20: Kết quả của phép tính 258 – 105 là: ....

Câu 21: Dựa vào hình vẽ, nhận xét nào dưới đây là đúng?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 3 điểm A, C, D thẳng hàng

b) 3 điểm A, C, D không thẳng hàng

c) 3 điểm C, H, D thẳng hàng

d) 3 điểm A, H, D thẳng hàng

Câu 22: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là .......... cm

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 23: Một cửa hàng có số áo bằng số tròn chục liền sau của 31. Cửa hàng bán được 20 chiếc áo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo?

a) 30 chiếc   b) 12 chiếc  c) 20 chiếc  d) 12 chiếc

Câu 24: Dựa vào hình vẽ, nhận xét nào dưới đây là đúng?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023-2024 (có lời giải)

a) 3 điểm D, N, P thẳng hàng

b) 3 điểm M, N, P thẳng hàng

c) 3 điểm M, N, P không thẳng hàng

d) 3 điểm M, D, P thẳng hàng

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên