Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

9×5

8 × 8

12 × 2 + 21

13 × 3

39

32 × 2

150 + 110

363 : 3

130 × 2

121

BẢNG 2

462

23 × 3 + 75

42 : 2

182

72 × 2

21

231 × 2

345 – 163

64 × 2

32 × 4

Quảng cáo

BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Số gồm 5 nghìn và 9 đơn vị là ...

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số 6201 có cách đọc là:

a/ Sáu nghìn hai trăm linh một  b/ Sáu nghìn hai không một

c/ Sáu nghìn hai chục linh một   d/ Sáu hai không một

Câu 3: Kết quả của phép tính 232 × 2 là: .........

Câu 4: Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn lớn hơn chữ số hàng trăm?

a/ 5960  b/ 4678  c/ 5234  d/3476

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
-->

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Phép tính trên có kết quả là:

a/ 2676  b/ 2476  c/ 2566  d/ 2576

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Nhận xét nào dưới đây là đúng:

a/ 3 điểm D, B, C thẳng hàng   b/ 3 điểm A, B, C thẳng hàng

c/ 3 điểm A, B, D thẳng hàng   d/ 3 điểm A, D, C thẳng hàng

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là ...

a/ 366  b/ 922  c/ 326  d/ 322

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là: ...

Câu 9: Một trường tiểu học cho học sinh đi dã ngoại. Số học sinh của trường được chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất có 1025 học sinh, nhóm thứ hai nhiều hơn nhóm thứ nhất 30 học sinh. Nhóm thứ ba có 905 học sinh. Biết cả trường có 4350 học sinh đi dã ngoại. Hỏi nhóm thứ tư có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: ..... học sinh.

Câu 10: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 4?

a/ 16 số  b/ 8 số  c/ 6 số  d/ 20 số

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

6000 + 300 + 20 + 5 ....... 6405

a/ >  b/ <  c/ =  d/ Không có dấu nào phù hợp

Câu 2: Số “Ba nghìn hai trăm linh chín” có chữ số hàng chục là:

a/ 0  b/ 9  c/ 3  d/2

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Biết B là trung điểm của đoạn thẳng AC; AB = 8cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu?

Trả lời: ......cm.

Câu 4:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Biết B là trung điểm của đoạn thẳng AC; AB = 8cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC là bao

nhiêu?

Trả lời: ......cm.

Câu 5: Giá trị của chữ số 8 trong số 8647 là:...

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Cho hình vẽ như hình trên.

Độ dài đoạn thẳng HK là: .....cm.

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Dựa vào hình vẽ, chọn nhận xét đúng:

a/ Điểm P nằm giữa điểm O và điểm N

b/ Điểm N nằm giữa điểm O và điểm Y

c/ 3 điểm O, M, N không thẳng hàng

d/ 3 điểm O, X, Y thẳng hàng

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Trung điểm của đoạn thẳng BC ứng với số nào trên tia số?

a/ 3700   b/ 3800  c/ 4000  d/ 3900

Câu 9: Kho hàng số một có 2251kg gạo, kho hàng số hai có nhiều hơn kho hàng số một 314kg gạo. Vậy cả hai kho hàng có....ki-lô-gam gạo.

Câu 10:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Thỏ, Rùa và Ốc Sên cùng tham gia một cuộc thi chạy. Cả ba cùng xuất phát tại điểm A. Sau 30 phút, Thỏ chạy đến điểm M, Rùa chạy đến điểm N còn Ốc Sên thì chạy đến điểm E. Điểm N là trung điểm của AM, E là trung điểm của AN. Biết Thỏ còn cách đích 120m. Hỏi Ốc Sên còn cách đích bao nhiêu mét?

Trả lời: Ốc Sên còn cách ....m.

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

BẢNG 1

9×5 (1)

8 × 8 (2)

12 × 2 + 21 (1)

13 × 3 (3)

39 (3)

32 × 2 (2)

150 + 110 (4)

363 : 3 (5)

130 × 2 (4)

121 (5)

BẢNG 2

462 (1)

23 × 3 + 75 (2)

42 : 2 (3)

182 (4)

72 × 2 (2)

21 (3)

231 × 2 (1)

345 – 163 (4)

64 × 2 (5)

32 × 4 (5)

BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Số gồm 5 nghìn và 9 đơn vị là ...

Điền 5009

Câu 2:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số 6201 có cách đọc là:

a/ Sáu nghìn hai trăm linh một  b/ Sáu nghìn hai không một

c/ Sáu nghìn hai chục linh một   d/ Sáu hai không một

Câu 3: Kết quả của phép tính 232 × 2 là: .........

Điền 464

Câu 4: Số nào dưới đây có chữ số hàng nghìn lớn hơn chữ số hàng trăm?

a/ 5960  b/ 4678  c/ 5234  d/3476

Câu 5:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Phép tính trên có kết quả là: 132 × 3 + 2180 = 396 + 2180 = 2576

a/ 2676  b/ 2476  c/ 2566  d/ 2576

Câu 6:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Nhận xét nào dưới đây là đúng:

a/ 3 điểm D, B, C thẳng hàng   b/ 3 điểm A, B, C thẳng hàng

c/ 3 điểm A, B, D thẳng hàng   d/ 3 điểm A, D, C thẳng hàng

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là ... 966 : 3 = 322

a/ 366  b/ 922  c/ 326  d/ 322

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm là: ... 4592 – 3204 = 1388

Điền 1388

Câu 9: Một trường tiểu học cho học sinh đi dã ngoại. Số học sinh của trường được chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất có 1025 học sinh, nhóm thứ hai nhiều hơn nhóm thứ nhất 30 học sinh. Nhóm thứ ba có 905 học sinh. Biết cả trường có 4350 học sinh đi dã ngoại. Hỏi nhóm thứ tư có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: ..... học sinh.

Hướng dẫn

Nhóm thứ hai có số học sinh là: 1025 + 30 = 1055 (học sinh)

Nhóm thứ tư có số học sinh là: 4350 – 1025 – 1055 – 905 = 1365 (học sinh)

Điền 1365

Câu 10: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 4?

a/ 16 số  b/ 8 số  c/ 6 số  d/ 20 số

Hướng dẫn

Ta có: 4 = 1 + 0 + 0+ 3 = 2 + 0 + 0 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 0 + 2

Các số viết được là 4000; 1003; 1030; 1300; 3001; 3010; 3100; 2002; 2200; 1111; 1102; 1120; 1201; 1210; 2101; 2110; 2011; 1021; 1012

Vậy viết được 20 số thỏa mãn.

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

6000 + 300 + 20 + 5 ....... 6405

6325 < 6405

a/ >  b/ <  c/ =  d/ Không có dấu nào phù hợp

Câu 2: Số “Ba nghìn hai trăm linh chín” có chữ số hàng chục là:

a/ 0  b/ 9  c/ 3  d/2

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024 (có lời giải)

Biết B là trung điểm của đoạn thẳng AC; AB = 8cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu?

Trả lời: 8 × 2 = 16......cm.

Điền 16

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên