Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Tứ giác ABCD có mấy góc?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Trả lời: ....góc.

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1kg = ........ g.

Câu 3: Độ C là đơn vị đo:

a/ dung tích  b/ khối lượng  c/ độ dài  d/ nhiệt độ

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 120cm. Chiều rộng bằng 13 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.

a/ 160cm  b/ 480cm  c/ 320cm  d/ 40cm

Quảng cáo

Câu 5: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

313g × 4 ...... 1kg.

a/ >  b/ <  c/ =  d/ Không có dấu nào phù hợp

Câu 6: Trong hình dưới đây, có bao nhiêu tứ giác có chứa cạnh AD?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Trả lời: Có ....tứ giác.

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Kết quả của phép tính trên là:

a/3561    b/ 3461    c/ 3481    d/ 3581

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
-->

Câu 8: Tổng khối lượng thóc ở ba kho là 9135kg. Biết tổng số lượng thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai là 6043kg, tổng số lượng thóc ở kho thứ hai và kho thứ ba là 5109kg. Hỏi lượng thóc ở kho nào là ít nhất?

a/ Kho thứ hai    b/ Lượng thóc ở ba kho bằng nhau

c/ Kho thứ ba    d/ Kho thứ nhất

Câu 9:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Chọn đáp án thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm:

a/ 1150    b/ 919    c/ 1180    d/ 1090

Câu 10: Cái bút dài khoảng .......

a/ 20mm    b/ 20m    c/ 20cm    d/20g

BÀI 2: SẮP XẾP

Quảng cáo

53 × 3

4645 – 813 × 3

62 × 2

2485 – 1937

5481 – 4959

669 : 3

728 : 8

422 × 3

514 × 2 + 1522

134 + 243 × 2

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh như hình vẽ. Tính chu vi tam giác ABC.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

a/ 34cm    b/ 52cm    c/ 33cm    d/ 43cm

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4dm, chiều dài bằng 54cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

a/ 94cm    b/ 188cm    c/ 58cm    d/ 116cm

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Chiếc bút chì dài ....mm.

Câu 4: Dụng cụ nào dưới đây dùng để do dung tích?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Câu 5: Một phép chia có thương là 910, số chia là 7. Hỏi số bị chia lớn nhất có thể là bao nhiêu?

Trả lời: ....

Câu 6: Nhiệt độ của một cốc nước đang là 34°C. Bố rót thêm vào đó nước nóng. Hỏi lúc này, nhiệt độ của cốc nước có thể là bao nhiêu?

a/ 19°C    b/ 47°C    c/ 28oC    d/ 34oC

Câu 7: Bạn hãy chọn nhận xét đúng:

Một gói kẹo nặng 910g. 6 gói kẹo như vậy sẽ ....

a/ nặng hơn 5kg     c/ nhẹ hơn 5kg

b/ nặng bằng 5kg    d/ nặng hơn 6kg

Câu 8:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Đồng hồ trên chỉ:

a/ 3 giờ 10 phút    b/ 2 giờ 15 phút

c/ 3 giờ 5 phút    d/ 2 giờ 3 phút

Câu 9: Cho phép tính như hình dưới đây, biết các chữ cái khác nhau thể hiện các số khác nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Hỏi số abcd¯ là số nào?

Câu 10: Trong tháng 1 của một năm nào đó, có 5 ngày thứ Năm và 4 ngày thứ Sáu. Hỏi ngày đầu tiên của tháng 1 là thứ mấy? Biết tháng 1 có 31 ngày.

a/ Thứ Năm    b/ Thứ Ba    c/ Thứ Sáu    d/ Thứ Tư

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Tứ giác ABCD có mấy góc?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Trả lời: ....góc.

Điền 4

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1kg = ........ g.

Điền 1000.

Câu 3: Độ C là đơn vị đo:

a/ dung tích  b/ khối lượng  c/ độ dài  d/ nhiệt độ

Câu 4: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 120cm. Chiều rộng bằng 13 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD.

a/ 160cm  b/ 480cm  c/ 320cm  d/ 40cm

Hướng dẫn

Độ dài chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 120 : 3 = 40 (m)

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là: (120 + 40) × 2 = 320 (cm)

Câu 5: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

313g × 4 ...... 1kg.

1252g > 1000g

a/ >  b/ <  c/ =  d/ Không có dấu nào phù hợp

Câu 6: Trong hình dưới đây, có bao nhiêu tứ giác có chứa cạnh AD?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Trả lời: Có ....tứ giác.

Hướng dẫn

Có 3 tứ giác chứa cạnh AD là: ADEB, ADCE, ADCB.

Điền 3

Câu 7:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

Kết quả của phép tính trên là:

a/3561  b/ 3461  c/ 3481  d/ 3581

Câu 8: Tổng khối lượng thóc ở ba kho là 9135kg. Biết tổng số lượng thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai là 6043kg, tổng số lượng thóc ở kho thứ hai và kho thứ ba là 5109kg. Hỏi lượng thóc ở kho nào là ít nhất?

a/ Kho thứ hai  b/ Lượng thóc ở ba kho bằng nhau

c/ Kho thứ ba  d/ Kho thứ nhất

Hướng dẫn

Số thóc ở kho ba là: 9135 – 6403 = 3092 (kg)

Kho nhất có số thóc là: 9135 – 5109 = 4026 (kg)

Kho thứ hai có số thóc là: 6043 – 4026 = 2017 (kg)

Vì 2017 < 3092 < 4026 nên số thóc ở kho thứ hai ít nhất.

Câu 9:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

4827 – ? < 3648

4827 – ? < 4827 – 1179

Vậy ? > 1179

Xét các đáp án có 1180 lớn hơn 1179.

Chọn đáp án thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm:

a/ 1150  b/ 919  c/ 1180  d/ 1090

Câu 10: Cái bút dài khoảng .......

a/ 20mm  b/ 20m  c/ 20cm  d/20g

BÀI 2: SẮP XẾP

53 × 3 = 159 (3)

4645 – 813 × 3 = 2206 (9)

62 × 2 = 124 (2)

2485 – 1937 = 548 (6)

5481 – 4959 = 522 (5)

669 : 3 = 223 (4)

728 : 8 = 91 (1)

422 × 3 = 1266 (8)

514 × 2 + 1522 = 2550 (10)

134 + 243 × 2 = 620 (7)

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh như hình vẽ. Tính chu vi tam giác ABC.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024 (có lời giải)

a/ 34cm  b/ 52cm  c/ 33cm  d/ 43cm

Hướng dẫn

Đổi: 2dm = 20cm

Chu vi tam giác ABCD là: 14 + 20 + 18 = 52 (cm)

Câu 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 4dm, chiều dài bằng 54cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

a/ 94cm  b/ 188cm  c/ 58cm  d/ 116cm

Hướng dẫn

Đổi: 4dm = 40cm

Chu vi hình chữ nhật đó là: (40 + 54) × 2 = 188 (cm)

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án các lớp các môn học
Tài liệu giáo viên