Unit 6 lớp 10 Grammar Reference - Cánh diều Explore New Worlds

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Grammar Reference trong Unit 6: Destinations Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Unit 6 Grammar Reference - Cánh diều Explore New Worlds

Quảng cáo

A (trang 153 sgk Tiếng Anh 10): Complete the travel diary. Write the simple past of the words in parentheses. (Hoàn thành nhật kí du lịch sau. Viết dạng quá khứ đơn của các từ trong ngoặc)

Day 1 Arrived (arrive) in Dar es Salaam. (check)____ into hotel, (unpack) ____suitcases. Went swimming.

Day 2 (take) ____boat to the island of Zanzibar.

Days 3-5 ____(sunbathe) on the beach. (go) ______diving

Day 6_______ (fly) to Arusha. Saw Kilimanjaro. It's BIG!

Days 7 ____(return) to Arusha. (buy) ____souvenirs. Took plane to Dar es Salaam and then flew home. Great trip!

Đáp án:

Quảng cáo


checked/unpacked

took

sunbathed/went

flew

returned/bought


Hướng dẫn dịch:

Ngày 1 Đã đến ở Dar es Salaam. Check in vào khách sạn, mở vali. Đi bơi.

Ngày 2 Đi thuyền đến đảo Zanzibar.

Ngày 3-5 Tắm nắng trên bãi biển. Đi lặn

Ngày 6 Bay đến Arusha. Đã thấy Kilimanjaro. Nó rộng lớn!

Ngày 7 Trở về ở Arusha. Mua đồ lưu niệm. Bắt máy bay đến Dar es Salaam và sau đó bay về nhà. Chuyến đi tuyệt vời!

B (trang 153 sgk Tiếng Anh 10):Complete the questions for these answers. Then listen and check the answers. (Hoàn thành câu hỏi cho các Đáp án:. Sau đó nghe và kiếm tra lại)

1. A: When did you go to Beijing?

B: We went to Beijing in 2015.

2. A: How long _____at the hotel

B: I stayed at the hotel for two weeks.

3. A: ___________your friends?

B: No, I didn't visit my friends. I visited my family.

4. A: ________________to?

B: We flew to Hà Nội.

5. A: ____________good time?

B: Yes, I did. I had a really good time.

Đáp án:

Quảng cáo

1-did you do to

2. did you stay

3. Did you visit

4. Where did you fly to

6. Did you have


Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn đã đến Bắc Kinh khi nào?

B: Chúng tôi đã đến Bắc Kinh vào năm 2015.

2. A: Cậu ở khách sạn bao lâu?

B: Tôi đã ở khách sạn trong hai tuần.

3. A: Cậu đến thăm bạn bè à?

B: Không, tôi không đến thăm bạn bè của mình. Tôi đã tới thăm gia đình.

4. A:Cậu bay đến đâu đấy?

B: Chúng tôi bay đến Hà Nội.

5. A:Cậu có thời gian vui vẻ ở đấy chứ?

B: Vâng, tôi đã làm. Tôi đã có một thời gian thực tuyệt vời.

C (trang 153 sgk Tiếng Anh 10):Complete the blanks with the past tense of the verb to be. (Điền vào chỗ trống với dạng quá khứ đơn của động từ tobe)

1.I (be) in Australia last week.

2. We (not, be) at the hotel before 11 p.m.

3. She (not, be) in Ho Chi Minh City last month.

4. They (be) at the station this morning.

5. The tickets (not, be) in her hands when she turned around.

6. What (be) in the box? - A gift from our tour guide.

7. (be) the passport on the table when you saw him?

8. Where (be) you last night?

Đáp án:

Quảng cáo

1- was

2-weren’t

3.wasn’t

4.were

5. weren’t

6. was

7.was

8. were

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đã ở Úc vào tuần trước.

2. Chúng tôi không có mặt ở khách sạn trước 11 giờ tối.

3. Cô ấy không ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước.

4. Họ có mặt ở nhà ga sáng nay.

5. Những tấm vé không ở trong tay cô ấy khi cô ấy quay lại.

6. Cái gì có trong hộp? - Một món quà từ hướng dẫn viên của chúng tôi.

7. Hộ chiếu có ở trên bàn khi bạn nhìn thấy anh ta?

8. Bạn ở đâu đêm qua?

D (trang 153 sgk Tiếng Anh 10):Complete the blanks with the passive voice of the verbs in parentheses. (Hoàn thành chỗ trống với dạng bị động của động từ)

1. The trip company________(organize) by a great company last year.

2. These photos another visitor_______(take) by another visitor

3. In their class, the students (teach) _________about how to travel safely in Viet Nam.

4. This church (mention) _________in many travel guides in 2020.

5. These souvenirs -(buy) on my trip to Germany in 1990,

E (trang 154 sgk Tiếng Anh 10): Complete the blanks with the active or passive voice of the verbs in parentheses. ( Hoàn thành chỗ trống với dạng chủ động hoặc bị động với động từ trong ngoặc)

A: How was your vacation?

B: It was great. We (1) (travel) ______to a totally new destination.

A: How did you find out about it?

B: It (2) (introduce) _____to us by a friend of mine. He has a small hotel there.

A: Awesome. What was so special about the trip?

B: Since his hotel (3) (not advertise)_____ much, we couldn't get there by ourselves. In fact, my friend (4) ____ (meet) us at an exit from the highway to show us the way. Then we (5) (lead) ____through a forest! You know, that route (6) (not know) ______even to many local people. When we arrived there, we immediately fell in love with the hotel. It (7) (locate) _____on a beautiful beach.

Đáp án:

1- traveled

2- wasn’t introduced

3-wasn’t advertised

4-met

5-were led

6- wasn’t known

7- was located


Hướng dẫn dịch:

A: Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

B: Nó thật tuyệt. Chúng tôi đã đến một điểm đến hoàn toàn mới.

A: Làm thế nào bạn tìm hiểu về nó?

B: Nó được cho chúng tôi bởi một người bạn của tôi. Anh ấy có một khách sạn nhỏ ở đó.

A: Tuyệt vời. Chuyến đi có gì đặc biệt?

B: Vì khách sạn của anh ấy không được quảng cáo nhiều, chúng tôi không thể tự mình đến đó. Trên thực tế, người bạn của tôi gặp chúng tôi tại một lối ra từ đường cao tốc để chỉ đường cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi được dẫn qua một khu rừng! Bạn biết đấy, tuyến đường đó ngay cả với nhiều người dân địa phương cũng không biết. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi ngay lập tức yêu thích khách sạn. Nó ở trên một bãi biển đẹp.


Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên