Tiếng Anh 10 Unit 2C Listening trang 25 - Friends Global 10

Lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2C Listening trang 25 trong Unit 2: Adventure sách Friends Global 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2C.

Tiếng Anh 10 Unit 2C Listening trang 25 - Friends Global 10

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: 2C Listening - Chân trời sáng tạo - Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

1 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Vocabulary. Put the adjectives below into three groups describing: a) people, b) extreme sports and c) landscapes. Some adjectives can go into more than one group. (Từ vựng. Xếp các tính từ dưới đây vào ba nhóm mô tả: a) người, b) thể thao mạo hiểm và c) phong cảnh. Một số tính từ có thể vào nhiều hơn một nhóm)

Adjectives to describe adventure (Tính từ miêu tả cuộc phiêu lưu)

athletic (khoẻ mạnh)

terrifying (kinh hãi)

remote (xa xôi)

impressive (thu hút)

strong (khoẻ)

spectacular (hùng vĩ)

brave (dũng cảm)

thrilling (rùng rợn)

risky (mạo hiểm)

Quảng cáo

Đáp án:

a. people: athletic, strong, brave, impressive

b. extreme sports: risky, terrifying, thrilling, spectacular

c. landscapes: remote, impressive, spectacular

2 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Describe the photos above. Where are the people? What are they doing? What kind of people do you think they are? Use adjectives from exercise 1 and words from lesson 2A on page 22. (Nói. Mô tả các bức ảnh trên. Mọi người đang ở đâu? Họ đang làm gì? Bạn nghĩ họ là người như thế nào? Sử dụng các tính từ trong bài tập 1 và các từ ở bài tập 2A trang 22.)

Tiếng Anh 10 Unit 2C Listening trang 25 | Friends Global 10

Gợi ý:

Quảng cáo


Where are the people?

→ They are on a very tall mountains. (Họ đang ở trên những ngọn núi rất cao)

What are they doing?

→ They are jump off from the mountain. (Họ nhảy ra từ đỉnh núi)

What kind of people do you think they are?

→ They are brave and strong people who like risky and terrifying activities. (Họ là những người dũng cảm và khoẻ mạnh, họ yêu thích những trò mạo hiểm)

Hướng dẫn dịch:

Mọi người đang ở đâu?

→ Họ đang ở trên những ngọn núi rất cao.

Họ đang làm gì?

→ Họ nhảy ra từ đỉnh núi.

Họ là người như thế nào?

→ Họ là những người dũng cảm và khoẻ mạnh, họ yêu thích những trò mạo hiểm.

3 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the Listening Strategy. Then listen to six people talking about BASE jumping. Write the synonyms or antonyms that they use for the underlined words. (Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó, hãy nghe sáu người nói về môn nhày BASE. Viết các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa của các từ được gạch dưới)

Bài nghe:

1. Fred loves being in wild, far-away places. remote (synonym) (Fred thích ở những nơi hoang sơ, xa xôi)

2. Sally says BASE jumping isn't popular with older people _______ (Sally nói rằng nhảy BASE không phổ biến với người lớn tuổi)

3. Chris doesn't consider himself a courageous person. _______ (Chris không nghĩ mình là một người can đảm)

4. Celina says people who aren't strong and fit shouldn't try BASE jumping. _______ (Celina nói những người không khỏe và không cân đối không nên thử nhảy BASE)

5. For Shelley, the appeal of BASE jumping is the breathtaking landscapes where you do it. _______ (Đối với Shelley, sự hấp dẫn của trò nhảy BASE là những cảnh quan ngoạn mục nơi bạn thực hiện nó)

6. Martin really didn't enjoy BASE jumping. _______ (Martin thực sự không thích nhảy BASE)

Tiếng Anh 10 Unit 2C Listening trang 25 | Friends Global 10

Hướng dẫn dịch

Thông tin cần hiểu trong văn bản có thể được thể hiện khác nhau trong từng bài.

• Nghe các từ đồng nghĩa của các từ khoá trong bài. Từ khóa từ là những từ chứa nội dung như tính từ, danh từ và động từ.

• Đồng thời, hãy lắng nghe những từ trái nghĩa hoặc mang nghĩa phủ định, tương ứng với các từ khoá trong bài.

- Hôm nay trời khá lạnh = Hôm nay trời không ấm lắm.

- Chúng tôi đã thắng = Chúng tôi đã không thua trận đấu.

Quảng cáo

Đáp án:

1. remote (synonym)

2. over 30 (synonym)

3. brave (synonym)

4. unfit (antonym)

5. spectacular (synonym)

6. hated (antonym)

Nội dung bài nghe:

Fred: I like BASE jumping because it allows me to get away from the city, to remote places where you hardly see anyone.

Sally: BASE jumping is really a sport for young people. There aren't many BASE jumpers who are over 30.

Chris: I love the outdoors, but I'm not particularly brave, so I haven't considered BASE jumping as a hobby.

Celina: BASE jumping certainly isn't a sport to try if you are unfit.

Shelfy: BASE jumping is a great sport and you get to do it in such spectacular surroundings.

Martin: My friend asked me to go BASE jumping with him, and I hated it.

Hướng dẫn dịch:

Fred: Tôi thích nhảy BASE vì nó cho phép tôi rời xa thành phố, đến những nơi xa xôi mà bạn hầu như không nhìn thấy ai.

Sally: Nhảy BASE thực sự là một môn thể thao dành cho giới trẻ. Không có nhiều người trên 30 tuổi nhảy BASE.

Chris: Tôi yêu thích các hoạt động ngoài trời, nhưng tôi không nghĩ rằng mình can đảm, vì vậy tôi không coi việc nhảy BASE là một sở thích.

Celina: Nhảy BASE chắc chắn không phải là một môn thể thao để thử nếu bạn không thích hợp.

Shelfy: Nhảy BASE là một môn thể thao tuyệt vời và bạn phải thực hiện nó trong môi trường xung quanh ngoạn mục như vậy.

Martin: Bạn tôi rủ tôi đi BASE nhảy với anh ấy, tôi ghét điều đó.

4 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Read the sentences. Can you think of synonyms for any of the underlined words? Write them in your notebook. (Đọc các câu, bạn có thể nghĩ ra các từ đồng nghĩa cho bất kỳ từ được gạch chân nào không? Viết vào vở)

1. Tanya likes extreme sports because they're dangerous.

2. A friend told Tanya to try BASE jumping.

3. Tanya didn't enjoy her first experience of BASE jumping.

4. The cliffs in Tonsai, Thailand are the perfect venue for BASE jumping, in Tanyas opinion.

5. Tanya thinks the dangers of BASE jumping make women unwilling to try it.

6. Tanya thinks Roberta Mancino is a great sportswoman.

Gợi ý:

Quảng cáo

1. like: love, enjoy, keen on (thích)

2. told: suggest (bảo, gợi ý)

3. didn’t enjoy: hate (không thích)

4. venue: locale, place (nơi tổ chức)

5. danger: hazard, risk (nguy hiểm)

6. great sportwoman: good athlete (vận động viên giỏi)

Hướng dẫn dịch:

1. Tanya thích các môn thể thao mạo hiểm vì chúng nguy hiểm.

2. Một người bạn bảo Tanya hãy thử nhảy BASE.

3. Tanya không thích trải nghiệm đầu tiên của cô ấy khi nhảy BASE.

4. Các vách đá ở Tonsai, Thái Lan là địa điểm hoàn hảo để nhảy BASE, theo ý kiến ​​của Tanyas.

5. Tanya cho rằng sự nguy hiểm của việc nhảy BASE khiến phụ nữ không muốn thử.

6. Tanya cho rằng Roberta Mancino là một nữ vận động viên tuyệt vời.

5 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen. Are the sentences in exercise 4 true or false? Write T or F. (Nghe. Các câu trong bài tập 4 đúng hay sai? Viết T hoặc F)

Bài nghe:

Đáp án:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. F

6. T

Nội dung bài nghe:

Interviewer: Good afternoon, and welcome to the programme. Today, I'm talking to BASE jumper Tanya Marks. Tanya, thanks for joining us.

Tanya: My pleasure.

Interviewer:  Now, Tanya, my first question to you is basically… why? Why choose a sport with so many dangers? Why not something nice and safe, like table tennis?

Tanya: Extreme sports aren't safe! That's precisely why I enjoy them so much. I'm the kind of person who loves to feel that thrill of risk and adventure. I like skydiving, and hang-gliding too. But BASE jumping is my new sport - and my obsession! I'm totally addicted.

Interviewer: How did you first get into it?

Tanya: One of my skydiving friends suggested it. He had the equipment and invited me to join him. My first jump was terrifying - but I loved it!

Interviewer:  What's your favourite place for BASE jumping?

Tanya: Well, I'm always looking for somewhere new. But at the moment, I love the cliffs in Tonsai, in Thailand. Though it isn't an ideal as there are no hospitals nearby!

Interviewer: So, is danger always in your mind when you're jumping?

Tanya:  Oh yes. But that's not just me, that's all BASE jumpers. We know the dangers.

Interviewer: Do you think that's why there aren't many women who do BASE jumping? Do the risks put them off?

Tanya: I'm not sure … I don't really agree. More women are joining the sport every year. There’s Roberta Mancino for example, she is the new star of BASE jumping. The media love her because of the way she looks, but she's also brilliant at her sports. She's a great role model and, hopefully, she'll encourage more girls to take up extreme sports.

Interviewer: Tanya Marks, thank you.

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Xin chào, và chào mừng bạn đến với chương trình. Hôm nay, tôi đang nói chuyện với vận động viên nhảy cầu Tanya Marks của BASE. Tanya, cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi.

Tanya: Rất hân hạnh.

Người phỏng vấn: Bây giờ, Tanya, câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho bạn, về cơ bản là… tại sao? Tại sao lại chọn một môn thể thao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm? Tại sao không phải là thứ gì đó tốt đẹp và an toàn, như bóng bàn chẳng hạn?

Tanya: Các môn thể thao mạo hiểm thì không an toàn! Đó chính xác là lý do tại sao tôi rất thích chúng. Tôi là kiểu người thích cảm giác mạo hiểm. Tôi thích nhảy dù, và trượt treo nữa. Nhưng nhảy BASE là môn thể thao mới của tôi - và là nỗi ám ảnh của tôi nữa nó! Tôi hoàn toàn bị nghiện.

Người phỏng vấn: Lần đầu tiên của bạn như thế nào?

Tanya: Một trong những người bạn nhảy dù của tôi đã gợi ý điều đó. Anh ấy có thiết bị và mời tôi tham gia cùng anh ấy. Cú nhảy đầu tiên của tôi thật sự kinh hãi - nhưng tôi thích nó!

Người phỏng vấn: Địa điểm yêu thích của bạn để nhảy BASE là ở đâu?

Tanya: Chà, tôi luôn tìm kiếm một nơi nào đó mới. Nhưng hiện tại, tôi rất thích những vách đá ở Tonsai, Thái Lan. Mặc dù nó không phải là một lý tưởng vì chẳng có cái bệnh viện nào ở gần đó cả!

Người phỏng vấn: Vậy, có sự nguy hiểm luôn tồn tại trong đầu lúc bạn nhảy không?

Tanya: Ồ vâng. Nhưng không chỉ có tôi, mà tất cả những người nhảy BASE đều vậy. Chúng tôi đều biết những nguy hiểm đó.

Người phỏng vấn: Bạn có nghĩ đó là lý do tại sao không có nhiều phụ nữ nhảy BASE không? Những rủi ro khiến họ chùn bước?

Tanya: Tôi không chắc… Tôi không thực sự đồng ý với điều đó. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia môn thể thao này mỗi năm. Ví dụ như Roberta Mancino, cô ấy là ngôi sao mới của môn nhảy BASE. Truyền thông yêu mến cô ấy vì vẻ ngoài, nhưng cô ấy cũng rất giỏi trong các môn thể thao mà cô ấy tham gia. Cô ấy là một hình mẫu tuyệt vời, và hy vọng cô ấy sẽ khuyến khích nhiều cô gái tham gia các môn thể thao mạo hiểm hơn.

Người phỏng vấn: Cảm ơn bạn Tanya Marks.

6 (trang 25 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in pairs. Explain why you would or would not like to try BASE jumping. Give three reasons. Use the adjectives in exercise 1 and ideas from exercise 3 to help you. ( Nói. Làm việc theo cặp. Giải thích lý do tại sao bạn muốn hoặc không muốn thử nhảy BASE. Đưa ra ba lý do. Sử dụng các tính từ trong bài tập 1 và các ý tưởng từ bài tập 3 để giúp bạn)

Gợi ý:

I would like to try BASE jumping because:

- It allows me to get away from the city, to remote places where you hardly see anyone.

- It challenges my braveness and strength.

- There is a minority of people trying this sport, so I would like to try a new feeling when play it.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn thử nhảy BASE vì:

- Nó cho phép tôi rời khỏi thành phố, đến những nơi xa xôi mà hầu như không nhìn thấy ai cả.

- Nó thử thách lòng dũng cảm và sức mạnh của tôi.

- Chỉ có một số ít người thử môn thể thao này, vì vậy tôi muốn thử một cảm giác mới khi chơi nó.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên