Tiếng Anh 10 Unit 2A Vocabulary trang 22, 23 - Friends Global 10

Lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2A Vocabulary trang 22, 23 trong Unit 2: Adventure sách Friends Global 10 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 2A.

Tiếng Anh 10 Unit 2A Vocabulary trang 22, 23 - Friends Global 10

Video Giải Tiếng Anh 10 Unit 2: 2A Vocabulary - Chân trời sáng tạo - Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

1 (trang 22 Tiếng Anh 10 Friends Global) Look at the photos (A-E). Would you enjoy these activities? Why? / Why not? (Nhìn vào các bức ảnh A-E. Bạn có thích những hoạt động này không? Tại sao? / Tại sao không?)

Tiếng Anh 10 Unit 2A Vocabulary trang 22, 23 | Friends Global 10

Gợi ý:

I enjoy doing these activities because they are challenging and exciting. (Tôi thích những hoạt động này vì nó có sự thách thức và thú vị)

Quảng cáo


2 (trang 22 Tiếng Anh 10 Friends Global) Vocabulary. Match two or more of the nouns be low with each photo (A-E). Then listen to the descriptions and check your answers. (Từ vựng. Ghép hai hoặc nhiều danh từ dưới đây với mỗi ảnh A - E. Sau đó, nghe mô tả và kiểm tra câu trả lời của bạn)

Bài nghe:

Landscape: features (Phong cảnh: những phong cảnh)

cave (hang động)

cliff (vách đá)

forest (rừng)

hill (đồi)

mountain (núi)

ocean (đại dương)

rocks (đá)

shore (bở biển)

valley (thung lũng)

volcano (núi lửa)

desert (sa mạc)

river (sông)

lake (hồ)

stream (suối)

waterfell (thác nước)

Đáp án:

A. forest, waterfall, rocks, river

B. rocks, hill, valley

C. cliff, ocean, rocks

D. cave, ocean, rocks

E. kayak, lake, shore, mountains

Nội dung bài nghe:

A. There are two people on a bridge near a forest. There’s a waterfall and some rocks below them. The bridge goes across the river.

B. There is a man standing on some rocks at the top of a hill. He’s looking out over a valley.

C. This man is climbing up a cliff. You can see the ocean and the rocks below.

D. This diver is inside an under-water cave in the ocean. He’s looking between the rocks.

E. This person is in the small boat. It’s a kayak. The kayak is on a lake, near the shore. In the background, there are mountains.

Hướng dẫn dịch:

A. Có hai người trên một cây cầu gần một khu rừng. Có một thác nước và vài tảng đá bên dưới. Cây cầu bắc qua sông.

B. Có một người đàn ông đang đứng trên những tảng đá ở đỉnh đồi. Anh ấy đang nhìn ra thung lũng.

C. Người đàn ông này đang leo lên một vách đá. Bạn có thể nhìn thấy đại dương và những tảng đá bên dưới.

D. Người thợ lặn này đang ở bên trong một hang động dưới đại dương. Anh ấy đang nhìn vào giữa những tảng đá.

E. Người này đang ở trong chiếc thuyền nhỏ. Đó là một chiếc thuyền kayak. Thuyền kayak ở trên hồ, gần bờ. Phía sau có những ngọn núi.

Quảng cáo

3 (trang 22 Tiếng Anh 10 Friends Global) Vocabulary Check the meanings of the adjectives below. Find three pairs of opposites. (Từ vựng. Kiểm tra nghĩa của các tính từ bên dưới. Tìm ba cặp có nghĩa đối lập)

Landscape: adjectives (phong cảnh: các tính từ)

dark (tối)

deep (sâu)

icy (đóng băng)

low (thấp)

narrow (hẹp)

rocky (đá)

shallow (nông)

steep (dốc)

tall (cao)

wide (rộng)

Đáp án:

Cặp đối lập: deep – shallow, narrow – wide, low – tall.

Quảng cáo

4 (trang 23 Tiếng Anh 10 Friends Global) Work in pairs. Match each adjective in exercise 3 with two or more nouns from exercise 2. (Làm việc theo cặp. Nối mỗi tính từ trong bài tập 3 với hai hoặc những danh từ ở bài tập 2)

Gợi ý:

dark

forest / cave / valley / ocean

deep

lake / ocean / river

icy

lake / ocean / river

low

hill / mountain / waterfall

narrow

river / shore / stream / volcano

rocky

rocks / cliff / cave

shallow

lake / ocean / river / stream

steep

cliff / rocks / mountain

tall

hill / mountain / waterfall

wide

cave / river / desert

5 (trang 23 Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen to four adverts. Match three of them with photos A - E. (Nghe bốn quảng cáo, ghép ba trong số chúng với ảnh A - E)

Bài nghe:

Đáp án:

1 - E

2 - D

4 - A

Nội dung bài nghe:

1. Bored with the beach? Hungry for adventure? Why not spend seven days in a remote and a beautiful landscape in Alaska? Kayak across icy lakes and shallow rivers, see eagles, bears and other fascinating wildlife. Or just enjoy the amazing scenery from your river kayak journey through tall mountains and deep valleys.

2. For experiences divers only! This holiday offers an amazing chance to explore the rocky caves by boat along the coast of Mexico. After three days near the caves, the boat leaves the steep cliffs and heads for the ocean for two days. A chance to see some of Mexico’s amazing marine wildlife.

3. On this seven-day walking holiday in the Philipines, you’ll see mountains and valleys, lakes and forests. But the highlight of the week is the chance to stand beside Lake Pinatubo, a lake inside the volcano When Mount Pinatubo in erupted in 1991, the top of the volcano blew off, a shallow lake formed, which soon became deep because of all the rain. Enjoy a swim in this beautiful and exotic natural feature!

4. Join Forest trekkers on a 2 weeks Canadian adventure you’ll never forget Kayak down narrow rivers under the trees or walk across high wooden bridges, find dark caves behind tall waterfalls. We promise you’ll fall in love with this exciting and magical landscapes.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn chán bãi biển? Thèm một cuộc phiêu lưu? Tại sao không dành bảy ngày ở một vùng hẻo lánh nơi có phong cảnh tuyệt đẹp ở Alaska? Chèo thuyền kayak qua các hồ băng giá và sông cạn, xem đại bàng, gấu và các loài động vật hoang dã hấp dẫn khác. Hoặc chỉ cần tận hưởng phong cảnh tuyệt vời từ hành trình chèo thuyền kayak trên sông của bạn qua những ngọn núi cao và thung lũng sâu.

2. Chỉ dành cho những thợ lặn có kinh nghiệm! Kỳ nghỉ này mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá các hang động đá bằng thuyền dọc theo bờ biển Mexico. Sau ba ngày gần các hang động, con thuyền rời khỏi vách đá dựng đứng và đi ra biển trong hai ngày. Cơ hội để xem những động vật hoang dã biển tuyệt vời của Mexico.

3. Vào kỳ nghỉ đi bộ bảy ngày này ở Philipines, bạn sẽ được ngắm những ngọn núi và thung lũng, hồ và những cánh rừng. Nhưng điểm nổi bật nhất là cơ hội đứng cạnh Hồ Pinatubo, một hồ nước bên trong núi lửa. Khi núi Pinatubo phun trào vào năm 1991, đỉnh núi lửa đã tắt, một hồ cạn hình thành, nhanh chóng trở nên sâu vì những trận mưa. Hãy tận hưởng và bơi trong cảnh đẹp kỳ lạ này!

4. Tham gia cùng những người đi bộ xuyên rừng trong chuyến phiêu lưu Canada kéo dài 2 tuần, bạn sẽ không bao giờ quên chèo thuyền kayak xuống những con sông hẹp dưới tán cây hoặc đi bộ qua những cây cầu gỗ cao, tìm những hang động tối tăm đằng sau những thác nước cao. Chúng tôi hứa rằng bạn sẽ yêu thích cảnh quan kỳ thú và kỳ diệu này.

6 (trang 23 Tiếng Anh 10 Friends Global) Listen again. Complete the extracts (1-6) from the adverts using the prepositions below, nouns from exercise 2 and adjectives from exercise 3. (Nghe lại. Hoàn thành phần các câu 1-6 sử dụng các giới từ bên dưới, danh từ từ bài tập 2 và tính từ từ bài tập 3)

Bài nghe:

across (băng qua)

along (dọc theo)

behind (phá sau)

beside (bên cạnh)

inside (bên trong)

though (xuyên qua)

1 Kayak across icy lakes and shallow rivers.

2 Journey _______ _______ mountains and deep _______.

3 Explore the _______ caves _______ the coast of Mexico.

4 Stand _______ Lake Pinatubo, a lake _______ a _______.

5 A _______ lake formed, which soon became _______.

6 Find dark _______ _______ tall _______.

Đáp án:

2. through / tall / valleys

3. rocky / along

4. beside / inside / volcano

5. shallow / deep

6. caves / behind / waterfalls

Hướng dẫn dịch:

1. Chèo thuyền kayak qua các hồ băng giá và sông cạn.

2. Hành trinhg băng qua những ngọn núi cao và những thung lũng sâu.

3. Khám phá các hang động đá bằng thuyền dọc theo bờ biển Mexico

4. Đứng cạnh Hồ Pinatubo, một hồ nước bên trong núi lửa.

5. Một hồ cạn hình thành, nhanh chóng trở nên sâu.

6. Tìm những hang động tối tăm đằng sau những thác nước cao

7 (trang 23 Tiếng Anh 10 Friends Global) Speaking. Work in pairs. Describe a typical landscape in your country. Use as much vocabulary from this lesson as you can. Your partner guesses the landscape you are describing. (Nói. Làm việc theo cặp. Mô tả một phong cảnh tiêu biểu ở đất nước của bạn. Sử dụng càng nhiều từ vựng từ trong bài học này càng tốt. Bạn của bạn đoán phong cảnh mà bạn đang mô tả)

Gợi ý:

- There are many tall mountains and a wide deep lake. It’s in Ninh Binh. (Trang An).

- This is a very wide and dark cave. People go trekking there to explore the cave. (Son Doong cave)

Hướng dẫn dịch:

- Có nhiều ngọn núi cao và một hồ nước sâu rộng. Nó ở Ninh Bình (Tràng An).

- Đây là một hang động rất rộng và tối. Mọi người đi bộ xuyên qua đó để khám phá hang động (hang Sơn Đòong)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Friends Global (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên