Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)Lời giải bài tập Unit 1 lớp 10 Lesson 1 trang 4, 5, 6 trong Unit 1: Family Life Tiếng Anh 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 1.

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Quảng cáo

New Words

a (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Match the words with the pictures. Listen and repeat. (Nối từ với tranh. Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

1. sweep the floor: quét nhà

2. vacuum the sofa: hút bụi ghế sofa

3. mop the living room: làu phòng khách

4. dust the furniture: phủi bụi đồ đạc

5. tidy my room: dọn phòng

6. put away the clothes: cất quần áo

7. wash/do the dishes: rửa bát

8. clean the bathroom: dọn phòng tắm

Quảng cáo


b (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Use the new words to talk about the chores you do at home. Which are OK? Which do you hate? (Làm việc theo cặp: Sử dụng những từ mới để nói về những công việc bạn làm tại nhà. Cái nào ổn? Cái nào bạn ghét?)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Gợi ý:

I vacuum the sofa. It’s OK.

I hate dust the furniture!

Hướng dẫn dịch:

(Trong ảnh) Tôi cất quần áo. Nó ổn.

Tôi ghét rửa bát!

Quảng cáo

(Gợi ý) Tôi hút bụi ghế sofa. Nó ổn.

Tôi ghét phủi bụi nội thất.

Listening

a (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen to Sam talk about doing chores. Who does more chores, Sam or his sister, Alice? (Nghe Sam nói về làm việc nhà. Ai làm nhiều việc hơn, Sam hay em gái anh ấy, Alice?)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

1. Sam

Nội dung bài nghe:

Quảng cáo

Lisa: Hey, Sam. How’s it going?

Sam: Hi, Lisa. I’m great. How are you doing?

Lisa: I’m fine. Hey, what’s that?

Sam: Oh, my mom makes me a schedule every week with all the chores I have to do.

Lisa: Why?

Sam: Well, she’s pretty busy. She cooks, and my dad does the shopping. So, my sister and I try to help out around the house.

Lisa: Oh, that’s so nice! What chores do you do?

Sam: I vacuum the living room, and I do the dishes.

Lisa: How often do you vacuum the living room?

Sam: Three times a week.

Lisa: And how often do you do the dishes?

Sam: Every morning, after breakfast.

Lisa: Do you do anything else?

Sam: Oh, yeah. I put away my clothes when my mom does the laundry. That’s twice a week on Wednesdays and Saturdays.

Lisa: What chores does your sister do?

Sam: Alice tidies her bedroom every day. She’s very messy.

Lisa: Oh, is that all?

Sam: Well, sometimes she dusts the furniture. Maybe once or twice a month. She hates doing chores.

Lisa: How about you? Do you like doing chores?

Sam: Not really, but it’s good to help my mom.

Hướng dẫn dịch:

Lisa: Này, Sam. Bạn ổn không?

Sam: Chào, Lisa. Tôi ổn. Bạn khỏe không?

Lisa: Tôi ổn. Ê, đó là gì?

Sam: Ồ, mẹ tôi lập cho tôi một lịch trình hàng tuần với tất cả những việc nhà tôi phải làm.

Lisa: Tại sao?

Sam: Chà, cô ấy khá bận. Cô ấy nấu ăn, và bố tôi mua sắm. Vì vậy, em gái tôi và tôi cố gắng giúp đỡ xung quanh nhà.

Lisa: Ồ, hay quá! Bạn làm những công việc gì?

Sam: Tôi hút bụi phòng khách và rửa bát đĩa.

Lisa: Bạn thường hút bụi phòng khách như thế nào?

Sam: Ba ​​lần một tuần.

Lisa: Và bạn thường làm các món ăn như thế nào?

Sam: Mỗi sáng, sau khi ăn sáng.

Lisa: Bạn còn làm gì nữa không?

Sam: Ồ, vâng. Tôi cất quần áo khi mẹ tôi giặt giũ. Đó là hai lần một tuần vào các ngày Thứ Tư và Thứ Bảy.

Lisa: Em gái của bạn làm việc gì?

Sam: Alice dọn phòng ngủ mỗi ngày. Cô ấy rất bừa bộn.

Lisa: Ồ, vậy thôi à?

Sam: Chà, đôi khi cô ấy phủi bụi đồ đạc. Có thể một hoặc hai lần một tháng. Cô ấy ghét làm việc nhà.

Lisa: Còn bạn thì sao? Bạn có thích làm việc nhà không?

Sam: Không hẳn, nhưng giúp được mẹ thì rất tốt.

b (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, listen and draw lines from Sam and his sisters to the chores they do and how often they do them. (Bây giờ nghe và nối Sam và chị em gái của anh ấy với những việc làm mà họ làm và tần suất họ làm chúng.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Every day: mỗi ngày

Every morning: mỗi buổi sáng

Once or twice a month: một hoặc hai lần một tháng

Twice a week: hai lần một tuần

Three times a week: ba lần một tuần

c (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the Conversation Skill box and listen to Task b, audio again. Number the phrases in the Conversation Skill box in the order you hear them. (Đọc hộp Kỹ năng hội thoại và nghe Nhiệm vụ b, audio một lần nữa. Đánh số những cụm trong hộp Kỹ năng hội thoại theo thứ tự bạn nghe chúng.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

Hey (,Sam). How’s it going? – 1

Hi (,Lisa). How are you doing? – 2

Nội dung bài nghe:

Hey. How’s it going?

Hi. How are you doing?

Hướng dẫn dịch:

Bắt đầu một cuộc hội thoại thân thiện

Để bắt đầu một cuộc hội thoại thân thiện, nói:

Này (,Sam). Bạn khỏe không?

Xin chào (,Lisa). Bạn khỏe không?

d (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

(Học sinh tự luyện tập.)

e (trang 4 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Are you more similar to Sam or Alice? Why? (Làm việc theo cặp: Bạn giống Sam hay Alice hơn? Tại sao?)

Gợi ý:

I am more similar to Sam because I like doing chores and it helps my mother.

Hướng dẫn dịch:

Tôi giống Sam hơn bởi vì tôi thích làm việc nhà và nó giúp đỡ mẹ tôi.

Grammar

a (trang 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Hướng dẫn dịch:

Bạn có hay rửa bát không?

Tôi rửa bát 3 lần một tuần.

b (trang 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Write the sentences using the prompts. (Đặt câu sử dụng gợi ý.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

2. She mops the floor once a week.

3. What chores do you do?

4. How often do you do chores?

5. My dad vacuums the living room three times a week.

6. My mom mops the bathroom floor every day.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi dọn phòng ngủ hai lần một tuần.

2. Cô ấy lau sàn mỗi tuần một lần.

3. Bạn làm những công việc gì?

4. Bạn có hay làm việc nhà không?

5. Bố tôi hút bụi phòng khách ba lần một tuần.

6. Mẹ tôi lau sàn phòng tắm mỗi ngày.

c (trang 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Look at Ben’s schedule. Write about how often he does his chores. (Nhìn vào thời gian biểu của Ben. Viết về tần suất anh ấy làm việc nhà.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

2. Ben vacuums the rug twice a week.

3. Ben mops the kitchen once a week.

4. Ben puts away his clothes twice a week.

5. Ben tidies his bedroom five times a week.

Hướng dẫn dịch:

1. Ben rửa bát 3 lần một tuần.

2. Ben hút bụi thảm hai lần một tuần.

3. Ben lau bếp mỗi tuần một lần.

4. Ben cất quần áo của mình hai lần một tuần.

5. Ben dọn dẹp phòng ngủ của mình năm lần một tuần.

d (trang 5 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Talk about Ben’s chores in Task c. (Làm việc theo cặp: Nói về những việc nhà của Ben trong bài 3.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Gợi ý:

1. How often does Ben mop the kitchen?

He mops it once a week.

2. How often does Ben do the dishes?

He does them three times a week.

3. How often does Ben vacuum the rug?

He vacuums it twice a week.

4. How often does Ben put away clothes?

He puts away them twice a week.

5. How often does Ben tidy bedroom?

He tidies it five times a week.

Hướng dẫn dịch:

1. Ben có thường xuyên lau bếp không?

Anh ấy lau nó mỗi tuần một lần.

2. Ben có thường xuyên nấu ăn không?

Anh ấy làm chúng ba lần một tuần.

3. Ben có thường xuyên hút bụi thảm không?

Anh ấy hút bụi hai lần một tuần.

4. Ben có thường xuyên cất quần áo không?

Anh ấy cất chúng hai lần một tuần.

5. Ben có thường xuyên dọn phòng ngủ không?

Anh ấy dọn dẹp nó năm lần một tuần.

Pronunciation

a (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): “How often..?” often sounds like /haʊwa:fən/. (“How often...?” thường được phát âm giống như /haʊwa:fən/.)

b (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Notice the sound changes of the underlined words. (Chứ ý âm thay đổi của những từ được gạch chân.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Gợi ý:

“How often...?” được phát âm giống như /haʊwa:fən/.

c (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and cross out the sentences with the wrong sound changes. (Nghe và gạch ngang câu với sự thay đổi âm sai.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Đáp án:

1. Đúng

2. Sai

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy có thường hay dọn phòng ngủ không?

2. Bạn có thường phủi bụi nội thất không?

d (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the sentences with the correct sound changes to a partner. (Đọc câu với những thay đổi âm đúng với một người bạn.)

(Học sinh tự luyện tập.)

Practice

(trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Use the table below to ask your partner what chores they or their family members do, then ask how often they do them. Swap roles and repeat. (Sử dụng bảng dưới đây để hỏi bạn của bạn xem họ hoặc các thành viên trong gia đình họ làm công việc gì, sau đó hỏi họ có thường xuyên làm những công việc đó không. Hoán đổi vai trò và lặp lại.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Gợi ý:

1. What chores do you do?

I wash the dishes.

How often do you wash the dishes?

I do it every day.

2. What chores do you do?

I clean the bathroom.

How often do you clean the bathroom?

I do it twice a week, on Mondays and Sundays.

3. What chores do you do?

I clean the kitchen.

How often do you clean the kitchen?

I do it once a week, on Saturdays.

4. What chores does your brother do?

He cleans the kitchen.

How often does he clean the kitchen?

He does it once a week, on Wednesdays.

5. What chores does your brother do?

He vacuums the living room.

How often does he vacuum the living room?

He does it once a week, on Thursdays.

6. What chores does your brother do?

He sweeps the kitchen floor.

How often does he sweep the kitchen floor?

He does it twice a week, on Mondays and Fridays.

7. What chores does your brother do?

He mops the kitchen floor.

How often does he mop the kitchen floor?

He does it once a week, on Tuesdays.

8. What chores does your sister do?

She puts away the toys.

How often does she put away the toys?

She does it twice a week, on Thursdays and Saturdays.

9. What chores does your sister do?

She cleans the kitchen.

How often does she clean the kitchen?

She does it once a week, on Saturdays.

10. What chores does your sister do?

She tidies the bedroom.

How often does she tidy the bedroom?

She does it twice a week, on Wednesdays and Sundays.

11. What chores does your sister do?

She mops the kitchen floor.

How often does she mop the kitchen floor?

She does it once a week, on Tuesdays.

12. What chores do you do?

I tidy the bedroom.

How often do you tidy the bedroom?

I do it twice a week, on Wednesdays and Sundays.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn làm những công việc gì?

Tôi rửa đĩa.

Bạn có thường xuyên rửa bát không?

Tôi làm điều đó tất cả các ngày.

2. Bạn làm những công việc gì?

Tôi dọn dẹp phòng tắm.

Bạn có thường xuyên dọn phòng tắm không?

Tôi làm điều đó hai lần một tuần, vào thứ Hai và Chủ nhật.

3. Bạn làm những công việc gì?

Tôi dọn dẹp nhà bếp.

Bạn có thường xuyên dọn bếp không?

Tôi làm điều đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Bảy.

4. Anh trai của bạn làm những công việc gì?

Anh ấy dọn dẹp nhà bếp.

Anh ấy có thường xuyên lau bếp không?

Anh ấy làm việc đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Tư.

5. Anh trai của bạn làm những công việc gì?

Anh ấy hút bụi phòng khách?

Anh ấy có thường xuyên hút bụi phòng khách không?

Anh ấy làm điều đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Năm.

6. Anh trai của bạn làm những công việc gì?

Anh ấy quét sàn bếp.

Anh ấy có thường xuyên quét sàn bếp không?

Anh ấy làm điều đó hai lần một tuần, vào thứ Hai và thứ Sáu.

7. Anh trai bạn làm những công việc gì?

Anh ta lau sàn bếp.

Anh ấy có thường xuyên lau sàn bếp không?

Anh ấy làm việc đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Ba.

8. Em gái của bạn làm những công việc gì?

Cô ấy cất đồ chơi đi.

Cô ấy có thường xuyên cất đồ chơi đi không?

Cô ấy làm điều đó hai lần một tuần, vào thứ Năm và thứ Bảy.

9. Em gái của bạn làm những công việc gì?

Cô ấy dọn dẹp nhà bếp.

Cô ấy có thường xuyên lau bếp không?

Cô ấy làm điều đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Bảy.

10. Em gái của bạn làm những công việc gì?

Cô ấy thu dọn phòng ngủ.

Cô ấy có thường xuyên dọn phòng ngủ không?

Cô ấy làm điều đó hai lần một tuần, vào thứ Tư và Chủ nhật.

11. Em gái của bạn làm những công việc gì?

Cô ấy lau sàn nhà bếp.

Cô ấy có thường xuyên lau sàn bếp không?

Cô ấy làm điều đó mỗi tuần một lần, vào các ngày thứ Ba.

12. Bạn làm những công việc gì?

Tôi dọn phòng ngủ.

Bạn có thường xuyên dọn phòng ngủ không?

Tôi làm điều đó hai lần một tuần, vào thứ Tư và Chủ nhật.

Speaking: CHORES AT HOME

a (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): You are talking to a friend about who does the chores in your house. Look at the list of chores and think about who does each and how often. In pairs: Ask your partner about the chores in their house. (Bạn đang nói chuyện với một người bạn về người làm công việc nhà của bạn. Nhìn vào danh sách công việc và nghĩ xem ai sẽ làm từng việc và tần suất làm. Theo cặp: Hỏi bạn của bạn về những công việc trong nhà của họ.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6)

Gợi ý:

What chores do you do?

I wash the dishes twice a week, and I tidy my bedroom once a week.

I mop the bathroom once a week, and I vacuum the living room five times a week.

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm những công việc gì?

Tôi rửa bát hai lần một tuần và dọn dẹp phòng ngủ một lần mỗi tuần.

Tôi lau nhà tắm một lần một tuần và tôi hút bụi phòng khách năm lần một tuần.

b (trang 6 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Who do you think should do more chores in your partner’s family? Who should do fewer? Why? (Ai mà bạn nghĩ nên làm nhiều việc nhà hơn trong gia đình của bạn của bạn? Ai nên làm ít hơn? Vì sao?)

Gợi ý:

I think her brother should do more chores and her mother should do fewer, because her mother does a lot of chores but her brother doesn’t do much.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ anh trai cô ấy nên làm nhiều việc hơn và mẹ cô ấy nên làm ít hơn, bởi vì mẹ cô ấy làm rất nhiều việc nhưng anh trai cô ấy không làm nhiều.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên