Tiếng Anh 10 Smart World Unit 10 Lesson 3 (trang 88, 89)Lời giải bài tập Unit 10 lớp 10 Lesson 3 trang 88, 89 trong Unit 10: New Ways to Learn Tiếng Anh 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 10.

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 10 Lesson 3 (trang 88, 89)

Quảng cáo

Let’s Talk!

(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Look at the pictures. What do you use them for? Have you used any of them to learn a language? Did they make learning easier? Why (not)?(Theo cặp: Nhìn vào các bức tranh. Bạn sử dụng chúng để làm gì? Bạn đã sử dụng bất kỳ cái nào trong số chúng để học ngoại ngữ chưa? Họ có làm cho việc học dễ dàng hơn không? Tại sao không)?

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 10 Lesson 3 (trang 88, 89)

Gợi ý:

I use them for learning languages. They made my learning easier because they are much more interesting than traditional learning.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo


Tôi sử dụng chúng để học ngôn ngữ. Chúng đã làm cho việc học của tôi dễ dàng hơn vì chúng thú vị hơn nhiều so với cách học truyền thống.

Listening

a(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen to a podcast about learning English and choose the best summary line. (Nghe podcast về việc học tiếng Anh và chọn câu tóm tắt hay nhất.)

1. The best way to improve your English is to listen to podcasts. (Cách tốt nhất để cải thiện tiếng Anh của bạn là nghe podcast.)

2. There are many good and free ways to improve your English. (Có rất nhiều cách hay và miễn phí để cải thiện tiếng Anh của bạn.)

Đáp án:

Quảng cáo

2. There are many good and free ways to improve your English.

Nội dung bài nghe:

W: Welcome to the Better English Podcast. I'm Rachel and here are my favorite ways to improve my English. First of all, if you're listening to this podcast, you're on the right track. There are thousands of podcasts in English to help you improve your language skills. Many of them are free so you canlearn and save money. And you don't have to listen to English learning podcasts only. There are podcasts on every topic. Some of my favorite ones are about history, cooking, and travel. Another way to learn is by watching a cooking video. You canlearn new words very easily because the cook will show you the ingredients and tell you what to do. You can have fun while learning some great meals to cook, and you don't have to pay any money to do it. My final tip to help you learn is to join a language exchange website. Many websites let you connect with English speakers. They will teach you English and you can teach them your native language. It's free to find a language exchange partner, but there are other things you can pay for if you want. For example, videos, marked essays, and so on.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

W: Chào mừng bạn đến với Podcast Tiếng Anh Tốt hơn. Tôi là Rachel và đây là những cách yêu thích của tôi để cải thiện Tiếng Anh. Trước hết, nếu bạn đang nghe podcast này, bạn đang đi đúng hướng. Có hàng ngàn podcast bằng tiếng Anh để giúp bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Nhiều người trong số họ là miễn phí để bạn có thể tìm hiểu và tiết kiệm tiền. Và bạn không cần phải chỉ nghe podcast học tiếng Anh. Có podcast về mọi chủ đề. Một số người tôi thích nhất là về lịch sử, nấu ăn và du lịch. Cách khác để học là bằng cách xem một video nấu ăn. Bạn có thể học từ mới rất dễ dàng vì đầu bếp sẽ chỉ cho bạn nguyên liệu và cho bạn biết bạn phải làm gì. Bạn có thể vui vẻ trong khi học nấu một số bữa ăn tuyệt vời và bạn không phải trả bất kỳ khoản tiền nào để làm điều đó. Mẹo cuối cùng của tôi để giúp bạn học là tham gia một trang web trao đổi ngôn ngữ. Nhiều trang web cho phép bạn kết nối với những người nói tiếng Anh. Họ sẽ dạy bạn tiếng Anh và bạn có thể dạy họ ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Việc tìm đối tác trao đổi ngôn ngữ hoàn toàn miễn phí, nhưng có những thứ khác bạn có thể trả nếu muốn. Ví dụ: video, bài luận được đánh dấu, v.v.

b(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Now, listen and write True or False. (Bây giờ, nghe và điền Đúng hoặc Sai.)

1. You should listen to English learning podcasts only.

2. The speaker doesn't listen to any podcasts.

3. Learning English by following a cooking video is very easy.

4. Cooking videos are not very fun.

5. You don't have to pay to find a language exchange partner on most websites.

Đáp án:

1. False

2. False

3. True

4. False

5. True

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn chỉ nên nghe podcast học tiếng Anh.

2. Người nói không nghe bất kỳ podcast nào.

3. Học tiếng Anh theo video nấu ăn rất dễ dàng.

4. Video nấu ăn không vui lắm.

5. Bạn không phải trả tiền để tìm đối tác trao đổi ngôn ngữ trên hầu hết các trang web.

Reading

a(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the instructions below and match the headings in the box with the correct steps.(Đọc hướng dẫn bên dưới và nối các tiêu đề trong hộp với các bước chính xác.)

Use the chat. Find language partners.

Sign up. Use social media to learn.

How to learn a new language with native speakers on Hi-Hola

The best way to become fluent in a language is to speak it. Hi-Hola is a language exchange app that will let you chat with native speakers of the language you're learning.

Step 1: _______________

Download the app and follow the steps to create an account. You can choose up to two languages to learn in the free version.

Step 2: _______________

• The app will show you people whose language pair matches yours. For example, if you're a Vietnamese speaker who's learning English, it'll show you English speakers who are learning Vietnamese.

• Tap on their profiles to see more information and send them a friend request. You can only talk to people who accept your friend requests.

Step 3: _______________

When you talk with a friend, tap a message to use these functions:

1. Correct: correct any mistakes that your friend makes

2. Translate: translate your friend's message

3. Listen: listen to how it's said

Step 4: _______________

• Tap on the Moments tab and tap on the pen icon to share an update. Here you can ask questions, share pictures, or videos.

• When you share a post, all the native speakers of the language you're learning will be able to see and comment on it. They can help you fix spelling and grammar mistakes in your post.

You can now practice with native speakers!

Đáp án:

Step 1: Sign up.

Step 2: Find language partners.

Step 3: Use the chat.

Step 4: Use social media to learn.

Hướng dẫn dịch:

Cách chuyển đổi ngôn ngữ mới với người bản ngữ trên Hi-Hola

Cách tốt nhất để trở nên thông thạo một ngôn ngữ là nói nó. Hi-Hola là một ứng dụng trao đổi ngôn ngữ sẽ cho phép bạn trò chuyện với người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học.

Bước 1: Đăng ký

Tải xuống ứng dụng và làm theo các bước để tạo tài khoản. Bạn có thể chọn tối đa hai ngôn ngữ để học trong phiên bản miễn phí.

Bước 2: Tìm bạn đồng hành ngôn ngữ.

- Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn những người có cặp ngôn ngữ phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn là người nói tiếng Việt đang học tiếng Anh, nó sẽ hiển thị cho bạn những người nói tiếng Anh đang học tiếng Việt.

- Nhấn vào hồ sơ của họ để xem thêm thông tin và gửi yêu cầu kết bạn cho họ. Bạn chỉ có thể nói chuyện với những người chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.

Bước 3: Sử dụng trò chuyện

Khi bạn nói chuyện với một người bạn, hãy nhấn vào tin nhắn để sử dụng các chức năng sau:

1. Sửa lỗi: sửa bất kỳ lỗi nào mà bạn của bạn mắc phải

2. Dịch: dịch tin nhắn của bạn bè bạn

3. Nghe: lắng nghe cách nó nói

Bước 4: Sử dụng truyền thông xã hội để học.

- Nhấn vào tab Moments và nhấn vào biểu tượng cây bút để chia sẻ bản cập nhật. Tại đây bạn có thể đặt câu hỏi, chia sẻ hình ảnh hoặc video.

- Khi bạn chia sẻ một bài đăng, tất cả người bản ngữ của ngôn ngữ bạn đang học sẽ có thể xem và nhận xét về bài đăng đó. Họ có thể giúp bạn sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong bài đăng của bạn.

Bây giờ bạn có thể thực hành với người bản xứ!

b(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, read and fill in the blanks with one or two words from the instructions. (Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống với một hoặc hai từ trong hướng dẫn.)

1. Hi-Hola will let you practice ____________ languages for free.

2. You need to send a ____________ before you can start chatting with a language partner.

3. You can use the app to ____________ any sentences in the chat that you don't understand.

4. If you're learning French and post a Moment post, French ____________ can comment on your post.

Đáp án:

1. learning

2. friend request

3. translate

4. speakers

Hướng dẫn dịch:

1. Hi-Hola sẽ cho phép bạn thực hành học ngôn ngữ miễn phí.

2. Bạn cần gửi yêu cầu kết bạn trước khi có thể bắt đầu trò chuyện với một đối tác ngôn ngữ.

3. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để dịch bất kỳ câu nào trong cuộc trò chuyện mà bạn không hiểu.

4. Nếu bạn đang học tiếng Pháp và đăng một bài đăng Khoảnh khắc, người nói tiếng Pháp có thể nhận xét về bài đăng của bạn.

c(trang 88Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Do you think the app is useful? Would you use it to learn a language? Why (not)? (Theo cặp: Em có nghĩ rằng ứng dụng này hữu ích không? Em có sử dụng nó để học một ngôn ngữ không? Tại sao (tại sao không)?)

Gợi ý:

I think the app is useful. I would use it to learn a language because it helps me not only to learn a language but also to make friends around the world.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng ứng dụng này hữu ích. Tôi sẽ sử dụng nó để học một ngôn ngữ vì nó không chỉ giúp tôi học một ngôn ngữ mà còn để kết bạn trên khắp thế giới.

Writing

a(trang 89Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read about writing a how-to guide, then read the Hi-Hola guide again and underline any other imperatives.(Đọc về cách viết hướng dẫn cách làm, sau đó đọc lại hướng dẫn Hi-Hola và gạch chân bất kỳ yêu cầu nào khác.)

Writing Skill

Writing a how-to guide

To write an effective and well-structured how-to guide, you should follow these steps:

1. Think of your title. Tell everyone what this guide is for.

2. Create the sequence. Make a list of all the steps needed to complete the task. Next, put the steps in order, from beginning to end.

3. Create clear, active headings. Each step should begin with a clear heading to explain what the readers should do. Remember to use imperatives for headings.

4. Explain each step in more detail. Under your headings, provide extra information to explain the steps if you need to. You should write clearly and use short, active sentences and bullet points.

5. Create a conclusion. Tell everyone what they can now do after following all the steps.

Đáp án:

Sign up, Download, follow, Find, Tap on, send, Use, correct, translate, listen, Use, Tap on, tap on

(Đăng ký, Tải xuống, theo dõi, Tìm, Nhấn vào, gửi, Sử dụng, sửa, dịch, nghe, Sử dụng, Nhấn vào, nhấn vào)

Hướng dẫn dịch:

Kĩ năng viết

Viết hướng dẫn cách làm

Để viết một hướng dẫn cách làm hiệu quả và có cấu trúc tốt, bạn nên làm theo các bước sau:

1. Nghĩ về tiêu đề của bạn. Cho mọi người biết hướng dẫn này dùng để làm gì.

2. Tạo trình tự. Lập danh sách tất cả các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo, đặt các bước theo thứ tự, từ đầu đến cuối.

3. Tạo các tiêu đề rõ ràng, tích cực. Mỗi bước nên bắt đầu với một tiêu đề rõ ràng để giải thích những gì người đọc nên làm. Hãy nhớ sử dụng mệnh lệnh cho các tiêu đề.

4. Giải thích từng bước chi tiết hơn. Dưới tiêu đề của bạn, hãy cung cấp thêm thông tin để giải thích các bước nếu bạn cần. Bạn nên viết rõ ràng và sử dụng các câu ngắn, chủ động và các gạch đầu dòng.

5. Tạo một kết luận. Cho mọi người biết bây giờ họ có thể làm gì sau khi làm theo tất cả các bước.

b(trang 89Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the guide below and put it in the correct order. (Đọc hướng dẫn dưới đây và sắp xếp nó theo thứ tự đúng.)

How to listen to podcasts on your phone

• Find a podcast.

Use the search function to find a podcast you want to listen to. If you don't know what to listen to, most podcasts have a Trending or Top tab. This shows you which shows have the most listeners.

• Listen to the podcast.

You can either listen to the podcast right away, or download it and listen later. If you decide to download it, look for an arrow next to the podcast.

• So that's it. Now you know how to install a podcast app, and you will be able to listen to some great podcasts.

• Install a podcast app.

You need a podcast app so you can search for podcasts. You can find one by looking in your phone's app store.

How to listen to podcasts on your phone

Step 1: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Step 2: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Step 3: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Conclusion: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hướng dẫn dịch:

Cách nghe podcast trên điện thoại của bạn

• Tìm một podcast.

Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm một podcast bạn muốn nghe. Nếu bạn không biết phải nghe gì, hầu hết các podcast đều có thẻ Xu hướng hoặc Top. Điều này cho bạn biết chương trình nào có nhiều người nghe nhất.

• Nghe podcast.

Bạn có thể nghe podcast ngay lập tức hoặc tải xuống và nghe sau. Nếu bạn quyết định tải xuống, hãy tìm mũi tên bên cạnh podcast.

• À chính nó đấy. Bây giờ bạn đã biết cách cài đặt một ứng dụng podcast và bạn sẽ có thể nghe một số podcast tuyệt vời.

• Cài đặt một ứng dụng podcast.

Bạn cần một ứng dụng podcast để có thể tìm kiếm podcast. Bạn có thể tìm thấy một cái bằng cách tìm trong cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Cách nghe podcast trên điện thoại của bạn

Bước 1: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bước 2: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bước 3: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Kết luận: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Đáp án:

Step 1: Install a podcast app.

You need a podcast app so you can search for podcasts. You can find one by looking in your phone's app store.

Step 2: Find a podcast.

Use the search function to find a podcast you want to listen to. If you don't know what to listen to, most podcasts have a Trending or Top tab. This shows you which shows have the most listeners.

Step 3: Listen to the podcast.

You can either listen to the podcast right away, or download it and listen later. If you decide todownload it, look for an arrow next to the podcast.

Conclusion: So that's it. Now you know how to install a podcast app, and you will be able to listen to some great podcasts.

Hướng dẫn dịch:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng podcast.

Bạn cần một ứng dụng podcast để có thể tìm kiếm podcast. Bạn có thể tìm thấy một cái bằng cách tìm trong cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn.

Bước 2: Tìm một podcast.

Sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm một podcast bạn muốn nghe. Nếu bạn không biết phải nghe gì, hầu hết các podcast đều có thẻ Xu hướng hoặc Top. Điều này cho bạn biết chương trình nào có nhiều người nghe nhất.

Bước 3: Nghe podcast.

Bạn có thể nghe podcast ngay lập tức hoặc tải xuống và nghe sau. Nếu bạn quyết định tải xuống, hãy tìm mũi tên bên cạnh podcast.

Kết luận: Vậy là xong. Bây giờ bạn đã biết cách cài đặt một ứng dụng podcast và bạn sẽ có thể nghe một số podcast tuyệt vời.

Speaking

a(trang 89Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Imagine you are creating a new app to help people learn English. Think of a name for your app. How will it be different/better than other apps? (Theo cặp: Hãy tưởng tượng bạn đang tạo một ứng dụng mới để giúp mọi người học tiếng Anh. Nghĩ ra tên cho ứng dụng của bạn. Nó sẽ khác biệt / tốt hơn như thế nào so với các ứng dụng khác?)

Gợi ý:

App: Cici English

How it will be different/better than other apps: it’s free 100% and connected with people around the world.

Hướng dẫn dịch:

Ứng dụng: Cici English

Ứng dụng này sẽ khác biệt / tốt hơn như thế nào so với các ứng dụng khác: miễn phí 100% và được kết nối với mọi người trên khắp thế giới.

b(trang 89Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Make notes about the steps for your guide. Describe your app to another pair. (Viết chú ý về những bước cho hướng dẫn của bạn. Mô tả ứng dụng của bạn cho những cặp khác.)

How to…

Step 1. Create an account.

Step 2. Set up your profile.

Step 3. Start learning.

Step 4. Connect with other learners.

Step 5. Use other features.

Conclusion

Gợi ý:

Cici English is a free app for learning English.

Step 1: Install the app.

You can find the Cici English app on their website. Download the app onto your laptop or cell phone.

Step 2: Sign up.

Follow the steps to create an account. Add your name and choose a password.

Step 3: Start learning.

You can choose favorite topics to start learning. The app has videos, lessons, games, and tests.

Step 4: Find a learning partner.

The app will show you people whose favoritematches yours.

For example, if you're learning how to cook, it'll show you people who are learning cook.

Conclusion:

Now you know how to use the Cici English app, and you will be able to learn interesting English.
Hướng
dẫn dịch:

Cici English là một ứng dụng miễn phí để học tiếng Anh.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Cici English trên trang web của họ. Tải ứng dụng xuống máy tính xách tay hoặc điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Đăng ký.

Làm theo các bước để tạo tài khoản. Thêm tên của bạn và chọn mật khẩu.

Bước 3: Bắt đầu học.

Bạn có thể chọn các chủ đề yêu thích để bắt đầu học. Ứng dụng có video, bài học, trò chơi và bài kiểm tra.

Bước 4: Tìm đối tác học tập.

Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn những người mà họ yêu thích phù hợp với bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang học nấu ăn, nó sẽ hiển thị cho bạn những người đang học nấu ăn.

Kết luận:

Bây giờ bạn đã biết cách sử dụng ứng dụng Cici English, và bạn sẽ có thể học tiếng Anh thú vị.

Let’s Write!

(trang 89Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, write a how-to guide giving instructions on how to use an English learning app. Use the Feedback form to help you. Write 120 to 150 words.(Bây giờ, hãy viết một hướng dẫn cách thực hiện hướng dẫn cách sử dụng một ứng dụng học tiếng Anh. Sử dụng biểu mẫu Phản hồi để giúp bạn. Viết 120 đến 150 từ.)

Gợi ý:

Learn It! is a free app for learning school subjects.

Step 1: Install the app.

You can find the Learn It! app on their website. Download the

app onto your laptop or cell phone.

Step 2: Sign up.

Follow the steps to create an account. Add your name and

choose a password.

Step 3: Start learning.

You can choose up to five subjects to start learning. The app

has videos, lessons, games, and tests.

Step 4: Find a learning partner.

The app will show you people whose subject matches yours.

For example, if you're learning history, it'll show you people

who are learning history.

Conclusion:

Now you know how to use the Learn It! app, and you will be

able to learn some interesting school subjects.

Hướng dẫn dịch:

Học nó! là một ứng dụng miễn phí để học các môn học ở trường.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể tìm thấy Tìm hiểu nó! ứng dụng trên trang web của họ. Tải về ứng dụng trên máy tính xách tay hoặc điện thoại di động của bạn.

Bước 2: Đăng ký.

Làm theo các bước để tạo tài khoản. Thêm tên của bạn và chọn một mật khẩu.

Bước 3: Bắt đầu học.

Bạn có thể chọn tối đa năm môn học để bắt đầu học. Ứng dụng có video, bài học, trò chơi và bài kiểm tra.

Bước 4: Tìm đối tác học tập.

Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn những người có chủ đề phù hợp với bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang học lịch sử, nó sẽ hiển thị cho bạn những người đang học lịch sử.

Kết luận:

Bây giờ bạn biết cách sử dụng Learn It! ứng dụng, và bạn sẽ

có thể học một số môn học thú vị ở trường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên