Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)Lời giải bài tập Unit 6 lớp 10 Lesson 2 trang 51, 52, 53 trong Unit 6: Community Life Tiếng Anh 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 6.

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Quảng cáo

New Words

a(trang 51Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Match the words with the pictures. Listen and repeat. (Nối từ với những bức tranh. Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Đáp án:

2. locker

3. member

4. racket

Hướng dẫn dịch:

1. dụng cụ

2. tủ khóa

3. thành viên

4. cái vợt

Quảng cáo


b (trang 51 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. (Khoanh vào những định nghĩa của những từ được gạch chân.)

Bài nghe:

1. I want to book a hotel room for my vacation tomorrow. I'll book it online because it's so easy.

a. arrange to stay in a place at a future time

b. ask someone to meet you in the future

2. I forgot to return books to the library on time. I had to pay three dollars because I was late.

a. use something for a long time

b. give something back

Quảng cáo

3. I keep my umbrella, raincoat, and school books in my bag.

a. put something in one place for a time

b. forget where you put something

4. It costs two dollars to rent the rackets and balls.

a. pay to use and then return to the owner afterwards

b. pay to use and take home afterwards

Đáp án:

1. a

2. b

3. a

4. a

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi muốn đặt một phòng khách sạn cho kỳ nghỉ của tôi vào ngày mai. Tôi sẽ đặt nó trực tuyến vì nó rất dễ dàng.

Quảng cáo

a. sắp xếp để ở một nơi vào một thời điểm trong tương lai

b. yêu cầu ai đó gặp bạn trong tương lai

2. Tôi quên trả sách cho thư viện đúng giờ. Tôi đã phải trả ba đô la vì tôi đến muộn.

a. sử dụng một cái gì đó trong một thời gian dài

b. trả lại một cái gì đó

3. Tôi giữ ô, áo mưa và sách học trong cặp.

a. đặt một cái gì đó ở một nơi trong một thời gian

b. quên nơi bạn đặt một cái gì đó

4. Chi phí là hai đô la để thuê vợt và bóng.

a. trả tiền để sử dụng và sau đó trả lại cho chủ sở hữu

b. trả tiền để sử dụng và mang về nhà sau đó

c(trang 51Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Answer the questions. (Làm việc theo cặp: Trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Gợi ý:

I’m a member of Vovinam club. It’s really fun. I love it!

I’m a member of English club. It’s very useful. I love it!

Hướng dẫn dịch:

Tôi là thành viên của câu lạc bộ Vovinam. Nó thực sự vui. Tôi yêu nó!

Tôi là thành viên của câu lạc bộ tiếng Anh. Nó rất hữu ích. Tôi yêu nó!

Reading

a(trang 51Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the notice at Đà Nẵng Sports Center. What is the purpose of the notice? (Đọc chú ý ở trung tâm thể thao Đà Nẵng. Mục đích của chú ý này là gì?)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Đáp án:

1. to tell members how to use the center

Hướng dẫn dịch:

1. để nói cho những thành viên cách sử dụng trung tâm

2. để nói cho những thành viên cái họ có thể làm ở trung tâm

Trung tâm Thể dục Thể thao Đà Nẵng - Khỏe khoắn và Vui vẻ!

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin dùng Trung tâm thể dục thể thao Đà Nẵng. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người về các nguyên tắc sau:

1. Tất cả các thành viên tại quầy lễ tân đều phải xuất trình thẻ.

2. Tiền nên được cất trong tủ có khóa. Chìa khóa tủ có ở quầy lễ tân.

3. Không nên mang dụng cụ tập gym ra khỏi phòng tập. Các thành viên không nên sử dụng thiết bị tập thể dục của riêng mình.

4. Tất cả các thiết bị tập gym phải được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.

5. Tất cả các thành viên khi sử dụng trung tâm đều phải mặc quần áo thể thao.

6. Có thể thuê dụng cụ thể thao tại quầy lễ tân (40.000 VND / giờ).

7. Tất cả các dụng cụ thể thao đã thuê nên được trả lại quầy lễ tân sau khi sử dụng.

8. Sân tennis có thể được đặt trước hai ngày trước khi sử dụng (220.000 VND / giờ).

Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dụng cụ thể thao, vui lòng hỏi nhân viên phòng tập.

Đối với tất cả các câu hỏi khác, vui lòng hỏi tại quầy lễ tân.

b(trang 51Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Now, read and circle True, False, or Doesn’t say. (Bây giờ, đọc và khoanh vào Đúng, Sai hoặc Không được đề cập.)

1. Every member has a member card.    True False Doesn’t say

2. The gym owns all the equipment

members can use there          True False Doesn’t say

3. Members must wear swimming caps

in the pool.               True False Doesn’t say

4. It costs 20,000 VND to rent sports equipment

for each hour.              True False Doesn’t say

Đáp án:

1. True

2. True

3. Doesn’t say

4. False

Hướng dẫn dịch:

1. Mỗi thành viên có một thẻ thành viên.

2. Phòng gym sở hữu tất cả những dụng cụ mà thành viên có thể sử dụng ở đó

3. Tất cả thành viên phải đội mũ bơi trong bể bơi.

4. Nó mất 20000 VND để thuê dụng cụ thể thao mỗi giờ.

c(trang 51Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Do you think that all the rules are important? Are there any other rules that the sports center should have? (Làm việc theo cặp: Bạn nghĩ tất cả quy tắc đều quan trọng không? Có những quy tắc khác mà trung thể dục nên có không?)

Gợi ý:

Yes, all the rules are important. Some other rules that the sports center should have is that equipment must be returned to its proper place after use and damage must be reported to staff immediately.

Hướng dẫn dịch:

Vâng, tất cả các quy tắc đều quan trọng. Một số quy tắc khác mà trung tâm thể thao cần có là thiết bị phải được trả lại đúng vị trí của nó sau khi sử dụng và việc hư hỏng phải được báo cho nhân viên ngay lập tức.

Grammar

a(trang 52Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Hướng dẫn dịch:

Đồng phục phải được mặc ở trường.

b(trang 52Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Decide if the sentences express necessity or possibility, then fill in the blanks.(Quyết định xem các câu thể hiện sự cần thiết hoặc khả năng xảy ra, sau đó điền vào chỗ trống.)

1. Members' cards _must be shown_(show) at the front desk when entering the gym.

2. Swimming caps _________ (wear)at all times in the pool by all members.

3. The pool _________(book) for parties. Members should book at least one week before the event.

4. Members can use their own balls and rackets on the tennis courts. Also, balls and rackets _________(rent) at the front desk.

5. Members must not bring their bags into the exercise area. Bags _________(keep) in the lockers at all times.

6. Rented equipment _________ (return) to the front desk before the Center closes. Members have to pay for rented equipment that is not returned in time.

Đáp án:

1. must be shown

2. must/should be worn

3. can/may be booked

4. can/may be rented

5. must/should be kept

6. must/should be returned

Hướng dẫn dịch:

1. Thẻ hội viên phải xuất trình tại quầy lễ tân khi vào phòng tập.

2. Mũ bơi phải/nên được đội mọi lúc trong hồ bơi bởi tất cả các thành viên.

3. Hồ bơi có thể được đặt cho các bữa tiệc. Thành viên nên đặt trước ít nhất một tuần trước khi sự kiện diễn ra.

4. Các thành viên có thể sử dụng bóng và vợt của riêng mình trên sân quần vợt. Ngoài ra, bóng và vợt có thể được thuê tại quầy lễ tân.

5. Các thành viên không được mang cặp vào khu vực tập thể dục. Túi phải/nên được giữ trong tủ khóa mọi lúc.

6. Trang thiết bị đã thuê phải/nên được trả lại cho quầy lễ tân trước khi Trung tâm đóng cửa. Các thành viên phải trả tiền cho các thiết bị đã thuê mà không được trả lại trong thời gian.


c(trang 52Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Write passive sentences. Use the prompts. (Viết câu bị động. Sử dụng gợi ý.)

1. Member cards/must/show/borrow/books.

=> Member cards must be shown to borrow books.

2. Tennis equipment/can/rent/front desk.

3. Swimming caps/must/wear/swimming pool/all times.

4. Lockers/should/use/keep/money/safe.

5. Books/should/return/front desk/library members.

6. Can/swimming pool/book/children's parties?

Đáp án:

1. Member cards must be shown to borrow books.

2. Tennis equipment can be rented from the front desk.

3. Swimming caps must be worn in the swimming pool at all times.

4. Lockers should be used to keep money safe.

5. Books should be returned to the front desk by library members.

6. Can the swimming pool be booked for children’s parties?

Hướng dẫn dịch:

1. Thẻ thành viên phải được xuất trình để mượn sách.

2. Quý khách có thể thuê dụng cụ chơi tennis tại quầy lễ tân.

3. Phải luôn đội mũ bơi trong bể bơi.

4. Nên sử dụng tủ có khóa để giữ tiền an toàn.

5. Sách nên được các thành viên thư viện trả lại cho quầy lễ tân.

6. Có thể đặt hồ bơi cho các bữa tiệc của trẻ em không?


d(trang 52Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Talk about rules and things you can or can’t do at your school. (Làm việc theo nhóm: Nói về những quy tắc hay những thứ mà bạn có thể làm hay không thể làm ở trường của bạn.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Gợi ý:

In my school, dark trousers must be worn.

In my school, hair can’t be dyed.

Hướng dẫn dịch:

Ở trường tôi, đồng phục phải được mặc.

Điện thoại di động không thể được sử dụng trong lớp.

Ở trường tôi, quần tối màu phải được mặc.

Ở trường tôi, tóc không được nhuộm.

Pronunciation

a (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Focus on the final /ts/ sound. (Chú ý vào âm cuối /ts/.)

b (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen to the words and focus on the underlined letters. (Nghe những từ sau và chú ý vào những chữ cái cuối.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Hướng dẫn dịch:

Rackets: cái vợt

Sports: thể thao

Tickets: vé

T-shirts: áo phông

c (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and cross out the word with the wrong sound. (Nghe và gạch ngang từ với phát âm sai.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Đáp án:

Tents

Hướng dẫn dịch:

Tents: cái lều

Students: học sinh

Courts: sân cứng

d (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Take turns saying the words in c. while your partner points to them. (Lần lượt nói những từ ở bài c trong khi bạn trong nhóm của bạn chỉ chúng.)

(Học sinh tự luyện tập.)

Practice

a (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Match the rules to the pictures and take turns saying the rules for each place. (Nối những quy tắc với những bức tranh và lần lượt nói quy tắc với từng nơi.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 6 Lesson 2 (trang 51, 52, 53)

Gợi ý:

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. D

1. Clothes should be kept in the lockers in the pool.

2. Books should be returned to the front desk in the library.

3. Tickets must be shown to the driver when getting on the bus.

4. Swimming caps must be worn at all times in the pool.

5. Bags must not be left by passengers on the bus.

6. Passports must be shown on arrival in the hotel.

7. Registration forms should be filled in by guests in the hotel.

8. Books must not be returned late in the library.

Hướng dẫn dịch:

1. Quần áo nên để trong tủ đựng đồ ở bể bơi.

2. Sách nên được trả lại quầy lễ tân trong thư viện.

3. Vé phải được xuất trình cho tài xế khi lên xe buýt.

4. Mũ bơi phải được đội mọi lúc trong hồ bơi.

5. Túi xách không được để quên bởi hành khách trên xe buýt.

6. Hộ chiếu phải được xuất trình khi đến khách sạn.

7. Các bản đăng ký nên được điền bởi khách trong khách sạn.

8. Sách không được trả lại muộn trong thư viện.

b (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Think of one more rule for each place. (Nghĩ thêm một quy tắc nữa mỗi địa điểm.)

Gợi ý:

Heavy smelly food musn’t be brought on the bus.

Member card must be shown in the library.

Tickets must be shown to the guard in the pool.

Guests’ information must be kept confidentially.

Hướng dẫn dịch:

Thực phẩm nặng mùi không được mang lên xe buýt.

Thẻ thành viên phải được xuất trình trong thư viện.

Vé phải được xuất trình cho bảo vệ trong hồ bơi.

Thông tin của khách phải được bảo mật.

Speaking: YOU MAKE THE RULES!

a (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): You are going to make some new rules for your school. In pairs: Choose one of the following places: gym, library, and schoolyard. Discuss and write six rules for that place. (Bạn sẽ tạo một số quy tắc cho trường của bạn. Làm việc theo cặp: Chọn một trong những nơi sau: phòng tập thể hình, thư viện và sân trường. Thảo luận và viết 6 quy tắc cho địa điểm đó.)

Gợi ý:

Rules in the library:

1. Member card must be shown in the library.

2. Smoking, eating, sleeping and talking loudly are strictly prohibited in the library.

3. Documents taken out of the shelves must be left on the table.

4. Readers should not mark, underline, write, tear pages or otherwise damage the library documents.

5. No library material can be taken out of the library without permission.

6. A non-member can use the library material on the premises with the permission of the librarian.

Hướng dẫn dịch:

Nội quy trong thư viện:

1. Thẻ thành viên phải được xuất trình trong thư viện.

2. Nghiêm cấm hút thuốc, ăn uống, ngủ và nói chuyện ồn ào trong thư viện.

3. Tài liệu lấy ra khỏi giá phải để trên bàn.

4. Bạn đọc không được đánh dấu, gạch chân, viết, xé trang hoặc làm hỏng tài liệu thư viện.

5. Không có tài liệu thư viện nào có thể được mang ra khỏi thư viện nếu không được phép.

6. Một người không phải là thành viên có thể sử dụng tài liệu thư viện trong khuôn viên với sự cho phép của Thủ thư.

b (trang 53 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen to another pair’s rules. Do you agree that they are good rules? How would you change them? (Nghe những nguyên tắc của những nhóm khác. Bạn có đồng ý chúng là những quy tắc tốt? Bạn sẽ thay đổi chúng như thế nào?)

(Học sinh tự luyện tập.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên