Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)Lời giải bài tập Unit 9 lớp 10 Lesson 1 trang 74, 75, 76 trong Unit 9: Travel and Tourism Tiếng Anh 10 iLearn Smart World hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Quảng cáo

New Words

a(trang 74 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Match the words with the descriptions. Listen and repeat. (Nối từ với mô tả. Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Đáp án:

1. b

2. d

3. e

4. a

5. f

6. c

Hướng dẫn dịch:

1. sightseeing(tham quan) - thăm những địa điểm thú vị, đặc biệt là bởi những người đang trong kỳ nghỉ)

Quảng cáo


2. tower (tháp) - một tòa nhà cao hẹp có thể là một phần của tòa nhà khác hoặc đứng riêng

3. view (cảnh quan) - những gì bạn có thể nhìn thấy từ một nơi

4. World Heritage Site (Di sản văn hóa thế giới) - một địa điểm được UNESCO cho là rất quan trọng

5. castle (lâu đài) - một tòa nhà lớn, vững chắc thường được xây dựng để bảo vệ mọi người

6. national park (vườn quốc gia) - một khu vực tự nhiên được chính phủ bảo vệ

b (trang 74 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Use the words from Task a. to talk about places in your country. (Làm việc theo cặp: Sử dụng những từ ở bài a để nói về những địa điểm ở đất nước bạn.)

Quảng cáo

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Gợi ý:

There is a high tower in the city center.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thực sự thích ngắm cảnh. Tôi đã tới thăm một công viên quốc gia đẹp.

Reading

a (trang 74 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the article about visiting France. Match the paragraphs with the pictures. (Đọc bài báo về chuyến thăm tới Pháp. Nối những đoạn văn với những bức tranh.)

Quảng cáo

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76) (ảnh 3)

Đáp án:

1. B

2. D

3. A

4. C

Hướng dẫn dịch:

Từ món ăn tuyệt vời đến nền văn hóa quyến rũ, Pháp có tất cả! Đây là bốn địa điểm hàng đầu của chúng ta để ghé thăm.

A. Louvre, một trong những bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, có một số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới. Nó được biết đến nhiều nhất vì là quê hương của bức tranh nổi tiếng Mona Lisa. Năm 2018, đây là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất ở bất cứ đâu, với khoảng 25.000 lượt khách mỗi ngày.

B. Nếu bạn đến thăm Paris, bạn phải thăm tháp Eiffel. Đó là tòa nhà cao nhất ở Paris. Có một tầm nhìn tuyệt vời từ trên xuống, nhưng bạn có muốn thưởng thức bữa tối trong nhà hàng ở tầng hai, ở độ cao 125 mét? Bạn có thể thưởng thức quang cảnh và thức ăn tuyệt vời.

C. Sông Loire là con sông dài nhất của Pháp. Nó được gọi là Vườn của Pháp vì bạn có thể nhìn thấy rất nhiều khu vườn và trang trại tuyệt đẹp dọc theo bờ sông. Phần nằm giữa các thị trấn Sully-sur-Loire và Chalonnes-sur-Loir là Di sản Thế giới. Trong Di sản Thế giới, bạn sẽ tìm thấy nhiều tòa nhà đẹp.

D. Nếu bạn muốn đến thăm một lâu đài, chúng tôi giới thiệu Chateau d'Amboise. Trong suốt thế kỷ 16, lâu đài xinh đẹp này thường được các vị vua đến thăm khi họ đi du lịch khắp đất nước. Nó nổi tiếng với tầm nhìn tuyệt vời ra sông. Nghệ sĩ và nhà phát minh, Leonardo da Vinci, cũng được chôn cất ở đây!

b (trang 74 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Now, read and answer the questions. (Bây giờ, đọc và trả lời câu hỏi.)

1. When was the Louvre the world's most popular museum? => in 2018

2. What can you do on the second level of the Eiffel Tower?

3. What can you see between the towns of Sully-sur Loire and Chalonnes-sur-Loire?

4. For what reasons is Chateau d'Amboise famous?

Đáp án:

1. in 2018

2. enjoy the view, eat dinner

3. many beautiful buildings

4. great views of the river, Leonardo da Vinci is buried here

Hướng dẫn dịch:

1. Louvre là bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới khi nào? => năm 2018

2. Bạn có thể làm gì trên tầng thứ hai của Tháp Eiffel? => thưởng thức khung cảnh, ăn tối

3. Bạn có thể nhìn thấy gì giữa các thị trấn Sully-sur Loire và Chalonnes-sur-Loire? => rất nhiều tòa nhà đẹp

4. Vì những lý do gì mà Chateau d'Amboise nổi tiếng? => cảnh đẹp của sông, Leonardo da Vinci được chôn cất ở đây.

c (trang 74 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Would you like to visit France? Which of the places in the article would you like to visit? Why? (Theo cặp: Bạn có muốn đến thăm nước Pháp không? Bạn muốn ghé thăm địa điểm nào trong bài viết? Vì sao?)

Gợi ý:

I would like to visit France and I want to visit the Louvre one of the world's most famous art museums because I like aesthetic things.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn đến thăm Pháp và tôi muốn đến thăm Louvre, một trong những bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới vì tôi thích những thứ mang tính thẩm mỹ.

Grammar

a(trang 75 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World):Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta có thể làm gì ở Paris?

Chúng ta có thể đi tới Louvre. Nó là một bảo tàng nghệ thuật.

b(trang 75 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Fill in the blanks using a, an, the, or the zero article. (Điền vào chỗ trống sử dụng a, an, the, hoặc không có mạo từ.)

1. When you visit Paris, you should have __Ø__ dinner at the top of the Eiffel Tower.

2. In this town, there is a big theater and museum. __________ museum is very interesting.

3. I really want to visit __________ London because I want to see Big Ben.

4. Going to see __________ lions in Africa would be so exciting.

5. I want to go to __________ art gallery when we visit London next month.

6. __________ town we visited yesterday was really beautiful.

7. Lots of people want to visit __________ Leaning Tower of Pisa when they travel to Italy.

Đáp án:

1. Ø

2. the

3. Ø

4. Ø

5. an

6. the

7. the

Hướng dẫn dịch:

1. Khi đến thăm Paris, bạn nên ăn tối trên đỉnh Tháp Eiffel.

2. Ở thị trấn này, có một nhà hát lớn và viện bảo tàng. bảo tàng rất thú vị.

3. Tôi thực sự muốn đến thăm London vì tôi muốn xem Big Ben.

4. Đi xem sư tử ở Châu Phi sẽ rất thú vị.

5. Tôi muốn đến phòng trưng bày nghệ thuật khi chúng ta đến thăm London vào tháng tới.

6. Thị trấn mà chúng tôi đến thăm ngày hôm qua thực sự rất đẹp.

7. Rất nhiều người muốn đến thăm Tháp nghiêng Pisa khi họ đi du lịch đến Ý.

c(trang 75 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Match the articles in Task b. with their uses. Write the numbers 1-7 in the blanks.(Nối các mạo từ trong bài b. với công dụng của chúng. Điền số từ 1-7 vào ô trống.)

___ there's only one

___ it was mentioned before

___ talking about things in general

___ before names of people, countries, cities, towns

_1_ talking about sports, games, meals, school subjects

___ saying which one we mean later in the sentence

___ one thing that isn't specific

Đáp án:

7 there's only one

2 it was mentioned before

4 talking about things in general

3 before names of people, countries, cities, towns

1 talking about sports, games, meals, school subjects

6 saying which one we mean later in the sentence

5 one thing that isn't specific

Hướng dẫn dịch:

7 chỉ có một

2 nó đã được đề cập trước đây

4 nói chung chung về mọi thứ

3 trước tên người, quốc gia, thành phố, thị trấn

1 nói về thể thao, trò chơi, bữa ăn, các môn học ở trường

6 nói cái nào chúng ta định nói lúc sau trong câu

5 một điều không cụ thể

d(trang 75 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): In pairs: Tell your partner about what you did on your last vacation. (Theo cặp: Nói với bạn cùng bàn của bạn về những gì bạnđã làm trong kỳ nghỉ trước.)

On my last vacation, I went to…

Gợi ý:

On my last vacation, I went to Nha Trang beach to relax after a long time stuyding for the exams.

Hướng dẫn dịch:

Trong kỳ nghỉ vừa qua, tôi đã đến biển Nha Trang để thư giãn sau một thời gian dài ôn luyện cho các bài thi.

Pronunciation

a(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): “...a…” and “...the…” often sound like /ǝ/ and /ðǝ/.(“... a…” và “… the…” thường phát âm giống như /ǝ/ và /ðǝ/.)

b(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Notice the sound changes of the underlined words. (Chú ý vào sự thay đổi âm của những từ được gạch chân.)

The Leaning Tower of Pisa is a famous tower in Italy.

The tower is fifty-six meters tall.

Hướng dẫn dịch:

Tháp nghiêng Pisa là một tòa tháp nổi tiếng ở Ý.

Tháp cao 56 mét.

c(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Listen and cross out the sentence with the wrong sound changes. (Nghe và gạch ngang câu với những thay đổi âm.)

The Loire is France's longest river.

We went to a museum.

It's the largest island in Vietnam.

Đáp án:

We went to a museum.

Hướng dẫn dịch:

Loire là con sông dài nhất của Pháp.

Chúng tôi đã đến bảo tàng.

Nó là đảo lớn nhất Việt Nam.


d(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Read the sentences with the correct sound changes to a partner. (Đọc các câu với những sự thay đổi âm đúng với một người bạn.)

(Học sinh tự luyện tập.)

Practice

a(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Ask and answer about Vietnam using the pictures and prompts.(Hỏi và trả lời về Việt Nam bằng cách sử dụng các hình ảnh và gợi ý.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Gợi ý:

Ảnh 1:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Hanoi. It's the capital city of Vietnam.

- Tell me more about it.

- It's full of history. You can go on walking tours, visit Hoàn Kiếm Lake, the Temple of Literature, and Trấn Quốc Pagoda.

Ảnh 2:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Ho Chi Minh City. It's the biggest city of Vietnam.

- Tell me more about it.

- It’s a busy city in the south. You can visit Notre Dame Cathedral, Opera House, Bitexco Tower and enjoy street food.

Ảnh 3:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Ha Long Bay. It's a beautiful bay in the north of Vietnam.

- Tell me more about it.

- It’s a UNESCO World Heritage Site. You can go on boat trip, visit beautiful caves, and go swimming.

Ảnh 4:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Hội An Old Town. It’s an old town in Quảng Nam.

- Tell me more about it.

- It is a UNESCO World Heritage Site. It has old houses, pagodas, night market and lantern festival.

Ảnh 5:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Phong Nha-Kẻ Bàng. It’s a national park.

- Tell me more about it.

- It is a UNESCO World Heritage Site. It has caves, trekking, mountain climbing.

Ảnh 6:

- What can I do in Vietnam?

- You can go to Phú Quốc. It’s an island.

- Tell me more about it.

- It’s a big island in the south of Vietnam. You can go on boat trip, snorkeling, beautiful beaches.

Hướng dẫn dịch:

Ảnh 1:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến Hà Nội. Đó là thủ đô của Việt Nam.

- Nói thêm cho tôi về nó.

- Nó chứa đầy lịch sử. Bạn có thể đi bộ tham quan Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, chùa Trấn Quốc.

Ảnh 2:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến TP Hồ Chí Minh. Đây là thành phố lớn nhất của Việt Nam.

- Nói thêm cho tôi về nó.

- Nó là một thành phố bận rộn ở phía nam. Bạn có thể ghé thăm nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn, tháp Bitexco và thưởng thức các món ăn đường phố.

Ảnh 3:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến Vịnh Hạ Long. Đó là một vịnh đẹp ở phía bắc của Việt Nam.

- Nói thêm cho tôi về nó.

- Đây là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Bạn có thể đi thuyền, thăm các hang động đẹp và tắm biển.

Ảnh 4:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến Phố cổ Hội An. Đó là một thị trấn cổ ở Quảng Nam.

- Nói thêm cho tôi về điều đó.

- Đây là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây có những ngôi nhà cổ, chùa chiền, chợ đêm và lễ hội đèn lồng.

Ảnh 5:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến Phong Nha-Kẻ Bàng. Đó là một công viên quốc gia.

- Nói thêm cho tôi về điều đó.

- Đây là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nó có hang động, trekking, leo núi.

Ảnh 6:

- Tôi có thể làm gì ở Việt Nam?

- Bạn có thể đến Phú Quốc. Đó là một hòn đảo.

- Nói thêm cho tôi về điều đó.

- Đó là một hòn đảo lớn ở phía nam Việt Nam. Bạn có thể đi du ngoạn bằng thuyền, lặn với ống thở, những bãi biển tuyệt đẹp.

Speaking: LET’S GO SIGHTSEEING!

a(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): You're visiting a new city and have time to visit three famous places. In pairs: Student A → P.94 File 5, Student B → P.92 File 2.(Bạn đang đến thăm một thành phố mới và có thời gian để tham quan ba địa điểm nổi tiếng. Theo cặp: Học sinh A => trang 94 mục 5, Học sinh B => trang 92 mục 2.)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Tiếng Anh 10 Smart World Unit 9 Lesson 1 (trang 74, 75, 76)

Gợi ý:

- What can I do in the UK?

-> You can go to Tower of London. It’s a big castle and UNESCO Heritage Site.

-> You can go to The West End. It’s a London’s theater area. It has great restaurants and cafés.

-> You can go to Tate Modern. It’s an art gallery in an old oil-power plant. It has great collection of art.

- What can I do in Japan?

-> You can go to Himeji-jo. It’s the biggest castle in Japan and UNESCO World Heritage Site.

-> You can go to Tokyo Skytree. It has a restaurant on the 350th floor.

-> You can go to Shinjuku-eki. It’s a railway station in Tokyo and the world’s busiest station.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi có thể làm gì ở Vương quốc Anh?

-> Bạn có thể đến Tháp Luân Đôn. Đó là một lâu đài lớn và là Di sản được UNESCO công nhận.

-> Bạn có thể đến The West End. Đó là một khu vực nhà hát của Luân Đôn. Nó có các nhà hàng và quán cà phê tuyệt vời.

-> Bạn có thể đến Tate Modern. Đó là một phòng trưng bày nghệ thuật trong một nhà máy điện dầu cũ. Nó có bộ sưu tập nghệ thuật tuyệt vời.

- Tôi có thể làm gì ở Nhật Bản?

-> Bạn có thể đến Himeji-jo. Đây là lâu đài lớn nhất ở Nhật Bản và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

-> Bạn có thể đến Tokyo Skytree. Nó có một nhà hàng trên tầng 350.

-> Bạn có thể đến Shinjuku-eki. Đó là một nhà ga ở Tokyo và là nhà ga bận rộn nhất thế giới.

b(trang 76 Tiếng Anh 10 iLearn Smart World): Choose three places to visit on your vacation. Join another pair and explain what places you're going to visit and why. (Chọn ba địa điểm để ghé thăm trong kỳ nghỉ của bạn. Tham gia với một cặp khác và giải thích những nơi bạn sẽ đến và lý do.)

Gợi ý:

I would like to go to Tower of London because it’s a big castle and UNESCO Heritage Site.

I would like to go to The West End because it’s a London’s theater area. It has great restaurants and cafés.

I would like to go to Tate Modern because it’s an art gallery in an old oil-power plant. It has great collection of art.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn đến Tháp Luân Đôn vì đây là một lâu đài lớn và là Di sản của UNESCO.

Tôi muốn đến The West End vì đó là khu vực nhà hát của Luân Đôn. Nó có các nhà hàng và quán cà phê tuyệt vời.

Tôi muốn đến Tate Modern vì đây là phòng trưng bày nghệ thuật trong một nhà máy điện dầu cũ. Nó có bộ sưu tập nghệ thuật tuyệt vời.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 iLearn Smart World hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên