Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture (trang 59, 60) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 5 lớp 10 Communication and Culture trang 59, 60 trong Unit 5: Inventions Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture (trang 59, 60) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

EVERYDAY ENGLISH

1 (trang 59 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. (Nghe và hoàn thành một cuộc trò chuyện tại một cửa hàng máy tính với các diễn đạt trong hộp. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

Bài nghe:

A. Can you let me know about

B. Can you please recommend

C. Certainly

D. Feel free to ask me if you need further information

E. Sure

Tim: Hello. I'm looking for a laptop. (1) a good one to me?

Shop assistant: (2), but (3) your needs first?

Tim: (4) I'm a student so I'd like a cheap and light laptop.

Quảng cáo

Shop assistant: Then I think this laptop is the best one for you. You can take a look at it. (5).

Lời giải:

1. B 2. C 3. A 4. E 5. D

Hướng dẫn dịch:

Tim: Xin chào. Tôi đang tìm kiếm một máy tính xách tay. Bạn có thể vui lòng giới thiệu một cái tốt cho tôi không?

Nhân viên bán hàng: Chắc chắn rồi, nhưng bạn có thể cho tôi biết về trợ lý: nhu cầu của bạn trước tiên không?

Tim: Chắc chắn rồi. Tôi là sinh viên, vì vậy tôi thích một chiếc máy tính xách tay giá rẻ và nhẹ.

Nhân viên bán hàng: Vậy thì, tôi nghĩ máy tính xách tay này là một trong những cái tốt nhất cho bạn. Bạn có thể xem qua. Vui lòng hỏi tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

2 (trang 59 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Role-play similar conversations about other devices you want to buy. Use the example in 1 and the expressions below to help you (Làm việc theo cặp. Nhập vai các cuộc trò chuyện tương tự về các thiết bị khác mà bạn muốn mua. Sử dụng ví dụ trong 1 và diễn đạt bên dưới để giúp bạn)

Quảng cáo

Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture (trang 59, 60) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý:

A: Hello. I’m looking for a smartphone. Can you please recommend a good one to me?

B: Certainly, but can you let me know about your needs first?

A: Sure. I buy it for my mum. She needs a cheap and easy-to-use smartphone.

B: Then I think this one is the best one for you. You can take a look at it. Feel free to ask me if you need further information.

Hướng dẫn dịch:

B: Chắc chắn, nhưng bạn có thể cho tôi biết về nhu cầu của bạn trước được không?

Quảng cáo

A: Chắc chắn rồi. Tôi mua nó cho mẹ tôi. Cô ấy cần một chiếc điện thoại thông minh rẻ và dễ sử dụng.

B: Vậy thì tôi nghĩ cái này là cái tốt nhất cho bạn. Bạn có thể xem qua. Vui lòng hỏi tôi nếu bạn cần thêm thông tin.

CLIL

1 (trang 59-60 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. (Đọc văn bản dưới đây. Nối các từ và cụm từ được đánh dấu với nghĩa của chúng.)

COMPUTER HARDWARE

A computer needs both hardware and software to run, but decisions about the hardware must be made before you buy a computer. Understanding some basic information about the hardware is very important and will help you decide on the most suitable computer for you.

• Processors: The processor controls all of the activities of a computer. Processor speed is often shown in gigahertz (GHz). High processor speed means that your computer can run faster.

• Random Access Memory, or RAM: It is displayed in gigabytes (GB). The RAM shows how powerful your computer is. The more RAM in a computer, the more tasks your computer can do at the same time.

• Storage space: It shows how much information (such as documents, music, photos, etc.) a computer can store. It is also displayed in gigabytes (GB). There is other information about the hardware, such as the screen size, the battery, and the weight, that you need to know before choosing the best computer for you.

Hướng dẫn dịch:

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Một máy tính cần cả phần cứng và phần mềm để chạy, nhưng bạn phải đưa ra quyết định về phần cứng trước khi mua máy tính. Tìm hiểu một số thông tin cơ bản về phần cứng là rất quan trọng và sẽ giúp bạn quyết định lựa chọn máy tính phù hợp nhất cho mình.

- Bộ xử lý: Bộ xử lý điều khiển tất cả các hoạt động của máy tính. Tốc độ bộ xử lý thường được thể hiện bằng gigahertz (GHz). Tốc độ bộ xử lý cao có nghĩa là máy tính của bạn có thể chạy nhanh hơn.

- Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, hoặc RAM: Nó được hiển thị bằng gigabyte (GB). RAM cho biết máy tính của bạn mạnh đến mức nào. Càng nhiều RAM trong máy tính, máy tính của bạn càng có thể thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

- Không gian lưu trữ: Nó cho biết máy tính có thể lưu trữ bao nhiêu thông tin (như tài liệu, nhạc, ảnh, v.v.). Nó cũng được hiển thị bằng gigabyte (GB).

Có những thông tin khác về phần cứng, chẳng hạn như kích thước màn hình, pin và trọng lượng, mà bạn cần biết trước khi chọn máy tính tốt nhất cho mình.

Lời giải:

1. c 2. d 3. a 4. e 5. b

Hướng dẫn dịch:

1. bộ xử lý = phần của máy tính điều khiển tất cả các phần khác

2. RAM = một loại bộ nhớ máy tính

3. hiển thị = hiển thị

4. không gian lưu trữ = lượng thông tin một máy tính có thể lưu giữ

5. lưu trữ = để giữ một cái gì đó và sử dụng nó sau này

2 (trang 60 Tiếng Anh 10 Global Success): Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below (Nhìn vào các quảng cáo. Hãy quyết định cái nào phù hợp nhất cho từng người dưới đây)

Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture (trang 59, 60) | Tiếng Anh 10 Global Success

Gợi ý:

Anne: ComPro

Bob: ComOffice

Hướng dẫn dịch:

Anne: Tôi là dân thiết kế nên thường xuyên phải chạy nhiều chương trình lớn cùng lúc. Tôi cũng muốn giữ nhiều ảnh và video trên máy tính xách tay của mình.

Bob: Tôi là sinh viên nên tôi thích những thứ không quá đắt tiền. Tôi phải mang theo máy tính xách tay của mình đến 

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-inventions.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên