Unit 3 lớp 10: Test Yourself AUnit 3: Test Yourself A

Test Yourself A (Trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 10)

I. Listening (2.5 points) Listen and complete the table below. (Nghe và hoàn thành bảng dưới đây.)

Bài nghe:

1. January 15th 19292. In 19513. for 4 years
4. he met5. they got married6. a minister at a
7. the black freedom movement8. heard his speech at the church9. In 1964
10. April 4th 1968
Quảng cáo

II. Reading (2.5 points) Read the passage and choose one appropriate phrase in the box for each blank. There are more phrases than needed. (Đọc đoạn văn và chọn một cụm từ thích hợp trong khung cho mỗi chỗ trống. Có nhiều cụm từ hơn cần thiết.)

1 - F 2 - C 3 - A 4 - D 5 - B

III. Grammar (2.5 points) Use the correct form of the verbs in brackets to complete the letter of application below. (Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành lá đơn bên dưới.)

1. to apply2. am3. attended4. passed5. got
6. can7. reading8. know9. am able10. hearing

IV. Writing (2.5 points) Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong's name, write her a letter. (Sally Green viết cho Phong một lá thư. Đọc thư cẩn thận sau đó với tên của Phong, viết cho cô ấy thư trả lời.)

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Số 10 đường Minto, Edinburgh, Scotland

8/11/2006

Phong thân mến,

Hãy làm bạn tâm thư của tôi nhé? Tôi 16 tuổi, cao 1m58 với tóc đỏ và mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh với cha mẹ và hai chị.

Tôi là học sinh trung học. Trường tôi trung tâm thành phố. Nó rất xưa và đẹp với khoảng 500 học sinh và 70 giáo viên. Tôi đi học mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Trước tiên chúng tôi có các tiết học. Kế đó chúng tôi có giờ nghỉ ăn trưa một giờ rưỡi. Sau đó, chúng tôi hoặc có tiết học thêm hoặc trò chơi.

Tôi hy vọng bạn sẽ viết thư cho tôi và kể cho tôi về chính bạn, trường học và những việc thường làm của bạn.

Thân,

Sally Green

Thư trả lời của Phong:

102 Xa Dan Street, Ha Noi, Viet Nam

12th November, 2006

Dear Sally,

I'm very glad to be your pen-friend. I'm 14 years old. I'm not very tall, about 1.55 meters. I've got short black hair and black eyes. I live in the centre of the city. I live with my parents and a younger sister. She's nine years old and in Grade 6.

I'm in Grade 10 at Dong Da High School. My school is not very big but beautiful. There are about eight hundred pupils with 90 teachers. I have to study many subjects: Maths, History, Physics, Chemistry, Literature, Biology, Civic Education, Agricultural Technology. I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!

I'm looking forward to hearing from you soon!

With best wishes,

Phong

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 3 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.