Unit 3 lớp 10: Language FocusUnit 3: People's background

E. Language Focus (Trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Use the verbs in brackets in the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ hoàn thành.)

1. had broken2. had done3. had met
4. had not turned off5. had ever seen6. had been
7. had left8. had moved9. had not seen
10. had broken in

Exercise 2. Put the verbs in brackets in the past simple or the past perfect. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1. has just finished - came2. had seldom traveled - went
3. went - had already taken4. Did ... manage - had ... gone - got
5. had just got - phoned - had been

Exercise 3. There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them. (Có 5 lỗi về cách dùng các thì trong câu chuyện sau. Tìm và sửa chúng.)

While George was reading in bed, two thieves had climbed -> climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dinning room. It was very dark, so they had turned -> turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

"What's up? What's up?" a voice had called out -> called out. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

George had heard -> heard a noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn't see anybody. The thieves already went -> had already gone. But George's parrot, Henry, was still there.

"What's up?" he called.

"Nothing, Henry", George said and smiled. "Go back to sleep".

Hướng dẫn dịch:

Trong khi George đang đọc sách ở trên giường, hai tên trộm đã trèo vào phòng bếp của anh ấy. Khi chúng đã đột nhập vào căn nhà, chúng đã tiến vào phòng ăn. Nó rất tối, vì thế chúng đã bật đèn lên. Đột nhiên, chúng nghe thấy một giọng nói ở phía sau chúng.

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?" một giọng nói đã vang lên. Bọn trộm tắt đèn và chạy trốn thật nhanh có thể.

George đã nghe tiếng động và đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ấy bật đèn nhưng anh ấy đã không nhìn thấy bất kì ai. Các tên trộm đã trốn đi. Nhưng con vẹt của George, Henrry, vẫn ở đó.

"Có chuyện gì vậy?" chú vẹt nói.

"Không có gì, Henry," George nói và cười. "Ngủ tiếp đi."

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 3 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-peoples-background.jsp