Unit 5 lớp 10: ListeningUnit 5: Technology and You

C. Listening (Trang 57-58 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

How often do you use each of these items below? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner. (Bao lâu em sử dụng mỗi đồ dùng dưới đây một lần? Tích (V) vào cột đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của em với bạn học.)

Ví dụ:

very often sometimes never
radio V
cell phone V
camcorder (máy thu hình) V
computer V
TV V
fax machine V

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

worried: lo lắng
memory: kỉ niệm, bộ nhớ
refused: từ chối
excuse (v): tha thứ, thứ lỗi
       (n): lời xin lỗi
VDU (visual display unit): thiết bị hiển thị
headache: chứng đau đầu

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Lisien to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F). (Lắng nghe một vị giám đốc lớn tuổi của một công ty nói về kinh nghiệm của ông về học sử dụng máy tính. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bài nghe:

1. F2. T3. T4. F5. F6. F

Task 2. Listen to the old man's story again and write in the missing words. (Nghe lại bài nói chuyện của ông ấy và điền những từ còn thiếu.)

Bài nghe:

1. invited2. still3. refused4. excuse5. anything

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Listen to the man's talk again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence: (Nghe lại câu chuyện của người đàn ông. Sau đó kể lại câu chuyện, bắt đầu câu chuyện với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn't know how to use a computer. The old man wasn't worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to take lessons in computing with his son's help. He asked his son what the screen was, and he didn't know what it was although the latter explained it to him. After a few lessons, the old man began tired because he couldn't understand the many things his son told him at all. He refused to study by saying he was having a headache and suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn't talked about a computer any more.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Well, I wasn't worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don't understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He's very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to call it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn't know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. After a few lessons I began to feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven't said anything about the computer to my son and my secretary.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 5 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-technology-and-you.jsp