Tiếng Anh 12 Unit 4I Culture (trang 58) - Friends Global 12Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4I Culture trang 58 trong Unit 4: Holidays and tourism sách Friends Global 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4I.

Tiếng Anh 12 Unit 4I Culture (trang 58) - Friends Global 12

Quảng cáo

1 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Look at the two photos. What do you know about the Aborigine and Maori cultures? (Nhìn vào hai bức ảnh. Bạn biết gì về văn hóa Aborigine và Maori?)

Tiếng Anh 12 Unit 4I Culture (trang 58) | Friends Global 12

Gợi ý:

Both cultures appear to have a tradition of body painting as part of their cultural practices. The designs and patterns used in their body painting often carry significant cultural and spiritual meanings, relating to kinship, ancestry, and land. Traditional body paints might be made from natural materials to reflect their connection to the land and the environment.

Dịch:

Cả hai nền văn hóa có vẻ đều có truyền thống vẽ hình trên cơ thể như một phần của phong tục tập quán của họ. Các hoa văn trên cơ thể ủa họ thường mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần quan trọng, có liên quan đến mối quan hệ họ hàng, tổ tiên và đất đai. Các loại sơn cơ thể truyền thống có thể được làm từ vật liệu tự nhiên để phản ánh mối liên hệ của họ với đất đai và môi trường.

Quảng cáo

2 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the text. What two customs do the texts mention? (Đọc văn bản. Hai phong tục nào được văn bản đề cập đến?)

Anybody who is hoping to have new experiences when they visit Australia or New Zealand should meet the original inhabitants of (1) _____ two countries, the Aborigines and the Maoris. However, (2) _____ both cultures have experienced similar problems caused by the arrival of Europeans to their lands, the Aborigines and the Maoris are very different.

The Aborigines

The Aborigines have one of the oldest surviving cultures in the world. It is more (3) _____ 60,000 years old, and during this period of time, they have formed hundreds of tribes that have developed different customs and around seven hundred different languages. In 1971, a flag (4) _____ designed to represent all the Aborigine tribes and help unite them.

Quảng cáo

The Aborigines hold a lot of ceremonies to celebrate different events, but one of the most important to nearly (5) _____ of the tribes is the 'walkabout'. It might seem like an adventure to people from other cultures, but the walkabout involves boys aged thirteen sleeping rough for as long as six months in the Australian desert. They spend the whole time alone and (6) _____ to hunt for food to survive. Once the walkabout period has finished, they are welcomed back by their village, which celebrates the arrival of a new man in the community.

The Maoris

The Maoris arrived in New Zealand from East Polynesia in the second half of the 12th century. The Maoris all speak the (7) _____ language and share the same customs, and this has helped them to have a strong presence in modern New Zealand. Maori is one of the country's two official languages. Maoris believe that all natural things and living things are connected, and modern Maoris are very concerned (8) _____ the protection of the environment.

One important aspect of Maori culture is Ta moko - tattooing. Both men and women can have tattoos (9) _____ their bodies or their faces. The tattoos represent the family or tribe that they belong (10) _____. The designs are very intricate and are now inspiring a lot of the designs of tattoo artists around the world.

Quảng cáo

Đáp án:

From the provided text, the two customs mentioned are:

- For the Aborigines: The custom of "walkabout," which involves boys aged thirteen sleeping rough in the Australian desert for as long as six months, hunting for food to survive, and returning to their village as a rite of passage.

- For the Maoris: The custom of "Ta moko," which is tattooing, representing the family or tribe that individuals belong to, with intricate designs on their bodies or faces.

Dịch:

Hai phong tục được đề cập trong văn bản là:

- Đối với Thổ dân Úc: Phong tục "đi bộ" - các cậu bé 13 tuổi ngủ lang trên sa mạc Úc trong sáu tháng, săn tìm thức ăn để sinh tồn và trở về làng như một nghi thức trưởng thành.

- Đối với người Maori: Phong tục "Ta moko", tức là xăm lên người biểu tượng của gia đình hoặc bộ tộc với những hoa văn phức tạp trên cơ thể hoặc khuôn mặt.

3 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Complete the text. Write one word in each gap. (Hoàn thành văn bản. Viết một từ vào mỗi chỗ trống.)

Đáp án:

1. these

2. although

3. than

4. was

5. all

6. learning

7. same

8. about

9. on

10. to

Giải thích:

1 ‘these’ (đây, này): dùng để chỉ NHIỀU người hoặc vật có vị trí GẦN người nói. Trong câu cần điền có nhắc đến hai nước Úc và New Zealand ngay trước đó nên dùng ‘these’ để chỉ hai nước ‘này’ mà không cần nhắc lại tên nữa.

2 Cần điền liên từ mang nghĩa đối lập cho hai vế => điền ‘although’ (mặc dù) hoặc ‘while’ (trong khi).

3 Cấu trúc so sánh hơn: more than + number => điền ‘than’.

4  Cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S (số ít) + was + V3/ed => điền ‘was’

5 Lượng từ chỉ tất cả => điền ‘all’

6 Theo sau ‘spend’ cần một động từ ở dạng V-ing => điền ‘learning’

7 Dựa vào ngữ cảnh trong câu có liên từ ‘and’ là dấu hiệu của cấu trúc song song, hai vế trước và sau ‘and’ phải cùng từ loại, nghĩa không đối lập nhau.

Vế sau ‘and’ là ‘share the same customs’ (có chung nhiều phong tục) thì vế trước ‘and’ suy ra họ cũng có chung ngôn ngữ với nhau là hợp lý => dùng cụm từ “the same” giống vế sau.

8 Cấu trúc ‘be concerned about sth’: lo lắng, quan tâm về vấn đề gì

9 Dựa vào nghĩa của câu dùng ‘on’ (trên cơ thể)

10 Cấu trúc “belong to”: thuộc về

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn muốn có những trải nghiệm mới khi đến thăm Úc hoặc New Zealand thì nên gặp gỡ những cư dân từ thời nguyên thủy của hai quốc gia này đó là thổ dân Úc và người Maori. Mặc dù cả hai nền văn hóa đều gặp những vấn đề tương tự nhau do người châu Âu đến đất của họ gây ra, nhưng thổ dân Úc và người Maori lại rất khác nhau.

Thổ dân Úc

Họ có một trong những nền văn hóa lâu đời nhất còn sót lại trên thế giới. Văn hóa thổ dân Úc đến nay đã hơn 60.000 năm tuổi và trong khoảng thời gian này, họ đã hình thành hàng trăm bộ lạc với những phong tục khác nhau và khoảng 700 ngôn ngữ khác nhau. Năm 1971, một lá cờ được thiết kế để đại diện cho tất cả các bộ lạc thổ dân Úc và gắn kết họ lại với nhau.

Thổ dân Úc có rất nhiều nghi lễ để kỷ niệm các sự kiện khác nhau, một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với toàn bộ tộc là nghi lễ “walkabout”. Những người đến từ các nền văn hóa khác nghe qua thì có vẻ giống như một cuộc phiêu lưu, nhưng đối với những cậu bé 13 tuổi trong bộ tộc thì đây là nghi thức ‘ngủ lang’ trong vòng sáu tháng trên sa mạc Úc. Các cậu bé dành toàn bộ thời gian đó một mình và học cách săn tìm thức ăn để sinh tồn. Sau sáu tháng, các cậu bé được chào đón trở lại làng của mình, và làng sẽ ăn mừng lễ trưởng thành của một người đàn ông mới của bộ tộc.

Người Maori

Người Maoris đến New Zealand từ Đông Polynesia vào nửa sau thế kỷ 12. Họ đều nói thứ tiếng giống nhau và có chung phong tục, giúp họ có sự hiện diện mạnh mẽ ở New Zealand cho đến ngày nay. Tiếng Maori là một trong hai ngôn ngữ chính thức của nước này. Người Maori tin rằng mọi vật trong tự nhiên và mọi sinh vật sống đều có mối liên hệ với nhau, và người Maori ở thời hiện đại rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.

Một phong tục quan trọng trong văn hóa Maori đó là Ta moko - xăm mình. Cả nam và nữ đều có thể xăm trên cơ thể hoặc trên mặt. Những hình xăm đại diện cho gia đình hoặc bộ tộc mà họ thuộc về. Hoa văn Maori rất phức tạp và hiện đang truyền cảm hứng cho rất nhiều thiết kế của các nghệ sĩ xăm hình trên khắp thế giới.

4 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the text again. Write A for Aborigines or M for Maoris. (Đọc lại văn bản. Viết A cho thổ dân Úc (Aborigines) hoặc M cho người Maori.)

Which people... (Những người nào...)

1. involve both females and males in a ritual? (có cả nam và nữ tham gia vào một nghi lễ?)

2. are interested in ecology? (quan tâm đến hệ sinh thái?)

3. tried to symbolically unite their different groups? (cố gắng hợp nhất các nhóm khác nhau?)

4. might have problems understanding each other? (có thể gặp vấn đề trong việc hiểu nhau?)

5. visually display their association with certain people? (thể hiện một cách trực quan mối liên hệ của họ với những người nhất định?)

6. expect teenagers to be able to look after themselves? (kỳ vọng thanh thiếu niên có thể tự chăm sóc bản thân?)

Đáp án:

1. M

2. M

3. A

4. A

5. M

6. A

Giải thích:

1 Thông tin: “One important aspect of Maori culture is Ta moko - tattooing. Both men and women can have tattoos on their bodies or their faces.”

2 Thông tin: “...modern Maoris are very concerned about the protection of the environment.”

3 Thông tin: “In 1971, a flag was designed to represent all the Aborigine tribes and help unite them.”

4 Thông tin: “...they have formed hundreds of tribes that have developed different customs and around seven hundred different languages.” => ở đoạn nói về thổ dân Úc, họ có hàng trăm ngôn ngữ thì dễ mà không hiểu được nhau.

5 Thông tin: “The tattoos represent the family or tribe that they belong to.” => ở đoạn nói về tục xăm hình của người Maori, ‘certain people’ chính là gia đình và bộ tộc.

6 Thông tin: “...the walkabout involves boys aged thirteen sleeping rough for as long as six months in the Australian desert. They spend the whole time alone and learning to hunt for food to survive.”

5 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Answer the questions in your own words. (Trả lời các câu hỏi bằng lời của bạn.)

1. Why do you think the creation of a flag was useful for the Aborigines?

2. Why is ‘walkabout' so important?

3. Why are Maoris so interested in looking after the environment?

4. How would you be able to know what tribe a Maori adult belongs to?

Đáp án:     

1. It represents all the Aboriginal tribes and might help to unite them.

2. It marks a change in status from adolescence to adulthood for males and it teaches them to survive in the desert.

3. Because they believe all natural things and living things are connected.

4. You would know by looking at their tattoos.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nghĩ tại sao việc tạo ra một lá cờ là có lợi cho thổ dân Úc? – Vì lá cờ đại diện cho tất cả các bộ lạc thổ dân và hợp nhất họ lại với nhau.

2. Tại sao nghi thức 'walkabout' lại quan trọng đến vậy? – Vì nó đánh dấu sự trưởng thành của nam giới từ tuổi thiếu niên sang tuổi trưởng thành và dạy họ cách sống sót trên sa mạc.

3. Tại sao người Maori lại quan tâm đến việc bảo vệ môi trường đến vậy? – Bởi vì họ tin rằng mọi vật trong tự nhiên và sinh vật sống đều có mối liên hệ với nhau.

4. Làm thế nào có thể biết được một người trưởng thành Maori thuộc bộ tộc nào? – Nhờ nhìn vào hình xăm của họ.

6 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen to a radio interview. What is Nikau’s attitude to his own culture? Is he proud, indifferent, concerned, or ignorant? How do you know? (Nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Thái độ của Nikau đối với nền văn hóa của anh là gì? Anh cảm thấy tự hào, thờ ơ, quan tâm hay thiếu hiểu biết? Làm sao bạn biết?)

7 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen again and answer the questions. (Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. What does kia ora mean?

2. What does whenua refer to?

3. What type of holiday do a lot of tourists go on in New Zealand?

4. Which sport are Maoris good at?

5. What is a haka?

8 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in pairs. Discuss what you think about the customs of ‘walkabout’ and ‘Ta moko’. (Làm việc theo cặp. Trình bày suy nghĩ về các phong tục ‘walkabout’ và ‘Ta moko’.)

Gợi ý:

The customs of ‘walkabout’ and ‘Ta moko’ are unique and deeply meaningful to the Aborigines and Maoris, respectively. The walkabout is a rite of passage for young Aborigine boys, involving survival alone in the Australian desert for up to six months, marking their transition into manhood. This custom emphasizes independence and resilience.

On the other hand, Ta moko is a traditional Maori tattooing practice that symbolizes one's heritage and family ties. These intricate tattoos are a source of pride and identity for the Maoris, reflecting their strong cultural connections. Both customs highlight the rich cultural heritage and values of these indigenous communities.

Dịch:

‘Walkabout’ và ‘Ta moko’ là những phong tục độc đáo và có ý nghĩa sâu sắc với thổ dân Úc và người Maori. ‘Walkabout’ là một nghi thức đánh dấu quá trình trưởng thành dành cho các chàng trai thổ dân Úc trẻ tuổi, họ phải sống sót một mình trên sa mạc Úc trong sáu tháng. Phong tục này đề cao tính độc lập và kiên cường.

Mặt khác, ‘Ta moko’ là một phong tục xăm hình truyền thống của người Maori tượng trưng cho di sản và mối quan hệ với gia đình và bộ tộc của một người. Những hình xăm hoa văn này là niềm tự hào và bản sắc của người Maori, phản ánh mối liên kết văn hóa mạnh mẽ của họ. Cả hai phong tục đều nêu bật di sản văn hóa phong phú và giá trị của các cộng đồng người bản địa này.

9 (trang 58 Tiếng Anh 12 Friends Global): Work in groups. Find out facts about the main ethnic groups in northern Viet Nam, Tay and Nung. Then present them to the whole class. (Làm việc nhóm. Tìm hiểu về hai nhóm dân tộc Tày và Nùng ở miền Bắc Việt Nam. Sau đó trình bày trước cả lớp.)

Gợi ý:

The Tay and Nung ethnic groups are important cultural parts of northern Vietnam. The Tay people, with more than 1.5 million members, have lived in the mountains for a long time and have built a rich culture focused on farming and crafts. They speak the Tay language, which is part of the Tay-Thai language group. Festivals like Lồng Tồng celebrate the end of the harvest season, showing their traditional music, dance, and community spirit.

The Nung ethnic group, with over a million people, also have their own special customs and language. They are closely related to the Tay and are skilled in making textiles. The Nung have developed slash-and-burn agriculture since the 12th and 13th centuries and worked on terraced hillsides, tending rice paddies and using water wheels for irrigation. They live on higher elevations with houses built with clay on stilts near rivers to avoid flooding.

Both the Tay and Nung communities are strong in keeping their traditions while also adapting to changes. They protect their ancestral knowledge and local environment, playing a key role in preserving the cultural and natural heritage of northern Vietnam for future generations.

Dịch:

Dân tộc Tày và dân tộc Nùng là những cộng đồng văn hóa quan trọng của miền Bắc Việt Nam. Người Tày hiện có hơn 1,5 triệu dân đã sống ở vùng núi từ lâu đời và gây dựng một nền văn hóa phong phú nhờ vào trồng trọt và nghề thủ công. Họ nói tiếng Tày, một phần của nhóm ngôn ngữ Tày-Thái. Trong một số lễ hội như lễ hội Lồng Tồng mừng mùa thu hoạch kết thúc, họ nhảy múa theo những điệu nhạc, điệu múa truyền thống, cho thấy tinh thần cộng đồng dân tộc Tày.

Dân tộc Nùng với hơn một triệu người cũng có những phong tục, ngôn ngữ đặc biệt riêng. Họ có quan hệ mật thiết với người Tày và có tay nghề dệt may rất tốt. Người Nùng đã phát triển nền nông nghiệp đốt nương làm rẫy từ thế kỷ 12 và 13 và làm việc trên các sườn đồi bậc thang, chăm sóc ruộng lúa và sử dụng bánh xe nước để tưới tiêu. Họ sống ở vùng cao trong những ngôi nhà được xây bằng đất sét gần sông để tránh lũ lụt.

Cả hai dân tộc Tày và dân tộc Nùng đều giữ gìn những phong tục tập quán riêng đồng thời thích ứng với những đổi mới. Họ bảo vệ di sản tổ tiên và môi trường địa phương, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên nói chung ở miền Bắc Việt Nam cho các thế hệ tương lai sau này.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4: Holidays and tourism hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Friends Global hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên