Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 12.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 12: Jobs - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 12 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 12, 13 Lesson 1 Unit 12

1 (trang 12 SGK tiếng anh lớp 3): Look, listen and repeat. (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

1. 

Minh: Đây là chị tớ

Lucy: Chị ý làm nghề gì vậy?

Minh: Chị ý là bác sĩ

2.

Lucy: Đây là anh của tớ.

Minh: Anh cậu làm nghề gì vậy?

Lucy: Anh tớ là bác sĩ

2 (trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. What’s her job? She’s a doctor

b. What’s his job? He’s a driver

c. What’s her job? She’s a nurse

d. What’s his job? He’s a worker

Hướng dẫn dịch

a.  Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một bác sĩ

b. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một người lái xe

c. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một y tá

d. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một công nhân

3 ( trang 12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk  ( Cùng nhau nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. What’s her job? She’s a doctor

b. What’s his job? He’s a driver

c. What’s her job? She’s a nurse

d. What’s his job? He’s a worker

Hướng dẫn dịch

a.  Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một bác sĩ

b. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một người lái xe

c. Công việc của cô ấy là gì? Cô ấy là một y tá

d. Công việc của anh ấy là gì? Anh ấy là một công nhân

4 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu vào đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.a

2.b

Nội dung bài nghe

1. 

A: This’s my father.

B: What’s his job?

A: He’s a teacher.

2.

A: This is my mother.

B: What’s her job?

A: She’s a driver

Hướng dẫn dịch

1.

A: Đây là cha tôi.

B: Công việc của anh ấy là gì?

A: Anh ấy là một giáo viên.

2.

A: Đây là mẹ tôi.

B: Công việc của cô ấy là gì?

A: Cô ấy là tài xế

5 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. a doctor

2. a teacher

3. a worker

4. a driver

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy là bác sĩ

2. Anh ấy là giáo viên

3.

A: Cô ấy làm nghề gì?

B: Cô ấy làm công nhân

4.

A: Anh ấy làm nghề gì?

B: Anh ấy làm lái xe

6 (trang 13 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 1 trang 12, 13 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Mẹ tớ và bố tớ

Ai đây? Ai đây?

Đây là mẹ tớ. Đây là mẹ tớ

Nghề của mẹ cậu là gì vậy?

Mẹ tớ làm công nhân. Mẹ tớ làm công nhân.

Ai kia? Ai kia?

Đây là bố tớ. Đây là bố tớ

Nghề của bố cậu là gì vậy?

Bố tớ làm lái xe. Mẹ tớ làm lái xe.

Tiếng Anh lớp 3 trang 14, 15 Lesson 2 Unit 12

1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Bill: Cô ấy là công nhân à?

Linh: Đúng vậy

b.

Bill: Anh ấy là bác sĩ à?

Linh: Không phải. Anh ấy là y tá.

2 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a.Is he a cook? Yes, he is

b. Is he a farmer? Yes, he is

c. Is she a cook? No, she isn’t. She’s a singer

d. Is she a farmer? No, she isn’t. She’s a nurse

Hướng dẫn dịch

a. Anh ấy có phải là một đầu bếp không? Vâng, anh ấy là

b. Anh ta là một nông dân có phải không? Vâng, anh ấy là

c. Cô ấy là một đầu bếp có phải không? Không, cô ấy không phải vậy. Cô ấy là ca sĩ

d. Cô ấy là một nông dâ có phải không ? Không, cô ấy không phải vậy. Cô ấy là một y tá

3 (trang 14 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a.Is she a cook? Yes, she is

b. Is he a farmer? No, he isn’t. He’s a singer

c. Is she a cook? No, she isn’t. She’s a doctor

d. Is he a farmer? Yes, he is

Hướng dẫn dịch

a. Cô ấy có phải là một đầu bếp không? Đúng vậy

b. Anh ấy là nông dân phải không? Không, không phải. Anh ấy là một ca sĩ

c. Cô ấy là một đầu bếp? Không, cô ấy không phải. Cô ấy là một bác sĩ

d. Anh ta là một nông dân? Đúng vậy

4 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and tick. (Nghe và đánh dấu đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.a

2.b

3.a

4.c

Nội dung bài nghe

1 . A: Is she a farmer? B: Yes, she is. 

2. A: Is your mother a wok? B: Yes, she is. 

3. A: Is your mother a doctor? B: No, she isn't. She's a nurse. 

4. A: Is she a teacher? B: No, she isn't. She's a singer.

Hướng dẫn dịch

1. A: Cô ấy có phải là nông dân không? B: Vâng, cô ấy.

2. A: Mẹ của bạn có phải là một wok không? B: Vâng, cô ấy.

3. A: Mẹ của bạn có phải là bác sĩ không? B: Không, cô ấy không. Cô ấy là một y tá.

4. A: Cô ấy có phải là giáo viên không? B: Không, cô ấy không. Cô ấy là ca sĩ.

5 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read ( Nhìn tranh, hoàn thành câu và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. Yes, she is

2. No, he isn’t. He’s a singer.

3. Yes, she is.

4. No, he isn’t. He’s a farmer

Hướng dẫn dịch

1. 

A: Cô ấy là một y tá à?

B: Đúng vậy

2. 

A: Anh ấy là một lái xe à?

B: Không. Anh ấy là một ca sĩ

3. 

A: Cô ấy là một đầu bếp  à?

B: Đúng vậy

4. A: Ông ấy là một ca sĩ à?

B: Không. Ông ấy là một nông dân

6 (trang 15 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14, 15 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 16, 17 Lesson 3 Unit 12

1 (trang 16 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

1. Mẹ tớ là giáo viên.

2. Bố tớ là bác sĩ

2 (trang 16 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2. b

Hướng dẫn dịch

1. Mẹ tớ là giáo biên

2. Bố cậu là bác sĩ à?

3 (trang 16 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Mẹ tớ, mẹ tớ

Kia là mẹ tớ

Bác sĩ, bác sĩ

Mẹ tớ là bác sĩ

Bố tớ, bố tớ

Kia là bố tớ

Nông dân, nông dân

Bố tớ là nông dân

4 (trang 17 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete. (Đọc và hoàn thành bảng sau)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. cook

2. pupil

3. nurse

4. driver

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tớ tên là Minh. Đây là gia đình tớ, Mẹ tớ là bác sĩ. Bố tớ là đầu bếp. Chị tớ là học sinh. Tớ cũng là học sinh.

Xin chào tớ tên là Mary. Đây là gia đình tớ. Mẹ tớ là y tá. Bố tớ là lái xe. Anh trai tớ là học sinh. Tớ cũng là học sinh.

5 (trang 16 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write. (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

This is photo of my family. My mother is a farmer. My father is a farmer, too. I am a pupil

Hướng dẫn dịch

Đây là ảnh gia đình tớ. Mẹ tớ là nông dân. Bố tớ cũng vậy. Tớ là học sinh

6 (trang 17 SGK tiếng anh lớp 3): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16, 17 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

This is my family. My mother is a teacher. My father is a worker. I’m a pupil

Hướng dẫn dịch

Đây là gia đình tớ. Mẹ tớ là giáo viên. Bố tớ là công nhân. Tớ là học sinh.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác