Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 13.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 13: My house - Global Success 3 Kết nối tri thức

Xem thêm: Từ vựng Unit 13 lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 trang 18, 19 Lesson 1 Unit 13

1 (trang 18 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a.

Mai: Vào trong đi

Linh: Wow. Tớ thích nhà của cậu

b. 

Linh: Phòng ngủ ở đâu vậy?

Mai: Nó ở đây.

2 (trang 18 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Where’s the living room? It’s here

b. Where’s the bedroom? It’s here

c. Where’s the kitchen? It’s there.

d. Where’s the bathroom? It’s there

Hướng dẫn dịch

a. Phòng khách ở đâu vậy? Nó ở đây

b. Phòng ngủ ở đâu vậy? Nó ở đây.

c. Nhà bếp ở đâu vậy? Nó ở kia

d. Phòng tắm ở đâu vậy? Nó ở kia

3 (trang 18 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

a. Where’s the bedroom? It’s here

b. Where’s the living room? It’s here

c. Where’s the kitchen? It’s there.

d. Where’s the bathroom? It’s there

Hướng dẫn dịch

a. Phòng ngủ ở đâu? Nó ở đây

b. Phòng khách ở đâu? Nó ở đây

c. Phòng bếp ở đâu? Nó ở kia

d. Nhà tắm ở đâu? Nó ở kia.

4 (trang 19 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.a

2.b

Nội dung bài nghe

1. Linh: Where’s the living room?

Mai: It’s here

2. Linh: Where’s the bedroom?

Mai: It’s there

Hướng dẫn dịch

1. Linh: Phòng khách ở đâu?

Mai: Nó ở đây

2.Linh: Phòng ngủ ở đâu?

Mai: Nó ở kia.

5 (trang 19 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn tranh, hoàn thành và đọc )

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1. living room/here

2. kitchen/there

3. bathroom/ there

4. bedroom/ here

Hướng dẫn dịch

1.

A: Phòng khách ở đâu? 

B: Nó ở đây

2.

A: Phòng bếp ở đâu? 

B: Nó ở kia

3.

A: Phòng tắmở đâu? 

B: Nó ở kia

4.

A: Phòng ngủ ở đâu? 

B: Nó ở đây

6 (trang 19 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 1 trang 18, 19 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Nó ở đâu?

Đây là phòng khách

Phòng ăn ở đâu? Nó ở đâu?

Nó ở đây. Nó ở đây

Kia là phòng bếp?

Nhà tắm ở đâu? Nó ở đâu?

Nó ở kia. Nó ở kia

Tiếng Anh lớp 3 trang 20, 21 Lesson 2 Unit 13

1 (trang 20 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Mai: Đây là phòng khách

Linh: Ghế ở đâu vậy?

Mai: Chúng ở phòng bếp

2 (trang 20 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ vào tranh và nói)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

a. Where are the tables? They are in the living room

b. Where are the chair? They are in the living room

c. Where are the books? They are on the table

d. Where are the lamps? They are on the table

Hướng dẫn dịch

a. Bàn ở đâu?   Chúng ở trong phòng khách

b. Ghế ở đâu? Chúng ở trong phòng khách

c. Những quyển sach ở đâu? Chúng ở trên bàn

d. Đèn ở đâu? Chúng ở trên bàn

3 (trang 20 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s talk. (Cùng nói)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

a. Where are the tables? They are in the living room

b. Where are the chair? They are in the living room

c. Where are the books? They are on the table

d. Where are the lamps? They are on the table

Hướng dẫn dịch

a. Bàn ở đâu?   Chúng ở trong phòng khách

b. Ghế ở đâu? Chúng ở trong phòng khách

c. Những quyển sach ở đâu? Chúng ở trên bàn

d. Đèn ở đâu? Chúng ở trên bàn

4 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1.c

2.d

3.a

4.b

Nội dung bài nghe

1. Linh: Where are the lamps?

Mai: They're in the living room. 

2. Linh: Where are the lamps? 

Mai: They're in die kitchen. 

3.Linh: Where are the lamps? 

Mai: They're in the bathroom. 

4. Linh: Where are the lamps? 

Mai: They're in the bedroom.

Hướng dẫn dịch

1. Linh: Đèn ở đâu?

Mai: Chúng ở trong phòng khách.

2. Linh: Đèn ở đâu?

Mai: Chúng ở trong nhà bếp chết chóc.

3.Linh: Đèn ở đâu?

Mai: Chúng ở trong phòng tắm.

4. Linh: Đèn ở đâu?

Mai: Chúng ở trong phòng ngủ.

5 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, circle and read. (Nhìn tranh,  khoanh tròn đáp án đúng và đọc)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.b

3.a

4.b

Hướng dẫn dịch

1. 

A: Bàn ở đâu?

B: Chúng ở bếp

2.

A: Sách ở đâu?

B: Chúng ở trên bàn

3. 

A: Bàn ở đâu?

B: Chúng ở bếp

4. 

A: Ghế ở đâu?

B: Chúng ở phòng ngủ

6 (trang 21 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s play. (Cùng chơi)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20, 21 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Tiếng Anh lớp 3 trang 22, 23 Lesson 3 Unit 13

1 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và đọc lại)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn dịch

- Wow, nó là một ngôi nhà lớn.

- Wow, nó là một ngôi nhà màu nâu

2 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Listen and circle.  (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

1.b

2.b

Hướng dẫn dịch

1. Tớ thích ngôi nhà màu nâu

2. Tớ không thích ngôi nhà màu nâu

3 (trang 22 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s chant. (Cùng đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn dịch

Ngôi nhà lớn, ngôi nhà lớn

Nó là một ngôi nhà lớn

Nó là ngôi nhà lớn của tôi

Mời bạn vào

Ngôi nhà màu nâu, ngôi nhà màu nâu

Nó là một ngôi nhà màu nâu

Nó là ngôi nhà màu nâu của tôi

Mời bạn vào

4 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success):  Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án

Quảng cáo

1. bedroom

2. kitchen

3. the kitchen

4. the table

Hướng dẫn dịch

Xin chào tớ tên là Mary. Đây là nhà tớ. Đây là phòng khách và phòng ngủ. Kia là nhà bếp và phòng tắm. Ghế và bàn ở nhà bếp. Những quyển sách ở trên bàn

5 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Let’s write. (Cùng viết)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Look at my bedroom. The table is in the bedroom. My school bag is on the table. The teddy bear is on the bed.

Hướng dẫn dịch 

Nhìn kìa đây là phòng ngủ của tớ. Bàn thì ở trong phòng ngủ. Cặp của tớ ở trên bàn. Chú gấu bông thì ở trên giường.

6 (trang 23 Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Project. (Dự án)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22, 23 | Global Success 3 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 Global Success hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác