Unit 12 lớp 6: A Closer Look 2Unit 12: Robots

A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ theo trật tự đúng để hoàn thành câu. )

Quảng cáo

1. In 2030, robots will be able to do many things like humans.(Vào năm 2030, người máy sẽ có thể làm được nhiều thứ như con người.)

2. Will robots be able to talk to us then?(Người máy sẽ có thể nói chuyện với chúng ta không?)

3. Robots won’t be able to play football.(Người máy sẽ không thể chơi bóng đá.)

4. Will robots be able to recognize our faces?(Người máy sẽ có thể nhận diện được khuôn mặt chúng ta không? )

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới
Quảng cáo

2. Will you be good at English when you are in Year 8? (Khi em học lớp 8 em có giỏi tiếng Anh không?)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Look at the pictures and tick (√) Yes or No. Then write what you think you will or won't be able to do when you are in Year 8. (Nhìn vào những bức hình và chọn Yes hoặc No. Sau đó viết ra điều em nghĩ sẽ hoặc sẽ không thể làm được khi em học lớp 8.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

I can read an English book

I can’t speak English on the phone

I can’t write an essay in English

I canspeak English with a group of people

I can understand English in conversations

Quảng cáo

3. Work in pairs. Ask and answer the questions about the activities in 2. Tell the class about your partner. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những hoạt động trong phần2. Nói cho lớp nghe về bạn học của em. )

A:Will you be able to read an Enghlish book when you are in Year 8.

B:Yes,I will/No,I won’t.

4. Fill the gaps with can, can't, could, couldn't, will be able to or won't be able to. (Điền vào chỗ trống với "can, can’t, could, couldn’t, will be able to" hoặc "won’t be able to".)

1. couldn’t2. will be able to3. Could4 won’t5. can

Hướng dẫn dịch:

1. Trong quá khứ, người máy không thể dạy trong lớp học, nhưng bây giờ chúng có thể.

2. Bây giờ người máy không thể nói chuyện. Vào năm 2030, chúng có thể nói chuyện.

3. Ông Văn có thể chạy rất nhanh khi ông còn trẻ. Bây giờ ông không thể.

4. Vào năm 2030, người máy có thể nói chuyện với chúng ta, nhưng chúng không thể làm nhiều việc phức tạp hơn.

5. Bé em gái của tôi rất thông minh. Cô bé có thể đọc được vài từ.

Quảng cáo

5. Complete the sentences. Use will be able to, can, could, and the verbs from the box. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng "will be able to, can, could" và những động từ trong khung.)

1. will be able to recognize2. can make3. could do 4. can

Hướng dẫn dịch:

1. Người máy này sẽ nhận ra dược khuôn mặt của chúng ta khi những nhà khoa học cải tiến nó.

2. Ngày nay người máy gia đình có ích hơn - chúng có thể dọn giường.

3. Thậm chí trong quá khứ, người máy có thể giặt ủi dược.

4. Bây giờ người máy có thể canh gác nhà cửa. Khi có vấn dề gì chúng gửi tin nhắn đến diện thoại của chúng ta.

6. Work in pairs. Look at the information fror the table below and tell your partner what Kitty could do in the past, can do now and wil be able to do in the future. (Làm việc theo cặp. Xem thông tin ở bảng bên dưới và nói cho bạn học nghe người máy Kitty có thế làm gì trong quá khứ, có thể làm gì ở hiện tại và sẽ có thể làm gì trong tương lai. )

In the past, Kitty could lift heavy things.

Now, it can lift heavy things, make coffee and guard our house.

In the future, it will be able to lift heavy things, make coffee, guard our house and understand what we say.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 12 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-robots.jsp