Bài tập Unit 6 lớp 6: Places (Phần 2)



Bài tập trắc nghiệm Unit 6 (Test 2)

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Quảng cáo

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. OPEN   a. watch    b. have   c. close    d. listen.
2. UP    a. in     b. on    c. down    d. to
3. BIG   a. small    b. late   c. fine    d. tall
4. LEFT   a. near    b. right   c. oppsite   d. next
5. START  a. brush    b. live   c. spell    d. finish
1c   2c   3a   4b   5d
Quảng cáo

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

6. ".... is that?" "It is a rice paddy."
  a. What    b. Where    c. Who    d. Which
7. We live .... a house.
  a. on     b. at     c. in    d. of
8. The restaurant is .... the drugstore.
  a. next    b. near to   c. oppsite  d. behind of
9. There are a lot of books in a .... .
  a. factory  b. bookstore  c. stadium  d. bakery
10. Minh's father is an engineer. He works in a .... .
  a. drugstore b. restaurant c. school  d. factory
6a   7c  8c   9b   10d

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. There is two chairs, a table and a bed in her room.
      A    B       C     D
12. Her house is next the bakery and the drugstore.
   A      B     C     D
13. From the right of the house, there are flowers.
   A    B    C        D
14. There are trees and flowers on the park.
      A  B     C   D
15. In the neighbor, there is a school and a market.
   A    B      C      D
11a   12b   13a  14d   15b
Quảng cáo

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hay No Information (chưa có thông tin).

Hello. My name's Thuy. I'm 12 and I'm a student. I live in the country
with my father, mother and brother. My brother's name is Minh. He's 20.
We live in a house near a lake. In front of the house, there is a big
yard and there is a flower garden to the left of the house. It's beautiful
here. There is a hotel near the lake. There is a park next to the hotel.
There are trees and flowers in the park. There is a rice paddy near our
house.
16. Thuy is twelve years old.
  a. True     b. False      c. No information
17. Thuy lives in the city with her father and mother.
  a. True     b. False      c. No information
18. Thuy has a siter.
  a. True     b. False      c. No information
19. Thuy's house is near a lake.
  a. True     b. False      c. No information
20. There are three people in her family.
  a. True     b. False      c. No information
16a   17b   18b   19a  20b

Các bài học tiếng Anh lớp 6 Unit 6 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 6 | Soạn Tiếng Anh 6 | Để học tốt Tiếng Anh 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt tiếng Anh 6 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-places.jsp