Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 CLIL trang 52 trong Unit 4: In the picture Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 CLIL trang 52 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Check the meaning of the words in the box. Then match them with the pictures (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó ghép chúng với các bức tranh)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 CLIL trang 52 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Cel (n) tấm giấy bóng trong suốt dùng để vẽ hay tô màu

Character (n) nhân vật

Backgrounds (n) nền

Stick figure (hình dán)

Quảng cáo

2 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read and listen to the text. Match headings a-d with paragraphs 1-4 (Đọc và nghe văn bản. Ghép các tiêu đề a-d với các đoạn văn 1-4)

Bài nghe:

a. Stop motion animation

b. Computer animation

c. Early animation

d. Hand-drawn animation

The history of animation

1. In the 1880s, Endweard Muybridge invented the zoopraxiscope. This machine took photographs of moving things. This was the earliest form of animation.

2. In 1895, the Lumiere brothers invented the cinematograph. Early film-makers used it to make stop-motion animation. With this technique, they made King Kong in 1933.

3. In the 1920s, Will Disney began to use hand- drawn animation. Artists drew the pictures onto transparent pieces of plastic, or eels. The Ill makers put the cels on painted backgrounds and photographed them one at a time. In 1928, Disney studios introduced the character of Mickey Mouse in the first cartoon with sound, Steambont Wille.

4. In the 1960s, people started using computer animation. At first, computers could only make simple stick figures move on films, but by the 1990s, studios used realistie computer generated imagery (CGI) for special effects, soon, they were producing completely computer-animated films Toy Story (1925) was the first fully CGI cartoon.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1 – c

2 – a

3 – d

4 – b

Hướng dẫn dịch:

Lịch sử của hoạt hình

1. Vào những năm 1880, Endweard Muybridge đã phát minh ra kính zoopraxiscope. Máy này chụp ảnh những thứ chuyển động. Đây là dạng hoạt hình sớm nhất.

2. Năm 1895, anh em nhà Lumiere đã phát minh ra máy quay phim. Những người làm phim ban đầu đã sử dụng nó để làm hoạt hình stop-motion. Với kỹ thuật này, họ đã làm ra King Kong vào năm 1933.

3. Vào những năm 1920, Will Disney bắt đầu sử dụng hoạt hình vẽ tay. Các nghệ sĩ đã vẽ những bức tranh trên những miếng nhựa trong suốt, hoặc những con lươn. Các nhà sản xuất Ill đã đặt các tấm bìa trên nền sơn và chụp ảnh chúng từng tấm một. Năm 1928, hãng phim Disney giới thiệu nhân vật chuột Mickey trong phim hoạt hình đầu tiên có âm thanh, Steambont Wille.

4. Vào những năm 1960, mọi người bắt đầu sử dụng hoạt hình máy tính. Lúc đầu, máy tính chỉ có thể làm cho các hình que đơn giản di chuyển trên phim, nhưng đến những năm 1990, các hãng phim đã sử dụng hình ảnh thực tế do máy tính tạo ra (CGI) cho các đoạn phim đặc biệt, và chẳng bao lâu, họ đã sản xuất bộ phim hoạt hình hoàn toàn bằng máy tính Toy Story (1925) là bộ phim đầu tiên phim hoạt hình hoàn toàn CGI.

3 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text again and answer the questions (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi)

1. What did the zoopraxiscope do?

2. When did the Lumiere brothers make the cinematograph?

3. What technique did they use to make King Kong in 1933?

4. Which studio made the first cartoon with sound?

5. When did film-makers start using computers for special effects?

6. What is the name of the first CGI feature film?

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. This machine took photographs of moving things.

2. In 1895.

3. Stop-motion animation.

4. Disney studios.

5. By the 1990s.

6. Toy Story (1925).

Hướng dẫn dịch:

1. Zoopraxiscope đã làm gì?

- Máy này chụp ảnh những thứ chuyển động.

2. Anh em nhà Lumiere thực hiện tác phẩm điện ảnh khi nào?

- Năm 1895.

3. Họ đã sử dụng kỹ thuật gì để làm King Kong vào năm 1933?

- Hoạt hình stop-motion.

4. Hãng phim nào đã làm phim hoạt hình đầu tiên có âm thanh?

- Hãng phim Disney.

5. Khi nào các nhà làm phim bắt đầu sử dụng máy tính cho các hiệu ứng đặc biệt?

- Đến những năm 1990.

6. Tên của bộ phim CGI đầu tiên là gì?

- Câu chuyện đồ chơi (1925).

4 (trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Research the making of your favourite animated film. Prepare a short presentation (60 - 80 words) on the film. (Nghiên cứu quá trình làm bộ phim hoạt hình yêu thích của bạn. Chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn (60 - 80 từ) về phim.)

Include this information:

• Which film-makers and studios worked on the film?

• What animation techniques did they use?

• Was it a blockbuster?

• What do you like about it?

Give your presentation to the class.

Hướng dẫn dịch:

Bao gồm thông tin này:

• Những nhà làm phim và hãng phim nào đã làm việc trên bộ phim?

• Họ đã sử dụng những kỹ thuật hoạt hình nào?

• Nó có phải là một quả bom tấn không?

• Bạn thích nó chỗ nào?

Đưa bài thuyết trình của bạn trước lớp.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác