Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary and Listening trang 48 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 Vocabulary and Listening trang 48 trong Unit 4: In the picture Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary and Listening trang 48 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the text and choose the correct words. Listen and check (Đọc văn bản và chọn các từ đúng. Nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Vocabulary and Listening trang 48 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

A. It isn't (1) easy to photograph wild animals because they are (2) fast. You need to be very (3) patient. Find a (4) comfortable place and sit (5) quietly.

B. Remember it’s (6) rude to lake photos of people you don't know. Most people will (7) happily say yes if you ask (8) politely for permission.

C. When people are doing sports, they don't move (9) slowly, so choose (10) carefully where you stand. For dangerous sports, the photographer needs to be (11) creative and good at the sport, too.

D. Holiday photos are often (12) slow so if you want to take a (13) good photo, think (14) creatively and choose unusual angles.

Hướng dẫn dịch:

A. Không dễ để chụp ảnh động vật hoang dã vì chúng rất nhanh. Bạn cần phải rất kiên nhẫn. Tìm một nơi thoải mái và ngồi yên tĩnh.

B. Hãy nhớ rằng thật thô lỗ với những bức ảnh hồ sơ về những người bạn không biết. Hầu hết mọi người sẽ vui vẻ nói có nếu bạn xin phép một cách lịch sự.

C. Khi mọi người đang chơi thể thao, họ không di chuyển chậm, vì vậy hãy chọn cẩn thận vị trí bạn đứng. Đối với những môn thể thao nguy hiểm, người chụp cần phải sáng tạo và giỏi môn thể thao đó.

D. Những bức ảnh chụp ngày lễ thường chậm nên nếu bạn muốn chụp một bức ảnh đẹp, hãy suy nghĩ sáng tạo và chọn những góc khác thường.

Quảng cáo

2 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the table with the adjectives and adverbs in exercise 1. (Hoàn thành bảng với các tính từ và trạng từ trong bài tập 1.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Vocabulary and Listening trang 48 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Adjectives

Adverbs

bad

polite

rude

happy

easy

brave

slow

fast

patient

comfortable

careful

badly

politely

rudely

happily

easily

bravely

slowly

fast

patiently

comfortably

carfully

Quảng cáo

3 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen to a photographer explaining how he took these photos. Put photos A-D in the order your hear (Hãy nghe một nhiếp ảnh gia giải thích cách anh ấy chụp những bức ảnh này. Đặt ảnh A-D theo thứ tự mà bạn nghe được)

Bài nghe:

Hướng dẫn giải:

- How did you take this one, Steve?

- Well, taking photos of animals isn't easy because they're fast and never stay in one place. This photo I waited patiently for …. an hour, I saw this squirrel while I was photographing flowers in a park, it was running up and down the tree and eating nuts. I was lying down when I took this photo.

- I can see you were very close to it.

- Yes. I was very quiet and it came quite close. It's often difficult to get close to animals because they're scared. So I often use a special camera and take photos from a distance.

- Were do you skiing when you took this photo?

- Yes, I was. I was skiing with the guy in the photo. I was on his left when I took it.

- So that it's very brave of you.

- I'm not really, I can ski well. Some photographers do dangerous things but I only take photos of sports so I can do. If you follow simple rules, it isn't difficult to take good sports photos. The most important thing is to be in the right place at the right time.

- This is a great photo.

- Yes, it is. I was traveling in Asia when my friend and on a school day street parade. The women were wearing traditional clothes. We talked for a few minutes and then I asked if I could take that photograph with my friend, they said okay.

- Do you always ask people for theie permission?

- Yes. It’s rude to take photos of people you don't know. Who most people are happy for you to take that photo if you're friendly, if they say no then you don't take the photo.

- Where were you sitting when you took this photo?

- I was sitting at the end of the boats and my 3 friends were at the other end. We were on holiday last summer. Holiday photos are often boring so I was trying new ideas. I took a lot of photos of my friends on the boats and in the sea. That day it was good fun.

- Well, thanks Steve.

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

Interviewer: How did you take this one, Steve?

Steve: Well, taking photos of animals isn’t easy because they’re fast and never stay in one place. For this photo, I waited patiently for about an hour. I saw this squirrel while I was photographing flowers in a park. It was running up and down on the tree and eating nuts. I was lying down when I took this photo.

Interviewer: I can see you were very close to it.

Steve: Yes, I was very quiet, and it came quite close. It’s often difficult to get close to animals because they’re scared, so I often use the special camera and take photos from a distance.

Interviewer: Were you skiing when you took this photo?

Steve: Yes, I was. I was skiing with the guy in the photo. I was on his left when I took it.

Interviewer: That’s very brave of you.

Steve: Not really. I can ski well. Some photographers do dangerous things, but I only take photos of sports I can do. If you follow simple rules, it isn’t difficult to take good sports photos. The most important thing is to be in the right place at the right time.

Interviewer: This is a great photo.

Steve: Oh, yes, it is. I was travelling in Asia when my friend and I saw this street parade. The women were wearing traditional clothes. We talked for a few minutes, and then I asked if I could take their photograph with my friend. They said OK.

Interviewer: Do you always ask people for permission?

Steve: Yes. It’s rude to take photos of people you don’t know. Most people are happy for you to take their photo if you’re friendly. If they say no then you don’t take the photo.

Interviewer: Where were you sitting when you took this photo?

Steve: I was sitting at the end of the boat, and my three friends were at the other end. We were on holiday last summer. Holiday photos are often boring, so I was trying new ideas. I took a lot of photos of my friends on the boat and in the sea that day. It was good fun.

Interviewer: Well, thanks Steve.

Hướng dẫn dịch:

Người phỏng vấn: Làm thế nào bạn chụp được bức này, Steve?

Steve: Chà, chụp ảnh động vật không hề đơn giản vì chúng nhanh nhẹn và không bao giờ ở yên một chỗ. Để có bức ảnh này, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng một giờ đồng hồ. Tôi đã nhìn thấy con sóc này khi đang chụp ảnh hoa trong công viên. Nó đang chạy tung tăng trên cây và ăn các loại hạt. Tôi đã nằm xuống khi tôi chụp bức ảnh này.

Người phỏng vấn: Tôi có thể thấy bạn đã ở rất gần nó.

Steve: Vâng, tôi đã rất im lặng, và nó đã đến khá gần. Thường khó đến gần động vật vì chúng sợ hãi, vì vậy tôi thường sử dụng máy ảnh đặc biệt và chụp ảnh từ xa.

Người phỏng vấn: Bạn có đang trượt tuyết khi chụp bức ảnh này không?

Steve: Vâng, đúng vậy. Tôi đang trượt tuyết với anh chàng trong ảnh. Tôi đã ở bên trái anh ta khi tôi chụp nó.

Người phỏng vấn: Bạn rất dũng cảm.

Steve: Không hẳn đâu. Tôi có thể trượt tuyết tốt. Một số nhiếp ảnh gia làm những việc nguy hiểm, nhưng tôi chỉ chụp ảnh những môn thể thao mà tôi có thể làm được. Nếu bạn tuân theo các quy tắc đơn giản, không khó để chụp được những bức ảnh thể thao đẹp. Điều quan trọng nhất là phải ở đúng nơi, đúng lúc.

Người phỏng vấn: Đây là một bức ảnh tuyệt vời.

Steve: Ồ, đúng vậy. Tôi đang đi du lịch ở châu Á khi bạn tôi và tôi nhìn thấy cuộc diễu hành đường phố này. Những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống. Chúng tôi nói chuyện trong vài phút, và sau đó tôi hỏi liệu tôi có thể chụp ảnh của họ với bạn tôi không. Họ nói OK.

Người phỏng vấn: Bạn có luôn xin phép mọi người không?

Steve: Có. Thật là thô lỗ khi chụp ảnh những người bạn không biết. Hầu hết mọi người đều vui lòng cho bạn chụp ảnh nếu bạn thân thiện. Nếu họ nói không thì bạn không chụp ảnh.

Người phỏng vấn: Bạn đã ngồi ở đâu khi chụp bức ảnh này?

Steve: Tôi đang ngồi ở cuối thuyền, và ba người bạn của tôi ở đầu kia. Chúng tôi đã đi nghỉ vào mùa hè năm ngoái. Những bức ảnh chụp kì nghỉ thường nhàm chán, vì vậy tôi đã thử những ý tưởng mới. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh của bạn bè tôi trên thuyền và trên biển vào ngày hôm đó. Nó rất vui.

Người phỏng vấn: Vâng, cảm ơn Steve.

4 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Listen again and answer the questions. (Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What was the squirrel doing in photo A?

2. In photo B, why was the photographer in Asia?

3. In photo C, was the photographer skiing?

4. Where was the photographer in photo C?

5. In photo D, was the photographer fast standing in the boat?

Hướng dẫn giải:

1. The squirrel was running up and down on the tree and eating nuts.

2. Because he was travelling to Asia with his friend.

3. Yes, he was.

4. He was on the left of the guy in the photo.

5. No, he wasn’t. He was sitting at the end of the boat.

Hướng dẫn dịch:

1. Con sóc đang làm gì trong bức ảnh A? – Con sóc đang chạy tung tăng trên cây và ăn các loại hạt.

2. Trong bức ảnh B, tại sao người chụp lại ở châu Á? – Bởi vì anh ấy đang đi du lịch Châu Á với bạn của mình.

3. Trong bức ảnh C, nhiếp ảnh gia có đang trượt tuyết không? – Có, anh ấy có.

4. Người chụp bức ảnh C ở đâu? – Anh ấy ở bên trái chàng trai trong bức ảnh.

5. Trong bức ảnh D, người chụp có phải đang đứng trên thuyền không? – Không, anh ấy không. Anh ấy đang ngồi ở phía cuối của con thuyền.

5 (trang 48 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Say how you can do the activities in the box. Use adverbs from exercise 2 (Làm việc theo cặp. Nói cách bạn có thể thực hiện các hoạt động trong hộp. Sử dụng trạng từ trong bài tập 2)

Hướng dẫn giải:

- I can learn vocabulary well.

- I can read books patiently.

- I can sing badly.

- I can speak to your teacher politely.

- I can swimm fast.

Hướng dẫn dịch:

- Tôi có thể học từ vựng tốt.

- Tôi có thể đọc sách một cách kiên nhẫn.

- Tôi có thể hát dở.

- Tôi có thể nói chuyện với giáo viên của bạn một cách lịch sự.

- Tôi có thể bơi nhanh.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác