Tiếng Anh 7 Unit 8 Language Focus trang 95 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 7 Language Focus trang 95 trong Unit 8: I believe I can fly Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 Language Focus trang 95 - Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Quảng cáo

1 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Fill in the blanks with the words from the text on page 94. (Điền vào chỗ trống với các từ trong văn bản ở trang 94.)

1. Solar energy is renewable … the sun never stops producing sunlight.

2. Solar panels catch sun rays … change them into electricity.

3. We use fossil fuels in our daily life, … they are limited and cause pollution.

4. There is nothing to lose when we use solar energy … wind power.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. because

2. and

3. but

4. or

Hướng dẫn dịch:

1. Năng lượng mặt trời có thể tái tạo vì mặt trời không bao giờ ngừng tạo ra ánh sáng mặt trời.

2. Các tấm pin mặt trời bắt các tia sáng mặt trời và biến đổi chúng thành điện năng.

3. Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng còn hạn chế và gây ô nhiễm.

4. Không có gì để mất khi chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

2 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Look at the sentences in exercise 1 and choose the correct words in the Rules. (Nhìn vào các câu trong bài tập 1 và chọn từ đúng trong Quy tắc.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Language Focus trang 95 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

We use

- and for giving additional information.

- but for giving different information

- or for giving choices.

- because for giving reasons.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta sử dụng

- “and để cung cấp thêm thông tin.

- “but” để cung cấp thông tin khác nhau

- “or” để đưa ra các lựa chọn.

- “because” để đưa ra lý do.

3 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Look at pages 27 and 46 again, then fill in the blanks with 3 different words: “Although, however, but” (Xem lại trang 27 và 46, sau đó điền vào chỗ trống 3 từ khác nhau: “Although, however, but”)

1. We use fossil fuels in our daily life, … they are limited and cause pollution.

2. We use fossil fuels in our daily life; …, they are limited and cause pollution.

3. … we use fossil fuels in our daily life, they are limited and cause pollution.

Hướng dẫn giải:

1. but

2. however

3. Although

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng có hạn chế và gây ô nhiễm.

2. Chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày; tuy nhiên, chúng bị hạn chế và gây ô nhiễm.

3. Mặc dù chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng cũng hạn chế và gây ô nhiễm.

4 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) Rewrite the sentences with the words in the brackets. (Viết lại các câu với các từ trong ngoặc.)

1. We should stop using fossil fuels. They cause pollution. (.. because ...)

2. We should choose solar energy. Otherwise, we should choose wind power. (.…. Or ...)

3. Wind power is renewable. It is safe. (.. and …)

4. Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (, but …)

5. Nuclear power is unlimited. It is unsafe. (; however …)

Hướng dẫn giải:

1. We should stop using fossil fuels because they cause pollution.

2. We should choose solar energy or wind power.

3. Wind power is renewable and safe.

4. Nuclear power is unlimited, but it is unsafe.

5. Nuclear power is unlimited; however, it is unsafe.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vì chúng gây ô nhiễm.

2. Chúng ta nên chọn năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

3. Năng lượng gió có thể tái tạo và an toàn.

4. Năng lượng hạt nhân là không giới hạn, nhưng nó không an toàn.

5. Năng lượng hạt nhân là không giới hạn; tuy nhiên, nó không an toàn.

5 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) PRONUNCIATION. Consonant clusters (PHÁT ÂM. Các cụm phụ âm)

Bài nghe:

A consonant cluster is a group of two or more consonant sounds that are pronounced together with no vowel sound between them. Listen and circle the words with consonant clusters. (Cụm phụ âm là một nhóm gồm hai hoặc nhiều phụ âm được phát âm cùng nhau mà không có nguyên âm nào giữa chúng. Nghe và khoanh tròn các từ với các cụm phụ âm.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Language Focus trang 95 | Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. cyclist

2. triangle

3. plumber

4. school, scale

5. challenge

6 (trang 95 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus) USE IT!

Work in pairs. One gives two ideas, and the other connects them. (Làm việc theo cặp. Một người đưa ra hai ý tưởng, và người kia kết nối chúng.)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời sáng tạo hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác