Unit 7 lớp 7: A closer look 1Unit 7 lớp 7: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Have you seen these road signs? Talk about The meaning of the signs below with a partner? (Bạn đã nhìn thấy những biển báo đường bộ này chưa? Nói về ý nghĩa của những biển báo bên dưới với một bạn cùng lớp.)

Quảng cáo

1. traffict lights

(đèn giao thông)

2. no parking

(cấm đỗ xe)

3. no right turn

(cấm rẽ phải)

4. hospital ahead

(bệnh viện ở phía trước)

5. parking

(nơi đỗ xe)

6. cycle lane

(làn đường dành cho xe đạp)

7. school head

(trường học ở phía trước)

8. no cyling

(cấm xe đạp)

2. Label the signs in 1 with the words/phareses below. (Gắn tên những biển báo trong bài 1 với các từ/cụm từ dưới đây.)

Quảng cáo
1. traffict lights: đèn giao thông 2. no parking: cấm đỗ xe 3. no right turn: cấm rẽ phải4. Hospital ahead: phía trước là bệnh viện
5. Parking: nơi đỗ xe6. Cycle lane: đường dành cho xe đạp 7. School head: Phía trước là trường học8. No cyling: cấm xe đạp

3. Work in pairs. Discuss which of the signs you see on the way to school. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những biển báo bạn thấy trên đường tới trường.)

On the way to school, I can see a "no left turn" sign.

On my way to school there is a hospital, so I can see a "hospital ahead" sign.

Sugessted answer (Câu trả lời gợi ý)

On the way to school, I see a "parking" sign.

On the way to school, I see a "no turn right" sign.

Quảng cáo

4. Listen and repeat. Pay attention to sounds /e/ and /ei/. (Nghe và lặp lại. Chú ý tới các âm /e/ và /ei/.)

Bài nghe:

/e//ei/

Left

enter

Ahead

Present

Helicopter

Center

Never

seatbelt

Plane

Way

Station

Train

Indicate

Mistakev

Pavement

break

5. Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/ and double-underline the words with sound /ei/. (Nghe các câu sau một cách cẩn thận. Gạch một gạch với từ có âm /e/ và gạch 2 gạch với từ có âm /ei/.)

Bài nghe:

Chú ý: từ có 2 gạch dưới được viết lại thành từ in đậm +1 gạch dưới

1. Does your bike ever break down on the way to school?

2. It is not very far to the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. You must keep to the left when you are in the UK.

5. They are waiting for the next train to come.

Quảng cáo

6. Find the words containing sound /e/ and the words containing sound /ei/ in 1-3 on page 8. Then read them aloud. (Tìm các từ có chứa âm /e/ và các từ có chứa âm /ei/ trong bài 1-3 trang 8. Sau đó đọc to chúng.)

/e//ei/

ahead

red

left

phrase

lane

information

way

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-traffic.jsp