Bài tập tiếng Anh 7 Unit 8: PlacesBài tập trắc nghiệm Unit 8

Sau khi làm xong bài tập ở mỗi bài, các em vào Hiển thị đáp án để so sánh kết quả.

Quảng cáo

Bài 1: Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. .... there a post office near here?
a. is      b. are     c. does    d. do
2. .... you show me the way to the Ben Thanh market?
a. Do      b. Are     c. Could   d. Should
3. The souvenir shop is beside the hotel. It is .... to the
  hotel.
a. opposite   b. next to   c. behind   d. in front of
4. I told the taxi driver to keep the .... .
a. stamp    b. mail    c. change   d. card
5. .... can I get there from here.
  – You can take a bus.
a. How     b. When    c. What    d. Where
6. It .... about two hours to get there.
a. gets     b. has     c. takes   d. needs
7. How .... does it take to get to Ha Noi by coach?
  – About 18 hours.
a. far     b. long    c. much    d. often
8. How much is that altogether?
  - ........ .
a. That is thirty thousand dong.  b. It's thirty thousands dong.
c. That are thirty thousand dong. d. They are thirty thousands
                   dong.
1a   2c   3b   4c
5a   6c   7b   8a
Quảng cáo

Bài 2: Chia động từ.

1. Could you tell me how (get).... to the bus stop?
2. Hoa and Nga (go).... to the post office right now.
3. .... you usually (get).... up late at weekends.
4. Hoa wants (go).... to the post office because she needs
  (buy).... a phone card.
5. Ok. I (mail).... this letter tomorrow.
6. He (phone).... his parents three or four times a week.
7. .... they (work).... at home today?
8. I would like (send).... this letter to the US.
1. to get
2. are going
3. Do .... get
4. to go – to buy
5. will mail
6. phones
7. Are .... working
8. to send

Bài 3: Đặt câu hỏi cho từ gạch dưới.

1. The hotel is opposite the museum.
2. It's about two kilometers from my house to the market.
3. It takes about twenty minutes to go to school by bike.
4. These envelopes cost 5.000 dong.
5. Hoa needs some stamps and a writing pad.
6. A letter to America is 9.500 dong.
7. Liz will send these letters to her friends.
8. I would like some orange juice.
1. Where is the hotel?
2. How far is it from your house to the market?
3. How long does it take to go to school by bike?
4. How much do these envelopes cost?
5. What does Hoa need?
6. How much is a letter to America?
7. Who will Liz send these letters to?
8. What would you like?
Quảng cáo

Bài 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. the / on / right / railway station / the /is.
2. is /park / near / house / my /there /a.
3. tell / you /could / me /to / the / how / to / get /
  souvenir shop?
4. It /is / how much / to / America / mail / to / letter / a ?
5. she / to / like buy/ would / postcards / some.
6. take / how long / it /to / Ha Noi / does / get / to plane /
  by?
1. The railway station is on the right.
2. There is a park near my house.
3. Could you tell me how to get to the souvenir shop?
4. How much is it to mail a letter to America?
5. She would like to buy some postcards.
6. How long does it take to get to Ha Noi by plane?

Bài 5: Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sử dụng sơ đồ đã cho.

Bài tập Tiếng Anh 7
Tourist: Excuse me. Could you show .... the .... to the
     restaurant?
Ba   : Go .... ahead. Take the .... street on the .... .
     The restaurant is on ...., .... .... the market.
Tourist: .... .... a stadium near here?
Ba   : Yes, there is.
Tourist: .... .... tell .... how .... .... there?
Ba   : Go .... ahead. Take .... .... on the .... .
     The stadium is .... the supermarket.
Tourist: Thanks a lot.
Ba   : You're .... .
Tourist: Excuse me. Could you show the way to the restaurant?
Ba   : Go straight ahead. Take the second street on the right.
     The restaurant is on the/your left, next to the market.
Tourist: Is there a stadium near here?
Ba   : Yes there is.
Tourist: Could you tell me how to get there?
Ba   : Go straight ahead. Take the first street on the left.
Tourist: Thanks a lot.
Ba   : You're welcome.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 8 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-places.jsp