Tiếng Anh lớp 7 - Giải bài tập SGK Tiếng Anh 7 hay nhất


Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 hay nhất

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 hay nhất, chi tiết đầy đủ giúp học sinh dễ dàng soạn, làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 7. Tài liệu có từ vựng, bộ bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit và đề thi giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 7.
Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

Unit 1 lớp 7 - A. Friends

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

a)

Ba: Chào Nga.

Nga: Chào Ba. Rất vui được gặp lại bạn.

Ba: Mình cũng rất vui được gặp bạn.

Nga: Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Tên bạn ấy là Hoa.

Ba: Rất vui được làm quen với bạn, Hoa.

Hoa: Mình cũng rất vui được biết bạn.

b)

Hoa: Chào buổi sáng. Tên mình là Hoa.

Nam: Rất vui được gặp bạn, Hoa. Tên mình là Nam. Bạn là học sinh mới à?

Hoa: Ừ. Mình học lớp 7A.

Nam: Ồ, mình cũng vậy.

Now answer. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a) What is the new girl's name? (Tên của bạn nữ mới là gì?)

=> Her name is Hoa.

b) What class is she in? (Bạn ấy ở lớp nào?)

=> She is in class 7A.

c) Who is also in class 7A? (Ai cũng ở lớp 7A?)

=> Nam is also in class 7A.

2. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn't have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Hoa is unhappy. She misses her parents and her friends.

Hướng dẫn dịch:

Hoa là học sinh mới trong lớp 7A. Cô ấy đến từ Huế và cha mẹ cô ấy vẫn sống ở đó. Cô ấy sống ở Hà Nội với cô chú.

Hoa có nhiều bạn ở Huế. Nhưng cô ấy không có người bạn nào ở Hà Nội. Rất nhiều điều lạ lẫm. Ngôi trường mới của cô ấy lớn hơn ngôi trường cũ. Trường mới của cô ấy có nhiều học sinh. Trường cũ của cô ấy thì không có nhiều học sinh.

Hoa không cảm thấy vui. Cô ấy nhớ cha mẹ và bạn bè.

Trả lời câu hỏi:

a) Where is Hoa from? (Hoa đến từ đâu?)

=> Hoa is from Hue.

b) Who is she staying with? (Bạn ấy đang ở với ai?)

=> She's staying with her uncle and aunt.

c) Does she have a lot of friends in Ha Noi? (Cô ấy có nhiều bạn ở Hà Nội không?)

=> No, she doesn't.

d) How is her new school different from her old school? (Trường mới của bạn ấy khác với trường cũ như thế nào?)

=> Her new school is bigger than her old one, and it has more students.

e) Why is Hoa unhappy? (Tại sao Hoa không vui?)

=> Hoa's unhappy because she misses her parents and friends.

3. Listen. Then practice with a partner.

(Lắng nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Nga: Em chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: Chào Nga. Em có khỏe không?

Nga: Em rất khỏe, cám ơn thầy. Còn thầy thì sao ạ?

Thầy Tân: Thầy khỏe, cảm ơn em. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

Nga: Tạm biệt thầy.

4. Listen. Complete these dialogues.

(Nghe. Hoàn thành các đoạn hội thoại này.)

Bài nghe:

- How are you today?
Just fine.
So am I.

- How are you?
Not bad.
Me, too.

- How is everything?
Pretty good.

- How about you?
Ok.

a)

Mr.Tan: Hello, Lien. How are you?

Miss Lien: Pretty good, thank you. How about you, Tan?

Mr. Tan: Not bad, but I'm very busy.

Miss Lien: Me, too.

b)

Nam: Good afternoon, Nga. How is everything?

Nga: Ok, thanks. How are you today, Nam?

Nam: Just fine, thanks.

Nga: I'm going to the lunch room.

Nam: Yes. So am I.

5. Listen. Write the letters of the dialogues in the order you hear.

(Nghe. Viết mẫu tự của các bài hội thoại theo đúng thứ tự bạn nghe thấy.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Thứ tự bài nghe tương ứng với các tranh là:

1-c)     2-b)     3-d)     4-a)

Nội dung bài nghe:

1.

Ba : Good evening, Mr. Tan.

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you?

Ba : Fine, thanks.

Mr. Tan: Are you going home now?

Ba : Yes. My dinner will be ready.

2.

Nga : Good morning, Miss Lien.

Miss Lien: Good morning. Nice to meet you again, Nga.

Nga : Nice to see you, too.

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry.

Nga : Ok.

3.

Miss Lien: Good morning, Tan.

Mr. Tan : Good morning, Lien.

Miss Lien: Do you have the time, please?

Mr. Tan : Yes. It's 6.30.

Miss Lien: Thank you.

4.

Nga: Good afternoon, Ba.

Ba : Good afternoon. How are you, Nga?

Nga: I am fine, thanks. How about you?

Ba : Not bad.

1.

Ba : Em chào thầy Tân ạ.

Thầy Tân: Chào em, Ba. Em khỏe không, Ba?

Ba : Em khỏe, cảm ơn thầy.

Thầy Tân: Bây giờ em về nhà à?

Ba : Dạ. Bữa tối đã dọn sẵn rồi ạ.

2.

Nga : Em chào cô Liên ạ.

Cô Liên: Chào em. Rất vui được gặp lại em, Nga.

Nga : Em cũng rất vui khi gặp cô.

Cô Liên: Giờ học sắp bắt đầu rồi. Em phải nhanh lên thôi.

Nga : Vâng ạ.

3.

Cô Liên : Chào anh Tân.

Thầy Tân: Chào cô Liên.

Cô Liên : Mấy giờ rồi anh?

Thầy Tân: À. 6 giờ 30 rồi.

Cô Liên : Cám ơn anh nhé.

4.

Nga: Chào Ba.

Ba : Chào Nga. Bạn khỏe chứ Nga?

Nga: Mình khỏe, cám ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Ba : Cũng không tệ lắm.

6. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Unit 1 lớp 7 - B. Names and addresses

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Miss Lien: What's your family name, Hoa?

Hoa: It’s Pham. My middle name's Thi.

Miss Lien: How old are you?

Hoa: I’m 13.

Miss Lien: Where do you live?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street.

Miss Lien: Thank you, Hoa.

Hướng dẫn dịch:

Cô Liên: Họ của em là gì vậy Hoa?

Hoa : Họ Phạm ạ. Tên đệm của em là Thị.

Cô Liên: Em bao nhiêu tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi ạ.

Cô Liên: Em sống ở đâu?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo ạ.

Cô Liên: Cảm ơn em, Hoa.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is Hoa talking to? (Hoa đang nói chuyện với ai?)

=> Hoa is talking to Miss Lien.

b) What is Hoa's family name? (Họ của Hoa là gì?)

=> Her family name is Pham.

c) What is her middle name? (Tên đệm của bạn ấy là gì?)

=> Her middle name is Thi.

d) Where does she live? (Bạn ấy sống ở đâu?)

=> She lives at 12 Tran Hung Dao Street.

2. Write. Complete this dialogue.

(Viết. Hoàn thành đoạn hội thoại này.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nga: Who is that?

Lan: That's Nam.

Nga: No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan: Her name's Hoa. She's a new student.

Nga: Which class is she in?

Lan: She is in our class — class 7A.

Nga: Where does she live?

Lan: She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga: Where do her parents live?

Lan: They live in Hue.

Nga: She's tall. How old is she?

Lan: She's 13.

3. Ask your partner questions and complete this form.

(Hỏi bạn của bạn các câu hỏi rồi hoàn thành mẫu này.)

Gợi ý:

- What's your name? (Tên bạn là gì?)

My name's Mai.

- What's your family name? (Họ của bạn là gì?)

My family name's Tran.

- What's your middle name? (Tên đệm của bạn là gì?)

My middle name's Thi.

- How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I'm 13 years old.

- Which grade are you in? (Bạn đang học khối nào?)

I'm in grade 7.

- What school do you go to? (Bạn học trường nào?)

I go to Quang Trung School.

- What's your home address? (Nhà bạn ở đâu/Địa chỉ nhà bạn ở đâu?)

My home address is 1102 Giai Phong Street.

Sau đó hoàn thành mẫu:

Name    : Tran Thi Mai
Age     : 13
Grade    : 7
School   : Quang Trung
Home address: 1102 Giai Phong Street.

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

Nam: Where do you live, Hoa?

Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street.

Nam: How far is it from your house to school?

Hoa: It’s not far - about one kilometer.

Nam: How do you go to school?

Hoa: I go to school by bike

Hướng dẫn dịch:

Nam: Bạn sống ở đâu vậy Hoa?

Hoa: Mình ở số 12 đường Trần Hưng Đạo.

Nam: Từ nhà bạn đến trường bao xa vậy?

Hoa: Không xa - khoảng 1 km.

Nam: Bạn đến trường bằng phương tiện gì?

Hoa: Mình đi học bằng xe đạp.

5. Ask and answer with a partner.

(Hỏi và trả lời với bạn học.)

How far is it from your house to school? (Từ nhà bạn đến trường bao xa?)

It's ...

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Gợi ý:

a) How far is it from your house to the market?

=> It's about one kilometer and a half.

b) How far is it from your house to the movie theatre?

=> It's about 3 kilometers.

c) How far is it from your house to the post office?

=> It's about 2 kilometers and a half.

d) How far is it from your house to the bus stop?

=> It's about one kilometer.

6. Listen and write.

(Nghe và viết.)

Bài nghe:

How far is it? Write the four distances. (Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

A. Lan: My English book is still at home.

Hoa: How far is it from school to your house, Lan?

Lan: It’s about 300 meters. I can go home at recess.

B. Hoa: I need some stamps. Where is the post office,Lan?

Lan: It’s not far from my house. Come with me.

Hoa: How far is it from your home?

Lan: Only 700 meters.

C. Lan: Let’s go to the movies.

Hoa: OK. Where is the movie theater ?

Lan: It’s in the center of Hanoi.

Hoa: How far is it from school ?

Lan: It’s three kilometers. We can take the bus number two.

D. Hoa: Oh! My letter is in my pocket.

Lan: We can post it after the movie.

Hoa: How far is it from the movie theater to the post office?

Lan: About two kilometers.

Hướng dẫn dịch:

A. Lan: Cuốn sách tiếng Anh của mình vẫn còn ở nhà.

Hoa: Từ trường đến nhà bạn bao xa, Lan?

Lan: Đó là khoảng 300 mét. Mình có thể về nhà lúc nghỉ giải lao.

B. Hoa: Mình cần một số tem. Bưu điện ở đâu, Lan?

Lan: Không xa nhà mình. Đi với mình nhé.

Hoa: Nhà bạn ở bao xa?

Lan: Chỉ 700 mét.

C. Lan: Chúng ta hãy đi xem phim nhé.

Hoa: OK. Rạp chiếu phim ở đâu?

Lan: Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội.

Hoa: Nó cách trường bao xa?

Lan: Khoảng ba cây số. Chúng ta có thể đón xe buýt số hai.

D. Hoa: Ôi! Lá thư của mình vẫn nằm trong túi.

Lan: Chúng ta có thể gửi nó sau khi hết bộ phim.

Hoa: Từ rạp chiếu phim đến bưu điện bao xa?

Lan: Khoảng hai cây số.

Gợi ý trả lời:

a) School - Lan's house: three hundred meters

(Trường học - nhà của Lan: 300 mét)

b) Lan's house - Post office: only seven hundred meters

(Nhà của Lan - bưu điện: chỉ 700 mét)

c) Lan's house - Theater: three kilometers

(Nhà của Lan - rạp chiếu phim: 3 cây số)

d) Post office - Theater: two kilometers

(Bưu điện - rạp chiếu phim: 2 cây số)

7. A survey.

Một cuộc điều tra.

Ask your classmate where they live, how far it is from their house to school, and how they go to school. Then fill in the survey form. (Hỏi các bạn cùng lớp về nơi họ sống, từ nhà họ đến trường bao xa và họ đi học bằng phương tiện gì. Sau đó điền vào phiếu điều tra này.)

Các bạn có thể hỏi và trả lời bằng các mẫu câu sau:

A: What's your name?

B: My name's Tran Thi Mai.

A: Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street.

A: How far is it from your house to school?

B: It's about two kilometers.

A: How do you go to school?

B: I go to school by bus/bicycle.

Sau đó điền vào phiếu điều tra như sau:

Name       : Tran Thi Mai
Address      : 1102 Giai Phong Street
Means of transport: Bus
Distance     : 2 kilometers

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.