Unit 16 lớp 7: B. Famous people

(Danh nhân)Unit 16: People and Places

B. Famous people (Phần 1-5 trang 157-161 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Ba: Hello, Liz. What are you doing?

Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me?

Ba: Sure. What’s the problem?

Liz: Who's Vo Nguyen Giap?

Ba: He's a famous general.

Liz: What's he famous for?

Ba: That's easy. He's famous for leading the People’s Army of Viet Nam at Dien Bien Phu. He was its Commander-In-Chief.

Liz: What happened at Dien Bien Phu?

Ba: General Giap's forces defeated the French there in 1954.

Liz: Do you know when the general was horn?

Ba: In 1920. No, I'm wrong. It was in 1911. I remember he was 43 when the People's Army of Viet Nam won the battle.

Liz: Thanks, Ba. You are very good at history.

Ba: Well, I'm really interested in it and I have a lot of history books at home.

Liz: Can I borrow some of them?

Ba: Sure. Let s go and get some now.

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chào Liz. Bạn đang làm gì đấy?

Liz: Mình đang học cho bài kiểm tra lịch sử. Bạn giúp mình nhé?

Ba: Được. Có vấn đề gì vậy?

Liz: Võ Nguyên Giáp là ai?

Ba: Ông ấy là vị tướng nổi tiếng.

Liz: Ông ấy nổi tiếng về điều gì?

Ba: Điều đó dễ thôi. Ông ấy nổi tiếng vì đã lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Ông ấy là Tổng Tư Lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liz: Điều gì xảy ra ở Điện Biên Phủ?

Ba: Các lực lượng của tướng Giáp đánh bại quân Pháp ở đấy vào năm 1954.

Liz: Bạn có biết tướng Giáp sinh năm nào không?

Ba: Năm 1920. À không, mình sai rồi. Năm 1911. Mình nhớ ông ấy 43 tuổi khi Quân đội nhân dân Việt Nam thắng trận.

Liz: Cám ơn nhé, Ba. Bạn giỏi lịch sử quá.

Ba: À, mình thật sự thích môn đó và mình có nhiều sách sử ở nhà.

Liz: Cho mình mượn vài quyển nhé?

Ba: Được mà. Bây giờ chúng mình đi lấy vài quyển đi.

Quảng cáo

Now, check the right column. Then correct the false sentences. (Bây giờ, đánh dấu các cột đúng. Sau đó sửa các câu sai cho đúng.)

a) Liz knows a lot about General Giap. (F)

=> Liz doesn't know a lot about General Giap.

b) The People's Army of Vietnam defeated the French in 1956. (F)

=> The People's Army of Vietnam defeated the French in 1954.

c) The People's Army of Vietnam won the battle of Dien Bien Phu. (T)

d) General Giap was born in 1920. (F)

=> General Giap was born in 1911.

e) Ba does like history. (T)

f) Liz will lend Ba some history books. (F)

=> Ba will lend Liz some history books.

2. Practice.

(Luyện tập.)

a) Complete this dialogue with the words in the box. Then practice with a partner. (Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ trong khung. Sau đó luyện tập với bạn học.)

    guess    prefer    like    favorite
Quảng cáo

Hoa: Do you (1) like Romario?

Lan: No, not very much. I (2) prefer Pele.

Hoa: Why?

Lan: Because Pele is a better player than Romario.

Hoa: I (3) guess so.

Lan: What about you?

Hoa: My (4) favorite player is Michael Jordan.

Lan: Really?

Hoa: Yes. I think he's very fast.

b) Now make your own dialogues about famous people you know. The adjectives in the box will help you. (Bây giờ viết các đoạn hội thoại của riêng em về các nhân vật nổi tiếng. Các tính từ trong khung sẽ giúp em.)

clever   powerful    strong    gentle    kind
pretty   handsome    funny    fast

Gợi ý:

Đoạn hội thoại 1: soccer player

Nam: Do you like Cong Phuong?

Son: No, not very much. I prefer Cong Vinh.

Nam: Why?

Son: Because he's a better player than Cong Phuong.

Nam: I guess so.

Son: What about you?

Nam: My favorite player is Phi Son.

Son: Really?

Nam: Yes, I think he's fast and clever.

Đoạn hội thoại 2: singer

Van: Do you like Huong Tram?

Hoa: No, not much. I prefer Bich Phuong.

Van: Why?

Hoa: Because Bich Phuong is prettier and gentler.

Van: I guess so.

Hoa: What about you?

Van: My favorite singer is Son Tung.

Hoa: Really?

Van: Yes, I think he's handsome and clever.

Quảng cáo

3. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Nội dung bài nghe:

The battle of Dien Bien Phu ended the Indochina War. Today Dien Bien Phu is a tourist destination. Many visitors are battle veterans or members of their families. As well as visiting the battle site, tourists can enjoy the beautiful scenery of the Muong Thanh Valley, visit the neighboring villages, and share the hospitality of the local people.

Most of the people who live in the area are members of the Thai or H'Mong ethnic minorities. However, they do not depend on tourism alone to live. As Dien Bien Phu is only 30 kilometers from the Laos' border, it is an important trading center. Food leaves here for Laos and Thailand and goods arrive for the northern provinces of Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

Trận Điện Biên Phủ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Ngày nay, Điện Biên Phủ là một điểm du lịch. Nhiều du khách là cựu chiến binh từng tham chiến hay là thành viên của gia đình họ. Cùng với việc thăm địa điểm trận chiến, du khách có thể thưởng thức cảnh đẹp của thung lũng Mường Thanh, thăm các làng lân cận và chia sẻ lòng hiếu khách của dân địa phương.

Hầu hết người dân sống trong khu vực là thành viên của bộ tộc thiểu số người Thái hoặc H'mông. Tuy nhiên, họ không lệ thuộc vào du lịch để sống. Vì Điện Biên Phủ chỉ cách biên giới Lào có 30 cây số, nó là một trung tâm thương mại quan trọng. Thực phẩm rời đây đi Lào và Thái Lan và hàng hoá đổ về cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi:

a) What can people visit in Dien Bien Phu? (Người ta có thể tham quan những gì ở Điện Biên Phủ?)

=> People can visit the battle site and neighboring villages.

b) What else can tourists do in Dien Bien Phu? (Khách du lịch còn có thể làm những gì ở Điện Biên Phủ?)

=> Tourists can enjoy the beautiful scenery of Muong Thanh valley and share the local people's hospitality.

c) Why is Dien Bien Phu's location important? (Tại sao vị trí của Điện Biên Phủ là quan trọng?)

=> Because it is an important trading center. Food leaves here for Laos and ThaiLand, and goods arrive for the northern provinces of Vietnam.

4. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Danh Nhân

    Thomas Edison

(sinh ở Mỹ, 1847 - 1931)

Thomas Edison là nhà phát minh. Phát minh nổi tiếng nhất của ông là bóng đèn điện tròn. Ông cũng đã thiết lập nhà máy điện trung tâm đầu tiên tại thành phố New York. Trong suốt cuộc đời của ông, ông đã phát minh hơn 1 300 thứ, bao gồm máy hát đĩa và phim ảnh.

 

Hans Christian Andersen

(sinh ở Đan Mạch, 1805 - 1875)

Hans Christian Andersen là một tác giả người Đan Mạch. Ông lớn lên trong một gia đình nghèo và muốn trở thành diễn viên. Sau đó, một người bạn của ông đã trả tiền cho việc học của ông tại đại học Copenhagen. Ông viết tiểu thuyết, kịch, thơ ca và sách du lịch. Tuy nhiên, ông nổi tiếng về chuyện cổ tích mà ông viết giữa năm 1835 và 1872.

Now work with a partner. (Bây giờ làm việc với bạn học.)

a) One of you is student A and the other is student B. Look at your information. (Một em là học sinh A và em khác là học sinh B. Hãy nhìn vào thông tin của em.)

Học sinh A

Em là một phóng viên báo chí.

Hãy tưởng tượng em sẽ phỏng vấn Thomas Edison. Cố gắng hỏi càng nhiều câu càng tốt.

Học sinh B

Em là Thomas Edison. Một phóng viên báo chí sắp phỏng vấn em. Dùng thông tin trong bài đọc để trả lời các câu hỏi.

Gợi ý:

A: When were you born, Mr. Edison?

B: In 1847.

A: Where were you born?

B: In Ohio, USA.

A: How many things did you invent, Mr. Edison?

B: About 1.300 items.

A: What do you think is your most important invention ?

B: I think it's the electric light bulb.

A: When did you invent it?

B: In 1879.

A: Can you tell other inventions besides the electric light bulb?

B: They are the gramophone, motion pictures, record player ... .

A: Thank you very much for your information, Mr Edison.

B: It's my pleasure.

b) Now change roles. Student A is Hans Christian Andersen. Student B is the reporter. Complete the interview. (Bây giờ hãy đổi vai. Học sinh A là Hans Christian Andersen. Học sinh B là phóng viên. Hoàn thành cuộc phỏng vấn.)

Gợi ý: Tương tự như trên, các bạn thay tên, nơi sinh, ... để được một bài hội thoại mới.

5. Listen. Complete the table.

(Nghe. Hoàn thành bảng.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7
  Year Place
Date of birth1890Kim Lien
Left Vietnam1911Sai Gon
Worked in hotel1900sLondon
Went to another country1917Paris
Moved again1923Moscow
Founded Vietnamese Communist Party1930Guangzhou
Formed Viet Minh Front1941Viet Nam
Became President1946Ha Noi
Died1969Ha Noi

Nội dung bài nghe:

Ho Chi Minh was born in 1890 in Nghe An Province in the village of Kim Lien. When he was 21 years old, he left Viet nam and travelled to Africa, England and America. After this,he worked in a hotel in London in the early 1900s then moved to Paris in 1917. He spent six years in Paris, one year in Moscow and then moved to Guangzhou. He founded the Indochinese Communist Party when he was living in Guangzhou. During the 1930s Ho Chi Minh continued to travel and after his return to Viet Nam he formed the Viet Minh in 1941. Four years later, he became President of the Democratic Republic of Viet Nam after Viet Nam declared it’s independence. Ho Chi Minh died in Ha Noi in 1969, but he will always be remembered by the Vietnamese people.

Remember.

(Ghi nhớ.)

      Present and Past tenses
     (các thì Hiện tại và Quá khứ)
     
 My favorite ... is ...      Why?
 Really? I prefer ...       Because he/she/it is ...

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-people-and-places.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học