Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Global Success (có đáp án)

Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 Global Success, VietJack giới thiệu bộ 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Global Success gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết giúp học sinh lớp 7 học tốt Tiếng Anh 7.

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Global Success (có đáp án)

Xem thử Trắc nghiệm Anh 7 Global Success Xem thử Bài tập Anh 7 Global Success

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Trắc nghiệm, Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success (cả năm) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Unit 1: Hobbies

Unit 2: Healthy living

Unit 3: Community service

Unit 4: Music and arts

Unit 5: Food and drink

Unit 6: A visit to a school

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Unit 9: Festivals around the world

Unit 10: Energy sources

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: English speaking countries

Xem thử Trắc nghiệm Anh 7 Global Success Xem thử Bài tập Anh 7 Global Success

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1 (có đáp án): Hobbies

A. Phonetics and Speaking

Question: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác.

Question 1: A. birthday          B. early          C. learn          D. heart

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 2: A. bird          B. thirty         C. must          D. girl

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: A. born          B. learn          C. nurse         D. hurt

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4: A. carrot          B. hobby          C. boy          D. short

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: A. Thursday          B. but          C. turn          D. curtain

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: A. occur          B. born          C. boy          D. long

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 7: A. search          B. early         C. hear          D. learn

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 8: A. burn          B. burglar         C. lunch         D. nurse

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: A. work          B. hot          C. world         D. word

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10: A. head          B. wet          C. were          D. best

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11: A. fur          B. burst          C. burden          D. lunch

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: A. courtesy          B. fly          C. early         D. baby

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /i/. Đáp án B phát âm là /aɪ/

Question 13: A. certain          B. head          C. wet          D. met

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: A. ship         B. bird          C. birthday          D. learn

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phát âm là /i/

Question 15: A. German          B. certain          C. search          D. shipper

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ə/

B. Vocabulary and Grammar

Question 1: I usually ______ to school by bus.

A. go           B. goes

C. going           D. gone

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), chủ ngữ (I) là ngôi I.

Dịch nghĩa: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 2: Tom always _____ breakfast before going to work.

A. have           B. had

C. has           D. is having

Đáp án: C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít nên cần chia thành “has”.

Dịch nghĩa: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3: My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. are           B. were

C. have been          D. is

Đáp án: D

Giải thích: Thì hiện tại đơn diễn tả sự thật hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít nên tobe là “is”

Dịch nghĩa: Giáo viên tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4: Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. begins           B. beginning

C. began           D. begin

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít nên cần chia thành “begins”

Dịch nghĩa: Tiết học của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 mỗi sáng.

Question 5: I think Mary ____ a job.

A. have           B. will has

C. will have           D. had

Đáp án: C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai)

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ Mary sẽ tìm được một công việc.

Question 6: I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. will go           B. won’t go

C. goes           D. go

Đáp án: B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch nghĩa: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7: Chelsea _____ next Sunday.

A. will win           B. wins

C. will won           D. won

Đáp án: A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch nghĩa: Chelsea sẽ thắng vào chủ nhật tới.

Question 8: I am very fond of _______.

A. cooking           B. cook

C. cooks          D. to cook

Đáp án: A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi rất thích nấu nướng.

Question 9: Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping           B. to go camping

C. go to camping          D. going camping

Đáp án: D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ thích gì); cụm từ “go camping: cắm trại”

Dịch nghĩa: Bạn có thích cắm trại không? – Tôi không thích.

Question 10: My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. do           B. does

C. doing           D. done

Đáp án: C

Giải thích: vị trí này cần sử dụng danh từ hoặc Ving.

Dịch nghĩa: Sở thích của chị tôi là tham gia các hoạt động ngoài trời.

Question 11: When I have free time, I usually ______.

A. listen to music          B. listening music

C. listen music           D. listening to music

Đáp án: A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch nghĩa: Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12: My dad likes _______ his bike to work.

A. riding           B. ride

C. rides           D. ridees

Đáp án: A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ thích gì)

Dịch nghĩa: Bố tôi thích đạp xe đi làm.

Question 13: They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eat           B. to eat

C. eating           D. eats

Đáp án: C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch nghĩa: Họ ghét ăn mì. Họ thích cơm hơn.

Question 14: After breakfast, I and my friend ____ to the park every Sunday.

A. go           B. goes

C. went           D. is going

Đáp án: A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I and my friend) số nhiều nên động từ chính không cần chia.

Dịch nghĩa: Sau bữa sáng, tôi và bạn tôi thường đến công viên mỗi Chủ nhật.

Question 15: I hope everything _____ fine.

A. will           B. won’t

C. will be           D. won’t are

Đáp án: C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine nên ta cần “will be”

Dịch nghĩa: Tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go to school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1: Mr. Garcia works at the _______.

A. post office           B. bank

C. factory           D. book store

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin ở câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2: Mr. and Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. Saturday           B. Sunday

C. Friday           D. the weekend

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3: During the week Jennifer _________.

A. goes to school.           B. plays card.

C. goes to the library           D. plays the piano.

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin nằm ở dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4: On Saturday morning they ________ together.

A. play football          B. go out

C. clean house           D. go shopping

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5: Who stays home alone during the week?

A. Jennifer           B. Garcia

C. Max           D. All of them

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6: When do the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon           B. Sunday morning

C. Saturday morning           D. Sunday afternoon

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7: On Sunday evening they play ________ together.

A. card           B. tennis

C. musical instruments           D. piano

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.

Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It's amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1: When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago           B. at the age of 8

C. in grade 8           D. one year ago

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch nghĩa: Bà tôi đã dạy tôi cách nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi rất thích điều này và đó là khi tôi bắt đầu sở thích của mình.

Question 2: What does Lien think about cooking?

A. She thinks it's a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở đoạn 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful.

Dịch nghĩa: Nhiều người nói việc nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa.

Question 3: What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien           B. Lien's mother and grandmother

C. recipes           D. Lien's dishes

Đáp án: C

Giải thích: Thông tin ở đoạn 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch nghĩa: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4: Where does Lien get recipes from?

A. from her mother           B. from her grandmother

C. from the internet           D. All are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin ở đoạn 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch nghĩa: Tôi thường lấy công thức từ mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet.

Question 5: What does Lien do with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Đáp án: A

Giải thích: Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch nghĩa: Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 6: What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to Japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch nghĩa: Tôi bắt đầu sở thích này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng khắc từ bố tối khi ông ấy về từ Nhật Bản.

Question 7: Where does Cuong learn to carve from?

A. from his father           B. from the internet

C. from a Japanes           D. None are correct.

Đáp án: B

Giải thích: Thông tin ở dòng 4 đoạn 2: I learned how to carve them myself from the internet.

Dịch nghĩa: Tôi đã tự học cách khắc chúng từ internet.

Question 8: What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it's difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Đáp án: D

Giải thích: Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting and useful.

Dịch nghĩa: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi khó nhưng nó rất thú vị và có ích.

D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1: Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Đáp án: A

Giải thích: Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D sai ngữ pháp (sai tobe)

Dịch nghĩa: Nga là em gái của tôi.

Question 2: She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn tả sự thật.

Dịch nghĩa: Cô ấy thích đọc sách.

Question 3: She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Đáp án: C

Giải thích: Câu diễn tả điều đã xảy ra trong quá khứ nên dùng quá khứ đơn cho cả 2 vế.

Dịch nghĩa: Cô ấy đã bắt đầu sở thích của mình khi cô ấy 6 tuổi.

Question 4: Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother share the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Đáp án: D

Cấu trúc: share st with sb (chia sẻ cái gì với ai)

Dịch nghĩa: Anh trai của chúng tôi chia sẻ sở thích với cô ấy.

Question 5: Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money to buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Đáp án: D

Cấu trúc: spend money/time + Ving (dành tiền/dành thời gian để làm gì)

Dịch nghĩa: Tất cả họ đều dành tiền để mua sách.

Question 6: Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to bed.

B. Nga often read a book before going to bed.

C. Nga reads a often book before going to bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Đáp án: A

Giải thích: Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau tobe.

Dịch nghĩa: Nga thường đọc sách trước khi đi ngủ.

Question 7: She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to library to borrrow books.

B. She sometimes goes to library to borrow books.

C. She is sometimes go to library to borrow books.

D. She goes to sometimes library to borrow books.

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau tobe.

Dịch nghĩa: Cô ấy thỉnh thoảng đến thư viện để mượn sách.

Question 8: She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc thì hiện tại đơn.

Dịch nghĩa: Cô ấy nghĩ việc đọc sách thì thú vị và có ích.

Question 9: It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination and widens her knowledge.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc thì hiện tại đơn. Chủ ngữ (it) là số ít nên động từ cần chia.

Dịch nghĩa: Nó phát triển trí tưởng tượng và mở rộng hiểu biết của cô ấy.

Question 10: She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Đáp án: B

Cấu trúc: hope + mệnh đề (tương lai đơn): hi vọng điều gì sẽ xảy ra.

Dịch nghĩa: Cô ấy hi vọng rằng cô ấy sẽ có cuốn sách của riêng mình trong tương lai.

Question 11: They/ often/ go/ park.

A. They often go to park.

B. They often goes to park.

C. They are often go to park.

D. They go to park oftenly.

Đáp án: A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: often).

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất: trước động từ thường, sau tobe.

Dịch nghĩa: Họ thường tới công viên.

Question 12: How/ your father go/ work?

A. How do your father go to work?

B. How does your father goes to work?

C. How do your father goes to work?

D. How does your father go to work?

Đáp án: D

Giải thích: Thì hiện tại đơn dạng nghi vấn, động từ chính giữ ở dạng nguyên thể.

Dịch nghĩa: Bố của bạn đi làm bằng cách nào?

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Chọn đáp án chính xác nhất.

Question 13: My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Bố mẹ tôi thường xem TV vào buổi tối.

Question 14: I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Đáp án: C

Cấu trúc: tobe fond of Ving = enjoy Ving (thích làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi thích đi cắm trại cùng gia đình.

Question 15: I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Đáp án: A

Cấu trúc:

1. Hope + mệnh đề (tương lai đơn): hi vọng điều gì sẽ xảy ra

2. Wish + mệnh đề: ước điều gì sẽ xảy ra

3. Want + toV: muốn làm gì. Don’t want to V: không muốn làm gì

Dịch nghĩa: Tôi hi vọng tôi sẽ sống ở nước ngoài trong tương lai.

................................

................................

................................

Xem thử Trắc nghiệm Anh 7 Global Success Xem thử Bài tập Anh 7 Global Success

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 Global Success.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên