Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

UNIT 10: Sources of energy

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Bài 1. Choose the best option to fill in the blank.

Question 1: When you save energy, you not only save money, you also reduce the demand for ___________ such as coal, oil, and natural gas and that is a great way to play a part in saving the planet.

A. carbon footprint            B. electricity

C. fossil fuels            D. biogas

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Khi bạn tiết kiệm năng lượng, bạn không chỉ tiết kiệm tiền, bạn còn giảm nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí tự nhiên và đó là một cách tuyệt vời để góp phần cứu hành tinh.

Question 2: In India, the demand for ___________ has always been more than the supply.

A. shortage            B. sources

C. slogan            D. electricity

Đáp án: D

Dịch nghĩa: Ở Ấn Độ, nhu cầu về điện luôn nhiều hơn sự cung cấp.

Question 3: ___________ energy is produced by collecting sunlight and converting it into electricity.

A. Hydro electric           B. Nuclear

C. Solar            D. Wind

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Năng lượng thủy điện được tạo ra bằng cách thu thập ánh sáng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng.

Question 4: There are many available ___________ power sources in Vietnam including sun, wind, water, etc.

A. nuclear            B. hydro

C. renewable           D. solar

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Có rất nhiều nguồn năng lượng tái tạo có sẵn ở Việt Nam bao gồm nắng, gió, nước, v.v.

Question 5: Laos and Cambodia have big plans for building up to 11 ___________ on the lower Mekong.

A. dams            B. slogans

C. energy            D. coals

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Lào và Campuchia có kế hoạch lớn để xây dựng tới 11 đập ở hạ lưu sông Mê Kông.

Question 6: ___________ can be an excellent source of free, renewable energy for poor farmers.

A. Turbine           B. Biogas

C. Solar panel           D. Bulb

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Khí sinh học có thể là một nguồn năng lượng tái tạo miễn phí tuyệt vời cho nông dân nghèo.

Question 7: The government has warned that Britain will face power ___________ in the coming winters.

A. coal            B. shortages

C. slogans            D. energy

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Chính phủ đã cảnh báo rằng Anh sẽ phải đối mặt với sự thiếu năng lượng trong mùa đông sắp tới.

Question :

Đáp án:

Dịch nghĩa:

Bài 2. Hãy xác định những câu dưới đây là Đúng hay Sai về mặt ngữ pháp.

Question 1: The result of the exam will announce in June.

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: announce ⇒ be announced

Dịch nghĩa: Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào tháng Sáu.

Question 2: They will destroy the forest to build a hydro power station.

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Họ sẽ phá rừng để xây dựng một nhà máy thủy điện.

Question 3: Two layers of glass in the window will be stopped the heat going out.

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: be stopped ⇒ stop

Dịch nghĩa: Hai lớp kính trong cửa sổ sẽ ngăn nhiệt đi ra ngoài.

Question 4: When will the non-renewable energy sources be use up?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: use ⇒ used

Dịch nghĩa: Khi nào các nguồn năng lượng không tái tạo sẽ được sử dụng hết?

Question 5: Will nuclear energy used by many countries in the world?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Năng lượng hạt nhân sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới chứ?

Question 6: I'm afraid that I won't come to your house tomorrow.

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi sợ rằng tôi sẽ không đến nhà bạn vào ngày mai

Question 7: I hope the storm won't be destroyed many buildings in the city.

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: be destroyed ⇒ destroy

Dịch nghĩa: Tôi hy vọng cơn bão sẽ không phá hủy nhiều tòa nhà trong thành phố.

Question 8: Will your class visit the hydro power station in Hoa Binh next week?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Lớp học của bạn sẽ ghé thăm nhà máy thủy điện ở Hòa Bình vào tuần tới?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-sources-of-energy.jsp