Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Writing có đáp án

UNIT 12: An overcrowded world

Bài tập Tiếng Anh 7 mới Unit 12 Writing có đáp án

Bài 1. Choose the best option to complete each sentence.

Question 1: There will be _________ places for children to play.

A. more            B. less            C. much

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Sẽ có nhiều nơi cho trẻ chơi.

Question 2: Children in poor areas have _________ time to study.

A. many            B. fewer            C. less

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Trẻ em ở khu vực nghèo có ít thời gian học.

Question 3: Hanoi has _________ skyscrapers than any other cities in the North of Vietnam.

A. less            B. more            C. many

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Hà Nội có nhiều tòa nhà chọc trời hơn bất kỳ thành phố nào khác ở miền Bắc Việt Nam.

Question 4: Nowadays, there are _________ local people join in community tourism activities.

A. less            B. more           C. much

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Ngày nay, có những người tinh thần tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng.

Question 5: The countryside has _________ shopping centers than a big city.

A. many            B. few            C. fewer

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Vùng nông thôn có ít trung tâm mua sắm hơn một thành phố lớn

Question 6: People in poor countries tend to have _________ access to health services than those in rich countries.

A. less            B. few            C. many

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Người dân ở các nước nghèo có xu hướng tiếp cận ít với các dịch vụ y tế hơn so với những người ở các nước giàu

Bài 2. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

Question 1: She will never make those stupid mistakes again, won't she?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Giải thích: Vế trước mang nghĩa phủ định (will never) nên câu hỏi đuôi phải ở dạng khẳng định

Dịch nghĩa: Cô ấy sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ngu ngốc đó nữa, phải không?

Question 2: Higher birth rate is one reason for population growth, isn't it?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tỷ lệ sinh cao hơn là một lý do cho sự gia tăng dân số, phải không?

Question 3: They can't take care of their children, do they?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: do ⇒ can

Dịch nghĩa: Họ không thể chăm sóc con cái của họ, phải không?

Question 4: Hanoi and Ho Chi Minh city are overcrowded cities in Vietnam, is it?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: is it ⇒ are they

Dịch nghĩa: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố quá đông đúc ở Việt Nam, phải không?

Question 5: They have moved to the city to look for jobs, haven't they?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Họ đã chuyển đến thành phố để tìm kiếm việc làm, phải không?

Question 6: Everyone is waiting in line for the bus, is he?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: is ⇒ isn’t

Dịch nghĩa: Mọi người đang xếp hàng chờ xe buýt phải không?

Question 7: She's been studying a lot recently, isn’t she?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: isn’t ⇒ hasn’t

Dịch nghĩa: Gần đây cô ấy đang học rất nhiều, phải không?

Question 8: People speak English all over the world, does he?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: B

Sửa: does he ⇒ doesn’t he

Dịch nghĩa: Mọi người nói tiếng Anh trên toàn thế giới, phải không?

Question 9: You never come on time, do you?

A. Correct              B. Incorrect

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Bạn không bao giờ đến đúng giờ, phải không?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-an-overcrowded-world.jsp