Unit 10 lớp 8: Skills 1Unit 10: Communication

Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication - Skills 1 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Reading

Quảng cáo

1. Look at the letters the children from Viet Nam and Sweden sent to each other in a penfriend project. Why do you think they chose this way to communicate with each other? (Nhìn vào những lá thư mà trẻ em Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Bạn nghĩ tại sao họ chọn cách này để giao tiếp với nhau?)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Gợi ý:

I think, they chose this way because the penfriend are at least 5 other benefits to letter writing:

   + Reading and writing skills improve as students practice their writing skills and organize their thoughts onto paper.

   + The pen pal develops compassion and understanding of other cultures and values.

   + The pen pal promotes many life skills, including development of social skills.

   + Letter writing promotes patience; delayed gratification!

   + Writing to a pen pal develops a child's curiosity.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ, họ chọn cách này vì bạn bè có ít nhất 5 lợi ích khác đối với việc viết thư:

Quảng cáo

   + Kỹ năng đọc và viết được cải thiện khi học sinh thực hành kỹ năng viết và sắp xếp các suy nghĩ của mình trên giấy.

   + Người bạn thân phát triển lòng trắc ẩn và sự hiểu biết về các nền văn hóa và giá trị khác.

   + Chiếc bút phát huy nhiều kỹ năng sống, bao gồm cả phát triển các kỹ năng xã hội.

   + Viết thư đề cao tính kiên nhẫn; sự hài lòng chậm trễ!

   + Viết cho bạn bè phát triển tính tò mò của trẻ.

2. Read the text. (Đọc đoạn văn.)

Hướng dẫn dịch:

GIAO TIẾP TRONG TƯƠNG LAI: CÓ GÌ CHO CHÚNG TA?

Khoảng 50 học sinh từ 2 trường ở Hà Nội, Việt Nam và Umea, Thụy Điển đã trao đổi thư từ trong dự án bạn qua thư kể từ năm 2013. "Mình thích viết. Bạn thậm chí có thể dán thứ gì đó vào thư, như viên kẹo nhỏ này" Linh từ Hà Nội nói về dự án. Từ phía Thụy Điển, Anders nói, "Thật tuyệt khi mở và đọc những lá thư thật!" Nhưng đây có phải là hình thức giao tiếp trong tương lai của chúng ta không? Người ta nói rằng trong hai thập kỉ nữa chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép ghi ảnh toàn kí.

Quảng cáo

Thần giao cách cảm sử dụng một thiết bị nhỏ đặt trong đầu bạn. Thông tin sẽ được gửi đến và được nhận trực tiếp đến và đi từ não bộ. Chúng ta sẽ giao tiếp chỉ bằng suy nghĩ qua mạng lưới! Phép ghi ảnh toàn kí, một công nghệ hội nghị video với hình ảnh 3D, sẽ giúp chúng ta tương tác theo thời gian thật ở những nơi hoàn toàn khác nhau.

Thật ấn tượng phải không? Có lẽ, nhưng không phải ai cũng nghĩ thế giới ảo sẽ thay thế thế giới thật. Giống như trẻ em trong dự án bạn qua thư, mình thích trò chuyện với bạn bè qua một tách trà và tận hưởng sự bầu bạn cùng họ - cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!

Look at the highlighed words and match them with their meanings (Nhìn vào từ được tô và nối chúng với ý nghĩa.)

Đáp án:

1. immediately = in the real time

2. to communicate with of react to = interact

Quảng cáo

3. the opposite of a flat image = three-dimensional images

4. the digital world = cyberworld

5. a system of connected parts to share information = network

Hướng dẫn dịch:

1. ngay lập tức, không hề trì hoãn

2. giao tiếp với hoặc phản ứng với nhau

3. trái với hình ảnh phẳng

4. thế giới số

5. một hệ thống gồm những phần liên kết để chia sẻ thông tin

3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What do the students like about the penfriend project?

2. What are the two ways of future communication mentioned in the text? Explain how they work.

3. Do you think the writer is happy with this future of communication? How do you know?

Đáp án:

1. They love to write and read real letters/ one student likes to send sweets with the letters as well.

2. They are telepathy and holography. One student uses a tiny device our head to communicate by thought over the network. Holograp gives three-dimensional images and we will be able to interact with each other in real time.

3. She prefers to use real, face-to-face communication because she thinks this makes life more interesting.

Giải thích:

1. Thông tin: ‘I love to write. You can even stick something on the letter, like this tiny sweet!’ said Linh, from Ha Noi about the project. ('Tôi thích viết. Bạn thậm chí có thể dán một cái gì đó lên trên lá thư, như một bức thư ngọt ngào nhỏ bé này! ”, Linh, đến từ Hà Nội, nói về dự án.)

2. Thông tin: It’s said that in a couple of decades we’ll be using telepathy and holography. (Người ta nói rằng trong một vài thập kỷ, chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm và phép thuật ảnh ba chiều.)

3. Thông tin: Like the children in the penfriend project, I prefer to chat with my friends over a cup of tea and enjoy their company - life is more meaningful that way! (Giống như những đứa trẻ trong dự án penfriend, tôi thích trò chuyện với bạn bè của mình bên tách trà và tận hưởng sự bầu bạn của họ - cuộc sống có ý nghĩa hơn theo cách đó!)

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh thích dự án penfriend nào?

- Họ thích viết và đọc những bức thư thật / một học sinh cũng thích gửi đồ ngọt với những bức thư.

2. Hai cách giao tiếp tương lai được đề cập trong văn bản là gì? Giải thích cách chúng hoạt động.

- Chúng là thần giao cách cảm và ảnh ba chiều. Một học sinh sử dụng một thiết bị nhỏ trong đầu của chúng tôi để giao tiếp bằng suy nghĩ qua mạng. Holograp cho hình ảnh ba chiều và chúng ta sẽ có thể tương tác với nhau trong thời gian thực.

3. Bạn có nghĩ rằng người viết có hài lòng với tương lai của ngành truyền thông này không? Làm sao bạn biết?

- Cô ấy thích sử dụng giao tiếp thực tế, mặt đối mặt vì cô ấy nghĩ rằng điều này làm cho cuộc sống thú vị hơn.

Speaking

4. In small groups, decide whether you agree with the author of this text. Why/ why not? Share your ideas with the class (Trong những nhóm nhỏ, quyết định liệu bạn có đồng ý với tác giả bài viết này không. Tại sao có, tại sao không? Chia sẻ ý kiến của bạn với lớp.)

Gợi ý:

I agree with the author of this text, because, when we use telepathy and holography, you can:

   + say something to someone who is no longer a part of your life.

   + apologize to someone who is no longer in your life for a misunderstanding or a hurt that you caused.

   + pave the way for better interaction with someone you don't get along with. Call a truce telepathically and see how the tension in the relationship eases.

   + let someone know how you feel about them if you've been unable to convey this information face to face.

   + forgive someone who has hurt you cutting the cords of anger or disappointment that bind you.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với tác giả của văn bản này, bởi vì, khi chúng ta sử dụng thần giao cách cảm và kỹ thuật ảnh ba chiều, bạn có thể:

   + nói điều gì đó với một người không còn là một phần của cuộc sống của bạn.

   + xin lỗi người không còn trong cuộc đời bạn vì sự hiểu lầm hoặc tổn thương mà bạn đã gây ra.

   + mở đường cho sự tương tác tốt hơn với người mà bạn không hòa hợp. Gọi một cuộc đình chiến bằng ngoại cảm và xem căng thẳng trong mối quan hệ giảm bớt như thế nào.

   + cho ai đó biết cảm nhận của bạn về họ nếu bạn không thể trực tiếp truyền đạt thông tin này.

   + tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn, cắt dây giận dữ hoặc thất vọng trói buộc bạn.

5. Class survey. What ways of communication do you use for the following purposes now and what will they be in the year 2030? (Khảo sát lớp. Những cách thức giao tiếp nào mà bạn sử dụng cho những mục đích sau và chúng sẽ là gì vào năm 2030?)

Gợi ý:

PurposeAt presentIn the year 2030
1. working on a group project I use face-to-face meeting. I will be using video conference meeting.
2. keeping in touch with a friend who lives far away. I use letter and email. I will be using video I chatting.
3. contacting friends to meet to see a film I use mobile phone. I will be using message board.
4. asking your teacher something that you didn't understand in the lesson I use face-to-face meeting. I will be using telepathy.
5. letting your parents know you want to say sorry I use face-to-face meeting. I will be using telepathy.
6. showing love to your pet I touch them. I will be using holography.

Hướng dẫn dịch:

Mục đíchHiện tạiVào năm 2030
1. làm việc trong một dự án nhóm Tôi sử dụng hình thức gặp mặt trực tiếp. Tôi sẽ sử dụng cuộc họp hội nghị trực tuyến.
2. giữ liên lạc với một người bạn ở xa Tôi sử dụng thư và email. Tôi sẽ sử dụng video trò chuyện.
3. liên hệ với bạn bè để gặp nhau đi xem phim Tôi sử dụng điện thoại di động. Tôi sẽ sử dụng bảng tin.
4. hỏi giáo viên của bạn điều gì đó mà bạn không hiểu trong bài học Tôi sử dụng hình thức gặp mặt trực tiếp. Tôi sẽ sử dụng thần giao cách cảm.
5. cho bố mẹ biết bạn muốn nói lời xin lỗi Tôi sử dụng hình thức gặp mặt trực tiếp. Tôi sẽ sử dụng thần giao cách cảm.
6. thể hiện tình yêu với thú cưng của bạn Tôi chạm vào chúng. Tôi sẽ sử dụng ảnh ba chiều.

Bài giảng: Unit 10 Communication - Skills 1 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-communication.jsp