Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 10 (có đáp án): Communication

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 10 (có đáp án): Communication

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 chương trình thí điểm gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8.

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1:A. language       B. cultural       C. interact       D. landline

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2: A. cyber       B. typhoon       C. dry       D. funny

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 3: A. multimedia       B. landline       C. video       D. communicate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4: A. conference       B. nonverbal       C. social       D. body

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 5: A. cultural       B. music       C. fuel       D. communicative

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 6: A. telepathy       B. conference       C. interact       D. verbal

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 7: A. multimedia       B. cultural       C. chat       D. smart

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /tʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /t/

Quảng cáo

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. social       B. video       C. prevent       D. landline

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. verbalize       B. interact       C. netiquette       D. cultural

Đáp án:B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. communicate       B. telepathy       C. evaluate       D. multimedia

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 11: A. language       B. barrier       C. message       D. converse

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. cyber       B. prefer       C. channel       D. social

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ

Question 13: A. cultural      B. media       C. engineer       D. difference

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. interact       B. conference       C. media       D. video

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Quảng cáo

Question 15: A. body       B. cyber       C. begin       D. landline

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

B. Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I prefer face-to-face conversation __________ video call.

A. to        B. on        c. of        D. with

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc prefer st to st: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn là gọi video call.

Question 2: There is no school teaching netiquette __________ we should learn it.

A. or        B. so       C. but       D. because

Đáp án: C

Giải thích: but nối 2 vế tương phản

Dịch: Không có trường học nào dạy giao tiếp trên mạng nhưng chúng ta nên học điều đó.

Question 3: Non-verbal __________ is popular in our daily life.

A. communicate       B. communication       C. communicative       D. communicating

Đáp án: B

Giải thích: non-verbal communication: giao tiếp không bằng lời qua mạng

Dịch: Giao tiếp không bằng lời qua mạng là phổ biến trong cuộc sống thường nagyf của chúng ta.

Question 4:With multimedia, we can have __________ to the latest news in the world.

A. access        B. message       C. language       D. landline

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “have access to”: có kết nối với

Dịch: Với đa phương tiện, chúng ta có thể kết nối với thông tin mới nhất trên thế giới.

Quảng cáo

Question 5: Have you ever talk with stranger in a chat __________?

A. house       B. room        C. area       D. neighbor

Đáp án: B

Giải thích: chat room: phòng chat trên mạng

Dịch: Bạn đã từng nói chuyện với người lạ ở một phòng chat trên mạng chưa?

Question 6: You shouldn’t believe in things in the __________ world.

A. real        B. cultural       C. body        D. cyber

Đáp án: D

Giải thích: cyber world: thế giới ảo

Dịch: Bạn không nên tin vào mấy thứ trên thế giới ảo.

Question 7: Communication __________ occurs when two people don’t understand what each other is talking about.

A. breakout       B. breakdown       C. breakin       D. breakoff

Đáp án: B

Giải thích: communication breakdown: ngưng trệ giao tiếp

Dịch: Ngưng trệ giao tiếp xảy ra khi 2 người nói chuyện không hiểu nhau

Question 8: Could you tell me how many __________ channels are there in daily life?

A. communication       B. world        C. conference       D. difference

Đáp án: A

Giải thích: communication channel: kênh giao tiếp

Dịch: Bạn có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu kênh giao tiếp trong cuộc sống thường ngày không?

Question 9: They hold video __________ when the attendees are far away from each other.

A. room        B. media       C. conference       D. board

Đáp án: D

Giải thích: video conference: Họp trực tuyến

Dịch: Họ tổ chức họp trực tuyến khi những người dự họp ở cách xa nhau.

Question 10: I tried __________ her by phone but the line was busy

A. reach       B. to reach        C. reaching        D. reached

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “try to V”: cố gắng làm gì

Dịch: Tôi cố kết nối với cô ấy bằng điện thoại nhưng đường dây bận.

Question 11: Could you name some language __________ when talking to a people from different culture?

A. messages       B. barriers        C. texts       D. mails

Đáp án: B

Giải thích: language barriers: những rào cản ngôn ngữ

Dịch: Bạn có thể kể tên một vài rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp với người không cùng nền văn hoá không?

Question 12: Today there are many different ways to communicate ________, including social networking, chat, VoIP and blogging.

A. verbal        B. telepathy       C. social        D. online

Đáp án: D

Giải thích: Communicate online: nói chuyện trực tuyến

Dịch: Ngày nay có nhiều cách khác nhau để giao tiếp trực tuyến, bao gồm mạng xã hội, tán gẫu, gọi điện qua mạng, và viết blog.

Question 13:Less people write _________ mails now than 20 years ago.

A. snail       B. social        C. nonverbal        D. body

Đáp án: A

Giải thích: snail mail: thư tay gửi bưu điện

Dịch: Ngày nay ít người viết thư tay gửi bưu điện hơn là 20 năm trước.

Question 14:Although having some cultural _________, we got on quite well.

A. barriers        B. languages       C. differences       D. medias

Đáp án: C

Giải thích: cultural difference: sự khác biệt văn hoá

Get on well: ăn ý, hợp nhau

Dịch: Mặc dù có vài khác biệt văn hoá, chúng tôi khá ăn ý.

Question 15: Social networks _________ both advantages and disadvantages.

A. has        B. gets        C. comes       D. plays

Đáp án: A

Giải thích: have both advantages and disadvantages: có mặt lợi và hại

Dịch: Mạng xã hội có cả mặt lợi và mặt hại.

C. Reading

Read the passages below and choose the best tittle for each passage?

1. __________ Millie is 14 years old and lives in Miami. She has 204 friends – and she makes two or three more friends every week. About 20 of her friends also live in Miami. Some go to the same school, and others go to the same music clubs and sports centers. She often sees them. The others live in other cities and other countries: England, Canada, Japan … She never meets these friends, but she talks to them on the Internet. They are her “My Space Friends”.

2. __________ Because of websites like MySpace, Yahoo 360 and Bebo, people can make friends online. These websites are very popular all over the world, especially with young people. Users have their own homepage. They give information about themselves. They write letters for their webpage, show photos and give opinions. They write about their favourite films, music and TV programmes.

3. __________ For many young people, a good homepage is an important part of their image. It says: “This is me! I have something to say. These things – and these people – are important in my life.” And these websites are also an easy way to talk to a lot of different people. That is why teenagers likes these “friends” websites.

4. __________ But some people are worried that these websites aren’t safe. For example, it is impossible to know that the information on a homepage is true. Perhaps the 14-year-old girl you talk to online is really a 40-year-old man.

5.__________ So here is some advice. Keep your webpage private. (only friends can see a private homepage). Do not put photos of yourself on your homepage. Do not meet people that you only know because of the website. And finally, remember that online friends are fun, but they are not the same as real friends.

SUGGESTED TITTLES:

Tittle 1 – Why do “friends” websites seem dangerous?

Tittle 2 – How do “friends” websites work?

Tittle 3 - What’s the best advice for people who want to use “friends” websites?

Tittle 4 – Where do Millie’s friends live?

Tittle 5 – How can I find “friends” websites?

Tittle 6 – Why are “friends” websites popular?

Question 1:

A. Tittle 1       B. Tittle 3       C. Tittle 4        D. Tittle 6

Đáp án:C

Giải thích: Dựa vào câu: “About 20 of her friends also live in Miami… The others live in other cities and other countries: England, Canada, Japan …”

Dịch: Khoảng 20 người bạn của cô cũng sống ở Miami, số còn lại đến từ thành phố khác và các đất nước khác: Anh, Canada, Nhật Bản

Question 2:

A. Tittle 5        B. Tittle 2       C. Tittle 3       D. Tittle 1

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Because of websites like MySpace, Yahoo 360 and Bebo, people can make friends online.”.

Dịch: Với những mạng như MySpace, Yahoo 360 và Bebo, mọi người có thể kết bạn trên mạng.

Question 3:

A. Tittle 2        B. Tittle 4        C. Tittle 6        D. Tittle 3

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “And these websites are also an easy way to talk to a lot of different people.”.

Dịch: Và những trang web này cũng là một cách dễ dạng để nói chuyện với nhiều người.

Question 4:

A. Tittle 4        B. Tittle 2        C. Tittle 3        D. Tittle 1

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “For example, it is impossible to know that the information on a homepage is true”.

Dịch: Ví dụ như không thể biết được thông tin trên trang chủ có đúng thật hay không.

Question 5:

A. Tittle 6        B. Tittle 1        C. Tittle 3        D. Tittle 4

Đáp án:

Giải thích: Dựa vào câu: “So here is some advice.”.

Dịch: Và sau đây là một vài lời khuyên.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The Internet was born (6) _________scientists attempted to connect the American Defence Network to other satellite networks in (7) _________to exchange information. Soon, scientific and educational institutions as well as research departments became interested (8) _________ linking up, and, before long, the Internet had expanded into an international information and communication network.

The Internet now (9) _________ all the countries in the world. You can be connected to the Internet directly through your own computer or you can hook up to (10) _________ access system which allows you to use some of the Internet’s services.

Question 6:A. what       B. where       C. when       D. who

Đáp án: C

Giải thích: when + mệnh đề chỉ thời gian

Attempt to V: cố gắng làm gì

Connect st to st: kết nối cái gì với cái gì

Dịch: Mạng xã hội được sinh ra khi các nhà khoa học cố gắng kết nối Mạng lưới Bảo an Mỹ với mạng lưới vệ tinh khác để trao đổi thông tin.

Question 7: A. in view       B. in order       C. in regard       D. in as

Đáp án: B

Giải thích: in order to V: để làm gì

Dịch: Mạng xã hội được sinh ra khi các nhà khoa học cố gắng kết nối Mạng lưới Bảo an Mỹ với mạng lưới vệ tinh khác để trao đổi thông tin

Question 8: A. in       B. on       C. of       C. with

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc be interested in: hào hứng với cái gì

Dịch: Khồn lâu sau, các cơ sở khoa học và giáo dục cũng như trung tâm nghiên cứu có hứng thú với việc liên kết…

Question 9: A. lies       B. comes       C. spreads       D. prays

Đáp án: C

Giải thích: spread: lan toả

Dịch: Mạng xã hội hiện nay đã lan toả ra khắp thế giới.

Question 10: A. a        B. an       C. the       D. x

Đáp án: B

Giải thích: an + N bắt đầu bằng nguyên âm

Dịch: Bạn có thể kết nối internet trực tiếp với máy tính hoặc nối với một hệ thống cho phép sử dụng 1 phần dịch vụ mạng.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Telephones help people speak to one another when they are apart. For more than a hundred years, nearly every telephone was a landline. A landline telephone is one that needs to be connected by a wire to a network of other telephones. Because of the wires, people could not take those telephones with them when they left their homes or offices.

What if you had to make a call while you were away from home? You had to find a pay phone. Pay phones are landlines found in public places. Many pay phones are on the street. You can make a call from inside a glass or metal space called a phone booth. Once you are inside the booth, you put coins into a slot in the phone to make a call.

Telephones have seen a lot of progress. Today, many people carry cell phones. Cell phones do not need to be connected with wires. They can be used almost anywhere and can fit in an adult’s hand.

Many cell phones sold today are smart phones. A smart phone is a cell phone that has lots of computer-style features. For example, people use smart phones to check e-mail and go on the Internet. And all that can be done using something small enough to carry in a pocket!

Question 11:Does a landline need to be connected by a wire to a network of other telephones?

A. Yes, it does        B. No, it doesn’t

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “A landline telephone is one that needs to be connected by a wire to a network of other telephones.”.

Dịch: ột chiếc điện thoại bàn là cái mà cần được kết nối bởi một dây nối vào hệ thống những chiếc điện thoại khác.

Question 12: Why weren’t people able to take the landline with them to work?

A. Because of the wire        B. Because of the cost

C. Because of the weather        D. Because of the traffic

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Because of the wires, people could not take those telephones with them when they left their homes or offices.”.

Dịch: Vì cái dây mà con người không thể mang theo những cái điện thoại đó khi rời nhà hoặc cơ quan.

Question 13:What are payphones?

A. Pay phones are landlines found in home.

B. Pay phones are landlines found in the sea.

C. Pay phones are landlines found in public places.

D. Pay phones are landlines found in the sky.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Pay phones are landlines found in public places.”.

Dịch: Điện thoại công cộng là điện thoại bàn tìm thấy ở những nơi công cộng.

Question 14: What does “they” in paragraph 3 refer to?

. landline        B. payphone        C. cellphone        D. mail

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “Cell phones do not need to be connected with wires. They can be used almost anywhere and can fit in an adult’s hand.”

Dịch: Điện thoại di động không cần phải nối dây. Chúng có thể được dùng ở mọi nơi và vừa với lòng bàn tay người lớn.

Question 15: What is the difference between smart phone and cellphone?

A. It is cheaper        B. It weighs heavier

C. It has more features        D. It needs restoring

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “A smart phone is a cell phone that has lots of computer-style features.”.

Dịch: Một chiếc điện thoại thông minh là điện thoại di động mà có nhiều chức năng như máy tính.

D. Writing

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: I/ make/ friends/ foreigner/ in/ chat room.

A. I made friends with a foreigner in a chat room.

B. I am making friends with foreigner in a chat room.

C. I was made friends with a foreigner in a chat room.

D. I have made friends with foreigner in a chat room.

Đáp án: A

Giải thích: Câu thuật lại sự việc nên động từ chia thời quá khứ.

Dịch: Tôi kết bạn với 1 người nước ngoài trong một phòng chat

Question 2: Cultural differences/ can/ seen/ in/ conversation/ between/ people/ different countries.

A. Cultural differences can seen in conversation between people to different countries.

B. Cultural differences can seen in conversation between people on different countries.

C. Cultural differences can be seen in conversation between people from different countries.

D. Cultural differences can be seen in conversation between people for different countries.

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu “can be P2”: có thể được làm gì

Dịch: Sự khác biệt văn hoá có thể được nhìn thấy giữa những người đến từ các nước khác nhau.

Question 3: Learn/ English/ help/ us/ get over/ the/ language barriers

A. Learn English helps us get over the language barriers.

B. Learning English helps us get over the language barriers.

C. To Learn English helps us get over the language barriers.

D. Learnt English helps us get over the language barriers

Đáp án: B

Giải thích: Ving đứng đầu câu làm chủ ngữ động từ chia số ít.

Dịch: Học tiếng Anh giúp chúng ta vượt qua rào cản văn hoá.

Question 4: Have/ you/ ever/ attend/ video conference

A. Have you ever attended a video conference?

B. Have you ever attending a video conference?

C. Have you ever attend a video conference?

D. Have you ever attends a video conference?

Đáp án: A

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “ever”

Dịch: Bạn đã từng tham gia một buổi họp trực tuyến chưa?

Question 5: Thanks/ social networks, we/ can/ connect/ each other/ easily.

A. Thanks social networks, we can connect to each other easily.

B. Thanks social networks, we can to connect to each other easily.

C. Thanks to social networks, we can to connect to each other easily.

D. Thanks to social networks, we can connect to each other easily

Đáp án: D

Giải thích: thanks to: nhờ có

Can + V: có thể làm gì

Dịch: nhờ có mạng xã hội, chúng ta có thể kết nối với nhau 1 cách dễ dàng.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ cellphone/ parents/ me/ buy/ promised/ a/ to/ I’m/ when/ 18.

A. My parents promised to buy me a cellphone when I’m 18.

B. My parents promised buy to me a cellphone when I’m 18.

C. My parents promised when to buy me a cellphone I’m 18.

D. My parents promised to buy a cellphone me when I’m 18.

Đáp án: A

Giải thích: promise to V: hứa sẽ làm gì

Buy sb st: mua cho ai cái gì

Dịch: Bố mẹ hứa mua cho tôi một chiếc điện thoại di động khi tôi 18 tuổi.

Question 7: My/ landline/ to/ grandfather/ smart phones/ prefers.

A. My grandfather prefers to landlines smart phones.

B. My grandfather to prefers landlines smart phones.

C. My grandfather prefers landlines to smart phones.

D. My grandfather prefers smart landlines to phones.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “prefer st to st”: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Ông nội tôi thích điện thoại bàn hơn điện thoại thông minh.

Question 8: Non-verbal/ called/ languages/ are/ languages/ sometimes/ body.

A. Non-verbal languages are sometimes called body languages.<

B. Non-verbal languages are called sometimes body languages.

C. Non-verbal are languages sometimes called body languages.

D. Non-verbal are languages called sometimes body languages.

Đáp án: A

Giải thích: câu bị động thời hiện tại đơn

Dịch: Ngôn ngữ không bằng lời đôi khi được gọi là ngôn ngữ hình thể.

Question 9: If/ I/ someone/ send/ will/ her/ I/ a/ love/ send/ snail mail.

A. If I send someone, I will love her a snail mail.

B. If I send her, I will love someone a snail mail.

C. If I love her, I will send someone a snail mail.

D. If I love someone, I will send her a snail mail

Đáp án: D

Giải thích: câu điều kiện loại 1 “if + S + V(s/es), S + will + V”

Dịch: Nếu tôi yêu ai đó, tôi sẽ gửi cô ấy 1 lá thư tay.

Question 10: People/ have/ telepathy/ believe/ twins/ that/ often.

A. People have that twins often believe telepathy.

B. People believe that twins often have telepathy.

C. People twins believe that often have telepathy.

D. People believe twins often that have telepathy

Đáp án: B

Giải thích: have telepathy: có thần giao cách cảm

Dịch: Mọi người tin rằng những đứa trẻ sinh đôi có thần giao cách cảm.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Interacting with friends through the internet is fun.

A. It’s fun to interact with friends through the internet.

B. Interacting with friends through the internet is boring.

C. To interact with friends through the internet no fun.

D. There is fun interacting with friends through the internet.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “it’s + adj + to V”

Dịch: Tương tác với bạn bè qua mạng thì rất thú vị.

Question 12:It’s required that you have to follow netiquettes in this chat room.

A. You must follow netiquettes in this chat room.

B. You need follow netiquettes in this chat room.

C. You can follow netiquettes in this chat room.

D. You should follow netiquettes in this chat room

Đáp án: A

Giải thích: must + V: bắt buộc phải làm gì

Dịch: Bạn bắt buộc phải tuân theo quy tắc ứng xử trên mạng khi ở trong phòng chat này.

Question 13:To communicate face-to-face is more convenient than to interact online.

A. It’s more convenient to interact online.

B. It’s more convenient to communicate face-to-face.

C. It’s less convenient to interact online.

D. It’s less convenient to communicate face-to-face.

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài “more + adj dài + than”

Dịch: ói chuyện trực tiếp thì thuận tiện hơn tương tác qua mạng.

Question 14: The message board is so informative that I read it all day.

A. The message board is too informative that I read it all day.

B. The message board is informative enough that I read it all day.

C. It is so an informative message board that I read it all day.

D. It is such an informative message board that I read it all day.

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc “such a/an + adj + N” :…như thế, như vậy

Dịch: Diễn đàn trên mạng này quá nhiều thông tin đến nỗi mà tôi đọc nó cả ngày.

Question 15: If I had a smart phone, I would be able to read emails.

A. I could read emails because I don’t have a smart phone.

B. I couldn’t read emails because I didn’t have a smart phone.

C. I couldn’t read emails because I don’t have a smart phone.

D. I could read emails because I have a smart phone.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “be able to V” có khả năng làm gì

Dịch: Nếu mà có điện thoại thông minh, tôi đã có thể đọc email.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.