Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 4 (có đáp án): Our customs and traditions

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 4 (có đáp án): Our customs and traditions

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 chương trình thí điểm gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8.

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1: A. a>ccept       B. ta>ble       C. spra>y       D. genera>tion

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 2: A. social       B. host       C. spot       D. cold

Đáp án:C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 3: A. unity       B. unique       C. upwards       D. music

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: A. kidding       B. unity       C. compliment       D. oblige

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 5: A. cutlery       B. hostress       C. reflect       D. manner

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 6:A. social       B. course       C. clockwise       D. cutlery

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 7: A. palm       B. manner       C. sharp       D. father

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/

Quảng cáo

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. oblige       B. offspring       C. manner       D. filmstrip

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 9: A. compliment       B. belongings       C. cutlery       D. confident

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 10: A. clockwise       B. hostess       C. reflect        D. table

Đáp án: C

iải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 11: A. informal       B. belongings       C. society       D. generation

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. customer       B. suitable       C. amazing       D. sociable

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Question 13: A. generation       B. situation       C. historical       D. information

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 14: A. filmstrip       B. custom       C. offspring       D. prepare

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ nhất

Quảng cáo

Question 15: A. traditional       B. scientific       C. generation       SD. volunteering

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

B. Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: Some Vietnamese schools make students wear Ao Dai, the __________ dress of Vietnam.

A. tradition        B. traditional        C. traditions        D. traditionally

Đáp án: B

Giải thích: traditional dress: trang phục truyền thống

Dịch: Một vài trường học của Việt Nam yêu cầu học sinh mặc áo dài, trang phục truyền thống của dân tộc.

Question 2: Can you tell me what is the difference __________ custom and tradition?

A. in        B. of        C. among        D. between

Đáp án: D

Giải thích: the difference between st and st: sự khác nhau giữa cái gì và cái gì

Dịch: Bạn có thể nói tôi biết sự khác nhau giữa phong tục là truyền thống không?

Question 3: Before beginning the meal, we should __________ for the oldest person to start.

A. wait       B. to wait        C. waiting       D. waited

Đáp án:A

Giải thích: động từ khuyết thiếu should + V: nên làm gì

Wait for sb: chờ đợi ai

Dịch: Trước khi bắt đầu bữa ăn, chúng ta nên chờ người lớn tuổi nhất ăn trước.

Question 4: You don’t have __________ tips for the waiters in Vietnam.

A. leave       B. leaving       C. to leave       D. left

Đáp án: C

Giải thích: động từ khuyết thiếu “have to V”: cần phải làm gì

Dịch: Bạn không cần phải để lại tiền boa cho phục vụ bần ở Việt Nam.

Quảng cáo

Question 5: My mother taught me some table __________ when I was young.

A. manners        B. unities       C. prongs       D. offsprings

Đáp án:A

Giải thích: cụm từ “table manners”: phép tắc ăn uống

Dịch: Mẹ dạy tôi một chút phép tắc ăn uống khi tôi còn bé.

Question 6: We reached the house after __________ for almost an hour.

A. cycled        B. to cycle        C. cycling        D. cycle

Đáp án: C

Giải thích: after + Ving: sau khi làm gì

Dịch: Chúng tôi đến ngôi nhà sau khi đạp xe gần 1 tiếng đồng hồ.

Question 7: Our customs are passed __________ from generations to generations.

A. down        B. up        C. to        D. over

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “pass st down => be passed down”: được truyền lại

Dịch: Các phong tục của ta được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Question 8: Some fortune tellers can read your future by looking __________ your palm.

A. to        B. in        C. at        D. for

Đáp án: C

Giải thích: look at st: nhìn vào cái gì

Dịch: Một vài thầy bói có thể đoán tương lai bằng cách nhìn vào lòng bàn tay.

Question 9: I’m so __________ about exploring customs of your country

A. excited        B. interested       C. fond       D. keen

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc be excited about = be interested in = be fond of = be keen on: thích làm gì

Dịch: Tôi cực hào hứng muốn khám phá phong tục của nước bạn.

Question 10: Although I have never been to the place, it has a __________ of belonging to me.

A. prong        B. palm       C. course       D. sense

Đáp án: D

Giải thích: cụm từ “sense of belonging” cảm giác thân thuộc

Dịch: Dù tôi chưa đến chỗ đó bao giờ, tôi thấy chỗ đó rất quen.

Question 11: My teacher paid me a __________ because I finished all difficult tasks.

A. cutlery        B. compliment       C. offspring       D. manner

Đáp án: B

Giải thích:cụm từ “pay sb a compliment”: khen ngợi ai

Dịch: Cô giáo khen tôi vì đã hoàn thành hết bài tập khó.

Question 12: This filmstrip __________ the daily routines of a typical Vietnamese family.

A. reflects       B. accepts        C. obliges        D. sprays

Đáp án: A

Giải thích: reflect: phản ánh

Dịch: Đoạn phim này phản ánh nhịp sống thường ngày của 1 gia đình Việt tiêu biểu.

Question 13: He __________ try to be more punctual; or else, the manager will get angry.

A. must        B. should        C. need        D. may

Đáp án: B

Giải thích: động từ khuyết thiếu “should + V”: nên làm gì

Dịch: Anh ấy nên cố gắng đúng giờ hơn, không thì giám đốc sẽ tức giận đó.

Question 14: He came up with the solution __________ every problems.

A. in        B. at        C. for        D. to

Đáp án: D

Giải thích: solution to st: giải pháp cho cái gì

Come up with: này ra ý tưởng

Dịch: Anh ấy nảy ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Question 15: It’s a custom in the USA as people use __________ in all meals.

A. cutleries       B. offsprings       C. belongings       D. tips

Đáp án:A

Giải thích: cutlery: bộ đồ dao dĩa dùng trong bữa ăn

Dịch: Đó là phong tục bên Mỹ khi người ta dùng dao và dĩa trong mỗi bữa ăn.

C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Bowing is nothing less than an art form in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school. For tourists, a simple inclination of the head or an attempt at a bow at the waist will usually suffice. The duration and inclination of the bow is proportionate to the elevation of the person you’re addressing. For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow; an office superior might get a slow, extended, 70-degree bow. It’s all about position and circumstance.

There is no tipping in any situation in Japan — cabs, restaurants, personal care. To tip someone is actually a little insulting; the services you’ve asked for are covered by the price given, so why pay more? If you are in a large area like Tokyo and can’t speak any Japanese, a waiter or waitress might take the extra money you happen to leave rather than force themselves to deal with the awkward situation of explaining the concept of no tipping in broken English.

Question 1: Japanese children are taught to bow from little age.

A. True        B. False

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “Bowing is nothing less than an art form in Japan, respect pounded into children’s heads from the moment they enter school.”.

Dịch: Cúi chào không gì hơn là một loại nghệ thuật ở Nhật, sự tôn trọng này được gieo vào đầu những đứa trẻ ngay từ khi đi học.

Question 2: The duration and inclination of a bow doesn’t depend on who you greet

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The duration and inclination of the bow is proportionate to the elevation of the person you’re addressing.”.

Dịch: Thời lượng và góc cúi chào sẽ tương thích với vai vế của người bạn đang chào hỏi.

Question 3: A lightning-fast 30-degree bow is used for friends.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “For example, a friend might get a lightning-fast 30-degree bow”.

Dịch: Ví dụ như, một người bạn có thể sẽ nhận được cái cúi đầu nhanh 30 độ.

Question 4: You need to tip when using cabs, restaurants, healthcare in Japan.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “There is no tipping in any situation in Japan — cabs, restaurants, personal care.”.

Dịch: Không có chuyện boa tiền dưới mọi tình huống ở Nhật, bao gồm taxi, nhà hàng và chăm sóc cá nhân.

Question 5: Japanese find tipping a little insulting.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “To tip someone is actually a little insulting…”.

Dịch: Boa tiền ai đó được coi là khá xúc phạm họ.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Jeans are very popular with young people all over the world. Some people say that jeans are the "uniform" of youth, but they haven't always been (6) _________. The story of jeans started almost two hundred years ago. People in Genoa, Italy made pants. The clothes made in Genoa (7) _________called " jeanos". The pants were called "jeans". In 1850, a salesman in California began selling pants made (8) _________canvas. His name was Levi Strauss. Because they were so strong, "Levi's pants became popular with gold miners, farmers and cowboys. Six year later, Levis began making his pants with blue cotton cloth from denim. Soon after, factory workers (9) _________ the United States and Europe began (10) _________ jeans. Young people usually didn't wear them.

Question 6: A. usual       B. unique       C. traditional       D. popular

Đáp án: D

Giải thích: popular: phổ biến

Dịch: Một số người cho rằng quần bò là “đồng phục” của giới trẻ, nhưng trước đây quần bog không có phổ biến như vậy.

Question 7: A. are       B. were       C. is       D. was

Đáp án: B

Giải thích: câu bị động thời quá khứ đơn với chủ ngữ số nhiều: “were + P2”

Dịch: Loại vải làm ở Genoa được gọi là “jeanos”.

Question 8: A. of       B. with       C. from       D. to

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be made of st”: được làm từ…

Dịch: Vào năm 1980, một thương lái người Cali bắt đầu bán quần làm từ vải can-vát.

Question 9:A. on        B. in        C. at        D. from

Đáp án:B

Giải thích: in + địa danh: ở…

Dịch: Ngay sau đó, các công nhân nhà máy ở Mỹ và châu Âu bắt đầu mặc đồ jeans.

Question 10: A. wear        B. wore        C. wears        D. to wear

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc begin to V: bắt đầu làm gì

Dịch: Ngay sau đó, các công nhân nhà máy ở Mỹ và châu Âu bắt đầu mặc đồ jeans.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

            HOW TO USE NAPKINS IN AN AMERICAN RESTAURANT?

As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your lap. Do not shake it open. At some very formal restaurants, the waiter may do this for the diners, but it is not inappropriate to place your own napkin in your lap, even when this is the case. The napkin rests on the lap till the end of the meal. Do not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to wipe your nose!

If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it to the left or right of your plate. Do not refold your napkin or wad it up on the table either. Never place your napkin on your chair. At the end of the meal, leave the napkin semi-folded at the left side of the place setting. It should not be crumpled or twisted; nor should it be folded. The napkin must also not be left on the chair.

Question 11: As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your __________.

A. lap        B. knees        C. chest        D. head

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “As soon as you are seated, remove the napkin from your place setting, unfold it, and put it in your lap.”.

Dịch: Ngay sau khi ngồi xuống, hãy chuyển khăn ăn từ chỗ bạn ngồi, gỡ nó ra và đặt lên lòng bạn.

Question 12: Does the napkin rest on the lap till the end of the meal?

A. Yes, it iss       B. No, it doesn’t       C. Yes, it does       D. No, it isn’t

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “The napkin rests on the lap till the end of the meal.”.

Dịch: Khăn ăn sẽ ở trên đùi bạn cho đến cuối bữa.

Question 13: What shouldn’t we do with the napkin?

A. clean the cutlery

B. wipe your face

C. wipe your nose

D. All answers above

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Do not clean the cutlery or wipe your face with the napkin. NEVER use it to wipe your nose!”.

Dịch: Đừng lau dao nĩa bằng khăn ăn, cùng đừng có lau mặt và không bao giờ được dùng để hỉ mũi.

Question 14: If you excuse yourself from the table, should you loosely fold the napkin?

A. Yes, we should        B. No, we shouldn’t

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it to the left or right of your plate.”.

Dịch: Nếu phải rời bàn sớm, hãy gấp hờ chiếc khăn ăn và để sang trái hoặc phải của đĩa ăn.

Question 15: The napkin _________ be left on the chair.

A. mustn’t        B. can’t       C. needn’t        D. haven’t

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “The napkin must also not be left on the chair.”.

Dịch: Không được để khăn ăn trên ghế.

D. Writing

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Japanese/ famous/ the culture/ lining/ especially/ in/ escalators.

A. Japanese is famous with the culture of lining especially in escalators.

B. Japanese is famous for the culture of lining especially in escalators.

C. Japanese are famous with the culture of lining especially in escalators.

D. Japanese are famous for the culture of lining especially in escalators.

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc “be famous for N”: nổi tiếng về cái gì

Dịch: Người Nhật nổi tiếng về văn hoá xếp hàng, đặc biệt là khi đi thang cuốn.

Question 2: The subways/ often/ crowded/ the morning/ when/ people/ rush/ work.

A. The subway are often crowded in the morning when people rush to work.

B. The subway are often crowded on the morning when people rush work.

C. The subway is often crowded on the morning when people rush to work.

D. The subway is often crowded in the morning when people rush work.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc: “be crowded”: chật cứng

In the morning: vào buổi sáng

Rush to work: vội vã đi làm

Dịch: Tàu điện ngầm thường chật cứng vào buổi sáng khi mọi người vội vã đi làm

Question 3: Anna/ not/ have/ do homework/ today/ because/ tomorrow/ day off.

A. Anna doesn’t have to do homework today because tomorrow is a day off.

B. Anna doesn’t have do homework today because tomorrow is a day off.

C. Anna doesn’t have doing homework today because tomorrow is a day off.

D. Anna doesn’t have done homework today because tomorrow is a day off.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “have to V”: phải làm gì

Day off: ngày nghỉ

Dịch: Anna không phải làm bài tập về nhà hôm nay vì mai là ngày nghỉ.

Question 4: When/ you/ come/ Brazil, you/ should/ tip/ the waiter/ 10%/ the bill.

A. When you come to Brazil, you should tip the waiter 10% on the bill.

B. When you come to Brazil, you should to tip the waiter 10% in the bill.

C. When you come to Brazil, you should tip the waiter 10% of the bill.

D. When you come to Brazil, you should to tip the waiter 10% of the bill.

Đáp án: C

Giải thích: động từ khuyết thiếu “should + V”: nên làm gì

Dịch: Khi đến Brazil, bạn nên boa tiền cho phục vụ bàn 10% hoá đơn.

Question 5: Australian/ not/ like/ be/ commented/ accents

A. Australian doesn’t like being commented in accents.

B. Australian don’t like being commented in accents.

C. Australian don’t like to be commented on accents.

D. Australian doesn’t like to be commented on accents.

Đáp án: C

Giải thích: câu bị động với động từ chỉ sự yêu thích “like + being/ to be + p2”: thích được làm gì

Be commented on st: bị nhận xét cái gì

Dịch: Người Úc không thích bị nhận xét chất giọng

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: In/ permission/ my/ before/ ask/ leaving/ family/ for/ the/ before/ table.

A. In my family, children have for permission to ask before leaving the table.

B. In my family leaving the table, children have to ask for permission before.

C. In my table, children have to ask for permission before leaving the family.

D. In my family, children have to ask for permission before leaving the table.

Đáp án: D

Giải thích: động từ khuyết thiếu “have to V” phải làm gì

Cụm từ ask for permission: hỏi xin phép

Dịch: Trong gia đìn tôi, trẻ con phải xin phép trước khi rời bàn ăn.

Question 7: eating/ never/ left/ Indian/ when/ use/ hand.

A. Indian never use left hand when eating.

B. Indian never eating when use left hand

C. Indian hand when never use left eating.

D. Indian never use when left hand eating

Đáp án: A

Giải thích: when + Ving = when + S + V: khi…

Dịch: Người Ấn Độ không bao giờ dùng tay trái để ăn

Question 8: at/ tea/ of/ There’s / tradition/ at/ afternoon/ British/ a/ 4 p.m.

A. There’s a tradition of having British afternoon tea at 4 p.m.

B. There’s a 4 p.m of having afternoon tea at British tradition.

C. There’s a British tradition afternoon tea of having at 4 p.m.

D. There’s a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m.

Đáp án: D

Giải thích: There is + N số ít: có…

Tradition of Ving: truyền thống làm gì

Dịch: Có một truyền thống của người Anh là uống trà chiều vào lúc 4h chiều

Question 9: you/ left/ In/ car/ have/ on the/ to/ London.

A. In London, you have to drive your car on the left.

B. In London, you have your car to drive on the left.

C. In London, you have to your drive on the car left.

D. In London, your car have you to drive on the left.

Đáp án: A

Giải thích: động từ khuyết thiếu “have to + V”: phải làm gì

Dịch: Ở Luân Đôn, bạn phải lái xe bên trái.

Question 10: have/ Chung cake/ the/ of/ at/ Tet/ Vietnamese/ wrapping/ tradition.

A. Chung cake wrapping have the tradition of Vietnamese at Tet.

B. Vietnamese have the tradition of wrapping Chung cake at Tet.

C. Vietnamese have Chung cake of wrapping the tradition at Tet.

D. Tet at Vietnamese have the wrapping tradition of Chung cake

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “have the tradition of Ving”: có truyền thống làm gì

Dịch: Người Việt có truyền thống gói bánh chưng vào dịp tết.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: We aren’t allowed to go home late.

A. We are not permitted to go home late.

B. We allow going home late.

C. We permit to go home late.

D. Going home late is allowed

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc be allowed to V = be permitted to V: được cho phép làm gì

Dịch: Chúng tôi không được phpes về nhà muộn.

Question 12: You don’t have to wear astronaut outfits on Space Day.

A. You mustn’t wear astronaut outfits on Space Day.

B. You needn’t wear astronaut outfits on Space Day.

C. You can’t wear astronaut outfits on Space Day.

D. You couldn’t wear astronaut outfits on Space Day

Đáp án: B

Giải thích: động từ khuyết thiếu “have to V”: phải làm gì

Dịch: Bạn không phải mặc đồ phi hành gia vào ngày lễ không gian.

Question 13:Custom is not similar to tradition

A. Custom is different from tradition.

B. Custom is the same as tradition.

C. Custom is like tradition.

D. Custom is as similar as tradition.

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc “not similar to” = “different from”: khác với

Dịch: Phong tục thì khác với truyền thống.

Question 14: People pass down tradition to the next generations

A. People to the next generations pass down tradition.

B. Next generations pass down tradition to people the next.

C. Passing down tradition is good.

D. Traditions are passed down to the next generations.

Đáp án: D

Giải thích: câu bị động thời hiện tại đơn: am/ is/ are + P2

Dịch: Truyền thống được truyền lại cho thế hệ sau.

Question 15: This custom is so popular that everyone knows it.

A. Everyone know this custom but it’s popular.

B. It’s such a popular custom that everyone knows it.

C. Knowing this custom is for everyone.

D. That everyone knows this custom is popular.

Đáp án: B

Giải thích: chuyển đổi tương đương cấu trúc: “so + adj + that + S V” và “such + a/an + adj + N + that + S V”

Dịch: Phong tục này quá phổ biến đến độ ai cũng biết.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học