Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) - Tiếng Anh 8 Global SuccessLời giải bài tập Unit 3 lớp 8 A Closer Look 1 trang 30 trong Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct options to complete the phrases (Khoanh tròn các lựa chọn đúng để hoàn thành các cụm từ)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. upload a picture = tải ảnh lên

2. browse a website = duyệt một trang web

Quảng cáo

3. check notifications = kiểm tra thông báo

4. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

5. connect with friends = kết nối với bạn bè

2 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Use the correct forms of the verbs in 1 to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của động từ trong bài 1 để hoàn thành các câu)

1. I _________ the school website and found pictures of school activities.

2. Our teacher _________ a video of our last meeting in our forum for everyone to see.

3. She _________ with some old friends at the English club.

4. Tom _________ the notifications and saw some new posts.

5. Mi often _________ to her instagram account to chat with her friends.

Đáp án:

1. browsed

2. uploaded

3. connected

4. checked

5. logs

Giải thích:

1. browse a website = duyệt một trang web

2. upload a picture = tải ảnh lên

3. connect with friends = kết nối với bạn bè

Quảng cáo

4. check notifications = kiểm tra thông báo

5. log on to an account = đăng nhập vào một tài khoản

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi duyệt trang web của trường và tìm thấy hình ảnh về các hoạt động của trường.

2. Giáo viên của chúng tôi đã tải lên diễn đàn một video về cuộc họp cuối cùng của chúng tôi cho mọi người xem.

3. Cô ấy kết giao với một số bạn cũ ở câu lạc bộ tiếng Anh.

4. Tom đã kiểm tra thông báo và thấy một số bài đăng mới.

5. Mi thường đăng nhập vào tài khoản instagram của mình để trò chuyện với bạn bè.

3 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

1. Our class has a(n) __________, and we often post questions there to discuss.

A. office

B. forum

C. club

Quảng cáo

2. We try to meet our parents' ____________ but it is hard.

A. dreams

B. interests

C. expectations

3. He is a big __________ and scares his weaker classmates.

A. bully

B. forum

C. pressure

4. She was chatting with her friends, so she couldn't _________ on the lesson.

A. concentrate

B. coach

C. advise

5. We have _________ from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

A. interests

B. pressure

C. friends

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp học của chúng tôi có một diễn đàn và chúng tôi thường đăng câu hỏi lên đó để thảo luận.

2. Chúng tôi cố gắng đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ nhưng thật khó.

3. Anh ấy là một kẻ hay bắt nạt và khiến các bạn học yếu hơn sợ hãi.

4. Cô ấy đang trò chuyện với bạn bè nên cô ấy không thể tập trung vào bài học.

5. Chúng tôi bị áp lực từ các kỳ thi, bạn bè và cha mẹ. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất căng thẳng.

4 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. (Nghe và nhắc lại các từ. Chú ý đến các âm /ʊə/ và /ɔɪ/. Sau đó đặt các từ vào các cột chính xác)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

/ʊə/   

/ɔɪ/

tourist; ensure; sure; tournament  

boy; toy; avoid; choice

5 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/. (Nghe và thực hành các câu. Gạch dưới những từ có /ʊə/ và khoanh tròn những từ có /ɔɪ/)

Bài nghe:

1. She is a noisy and curious girl.

2. They joined a full-day city tour.

3. I found it enjoyable to watch the tournament.

4. She'll record our voices during the interview.

5. He is not acting very mature and is starting to annoy me.

Đáp án:

/ʊə/: curious; tour; tournament; during; mature

/ɔɪ/: noisy; join; enjoyable; voices; annoy

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy là một cô gái ồn ào và tò mò.

2. Họ tham gia chuyến tham quan thành phố cả ngày.

3. Tôi thấy thú vị khi xem giải đấu.

4. Cô ấy sẽ ghi âm giọng nói của chúng tôi trong cuộc phỏng vấn.

5. Anh ấy hành động không chín chắn lắm và bắt đầu làm tôi khó chịu.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh 8 hay nhất, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jsp