Unit 5 lớp 8: Skills 1Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam - Skills 1 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Reading

1. Below are pictures from websites about festival in Viet Nam. Work in groups to answer the following questions (Dưới đây là những bức hình từ các trang web về các lễ hội ở Việt Nam. Trả lời những câu hỏi sau theo nhóm.)

Unit 5 lớp 8: Skills 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

1. What are the people doing in each picture?

2. Who do people worship at the Hung King Temple Festival?

3. Who do people worship at the Huong Pagoda Festival?

Quảng cáo

Gợi ý:

1. They are doing worshipping ceremony.

2. Hung King.

3. Buddha.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người đang làm gì trong mỗi bức hình? - Họ đang làm lễ cúng bái.

2. Mọi người thờ cúng ai ở Lễ hội đền Hùng? - Vua Hùng.

3. Mọi người thờ cúng ai ở lễ hội chùa Hương? - Đức Phật.

2. Now read the information about these festivals to check your ideas. (Bây giờ đọc thông tin về những lễ hội này để kiểm tra câu trả lời của bạn.)

A. The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. This festival is held to worship the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. The festival features a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

Quảng cáo

B. This Buddhist Festival is held annually and lasts for three months from the first to the third lunar month. During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. In addition to the ceremonies, people enjoy activities at this festival such as hiking in the mountains, exploring caves and taking photos of the beautiful scenery.

Hướng dẫn dịch:

A Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ. Lễ hội được tổ chức để thờ cúng các vua Hùng là những người đã dụng nước và là những vị vua đầu tiên của đất nước. Lễ hội có đám rước từ chân núi Nghĩa Linh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng. Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.

B Lễ hội Phật giáo được tổ chức hàng năm và kéo dài trong 3 tháng từ tháng Giêng đến tháng Ba Âm lịch. Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa. Ngoài các nghi lễ, người ta còn tham gia những hoạt động như leo núi, khám phá hang động, chụp hình những cảnh đẹp.

Quảng cáo

3. Find words/ phrases in the passages that have similar meaning to these words or phrases. (Tìm những từ/cụm từ trong đoạn văn có ý nghĩa tương tự như những từ hoặc cụm từ này.)

Gợi ý:

1. kings = emperors: vua

2. includes as an important part of something = features: là nét đặc biệt của ...

3. interesting, full of fun = joyful: thú vị

4. from abroad = from overseas: nước ngoài

5. going for a long walk = hiking: leo

6. natural surroundings = scenery: cảnh thiên nhiên

4. Read the information again and answer the following questions. (Đọc thông tin lần nữa và trả lời câu hỏi sau.)

1. When does the Hung King Temple Festival take place?

2. What is included in the offerings to the Hung Kings?

3. Why is it joyful to go to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

4. What do people do to worship Buddha at the Huong Pagoda Festival?

5. Which of the activities at the Huong Pagoda Festival do you like most?

Đáp án:

1. The Hung King Temple festival takes place from 8th to 11th day of the third lunar month.

2. Incense, specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays.

3. Because there are many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

4. People join the procession and make offerings of incense, flower, fruit and candles.

5. Exploring caves.

Giải thích:

1. Thông tin: The Hung King Temple Festival takes place from the 8th to the 11th day of the third lunar month in Phu Tho. (Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch ở Phú Thọ.)

2. Thông tin: Here, there is a ceremony of offering incense and specialities such as chung cakes, day cakes and five-fruit trays to the Kings. (Ở đây có nghi lễ dâng hương và những đặc sản như bánh chưng, bánh dày, và mâm ngũ quả cho các vua Hùng.)

3. Thông tin: Moreover, there are also many joyful activities including bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. (Ngoài ra, cũng có nhiều hoạt động vui chơi như đánh đu trên những cái đu bằng tre, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan.)

4. Thông tin: During the festival, visitors come from all over the country and from overseas to join the procession and make offerings of incense, flowers, fruit and candles to worship Buddha at the pagoda. (Trong suốt lễ hội, khách tham quan đến từ khắp nơi trong nước và từ nước ngoài tham gia vào đám rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến để thờ cúng Đức Phật ở chùa.)

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nào lễ hội đền Hùng diễn ra?

- Lễ hội Đền Hùng diễn ra từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch.

2. Cái gì có trong lễ vật vua Hùng?

- Hương, đặc sản như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả.

3. Tại sao thật thú vị khi đến Lễ hội đền Hùng?

- Bởi vì có nhiều hoạt động vui tươi bao gồm đu tre, múa lân, đấu vật và biểu diễn hát xoan.

4. Người ta làm gì để thờ cúng Đức Phật ở lễ hội Chùa Hương?

- Mọi người tham gia lễ rước và dâng hương, hoa, trái cây và nến.

5. Những hoạt động nào ở lễ hội Chùa Hương mà bạn thích nhất?

- Khám phá hang động.

Speaking

5.a Work in pairs. Your teacher is organising a trip. You have two options: going to Huong Pagoda or going to Hung King Temple. You have to decide the following. (Thực hành theo cặp. Giáo viên của bạn đang tổ chức một chuyến đi. Bạn có 2 lựa chọn: đến Chùa Hương hoặc đến Đền Hùng. Bạn phải quyết định:)

Gợi ý:

1. Which place do you prefer to go to? Explain your choice.

   - I prefer to go to Huong Pagoda because I really want to travel along Yen Stream by boat. How about you?

   - I prefer to go to Hung King Temple because it's one of the most important festivals in the country. Moreover, there are a lot of joyful activities there.

2. What things should you take with you? Why?

   - I think we should take a bottle of water because we'll need it when we're climbing the mountain.

   - In my opinion, we must bring fruits to offer Hung Kings.

   - I think we should bring snacks because it's very easy to serve.

   - I think flowers are very necessary because we need to offer them to the Buddha.

   - Incense is indispensable because we need it when we go to the pagoda.

   - I'd like to take a camera with me because I want to take pictures of the beautiful scenery.

   - We need to bring trainers because we will climb the mountain.

   - I think we should also bring an umbrella in case of the rain.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thích đến nơi nào hơn? Giải thích sự lựa chọn của bạn.

    - Tôi thích đi chùa Hương hơn vì tôi rất muốn đi dọc suối Yến bằng thuyền. Còn bạn thì sao?

    - Tôi thích đi lễ đền Vua Hùng hơn vì đó là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đất nước. Hơn nữa, có rất nhiều hoạt động vui tươi ở đó.

2. Những thứ bạn nên mang theo bên mình? Tại sao?

    - Tôi nghĩ chúng ta nên lấy một chai nước vì chúng ta sẽ cần nó khi leo núi.

    - Theo tôi, chúng ta phải mang hoa quả để dâng các Vua Hùng.

    - Tôi nghĩ chúng ta nên mang theo đồ ăn nhẹ vì nó rất dễ phục vụ.

    - Tôi nghĩ hoa rất cần thiết vì chúng ta cần dâng lên Đức Phật.

    - Nhang là thứ không thể thiếu vì chúng ta cần khi đi lễ chùa.

    - Tôi muốn mang theo máy ảnh vì tôi muốn chụp ảnh phong cảnh đẹp.

    - Chúng tôi cần mang theo người huấn luyện vì chúng tôi sẽ leo núi.

    - Tôi nghĩ chúng ta cũng nên mang theo ô phòng khi trời mưa.

Các bạn có thể dựa vào các ý trên để tạo thành đoạn hội thoại.

b. Now report your decisions to the class. Which location is more popular and why? (Bây giờ báo cáo lại quyết định của bạn trước lớp. Địa điểm nào nổi tiếng hơn và tại sao ?)

Tùy vào ý bạn lựa chọn ở phần a1 để báo cáo.

Bài giảng: Unit 5 Festivals in Viet Nam: Skills 1 - Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 5 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 8, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp