Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2

Xem thêm: Top 30 Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 (có đáp án)

I.Circle the best answer a, b, c or d: (2,5P)

Quảng cáo

1. .............. you show me the way to the nearest bank?

a. Do

b. Are

c. Should

d. Could

2. My brother said that I should..................hard.

a. study

b. studied

c. studying

d. studies

3. I love ...................volleyball.

a. play

b. to play

c. plays

d. playing

4. Mrs. Nga speaks English........................

a. good

b. goodly

c. well

d. better

5. Mai usually ............................ to school in the morning.

a. goes

b. go

c. went

d. going

6.Ha ................to the movies last night.

a. go

b. went

c. going

d. goes

7.I'll see you ................Saturday.

a.on

b. in

c. at

d. with

8.Nam asked me ................him my report card.

a. give

b. giving

c. to give

d. gives

Quảng cáo

9.Hoa used to ............................long hair.

a. has

b. have

c. had

d. having

10. Quang had bad marks in Math last semester. He should ...............................

a. watch TV a lot

c. write a lot of letters

b. do a lot of homeworks

d. make noise in the class.

II. Match the questions in column A with the answers in column(2.5P)

A B

1. Where did your Grandma use to live?

2. Which subject do you need to improve?

3. Could you help me, please?

4. When do they plant trees along the streets

a.Sure. What can I do for you?

b.English and Math.

c.On october 15.

d.She used to live on a farm.

III. Change the following sentences into reported speech: (2,5P)

1.“You should get up earlier” My father said to me.

=> My father said I ..................

2.Nam said to Hoa: “Can you open the door?”

=> Nam told Hoa ..................

Quảng cáo

3. Nga said to me: “You should practise speaking English with your friends.”

=> Nga said I ..................

4. Lan said to me : “Give me your opinion”

=> Lan asked me ..................

IV.Read the passage carefully :(2,5P)

In the first year of lower secondary school, I had some difficulties in learning English. My pronunciation of English words was really bad and my English grammar was worse. I did not know how to improve them. One afternoon after the lesson, my teacher of English told me to wait for her outside the classroom. She took me to the school library and showed cassettes of pronunciation drills kept in a glass bookcase. She also told me how to use an English-English dictionary to improve my English grammar. “ Now, I think you know what you should do” she said. I did not know that only one year later I would win the first prize in the English Speaking Contest held for secondary school students in my hometown.

Answer true

( T ) or false ( F ):

...... 1. His pronunciation of English words was bad.

...... 2.There was not any difficulties in his learning English.

...... 3. His teacher told him how to use an English-Vietnamese dictionary.

...... 4.His teacher took him to the library.

...... 5.Later, he knew what he should do to improve his English.

Đáp án

I.

1. d 2. a 3. d 4. c 5. a
6. b 7. a 8. c 9. b 10. b

II.

1. d 2. b 3. a 4. c

III.

1. My father said I should get up earlier.

2. Nam told Hoa to open the door.

3. Nga said I should practise speaking English with my friends.

4. Lan asked me to give her my opinion.

IV.

1.T 2.F 3.F 4.F 5.T

Các đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.