Unit 8 lớp 8: Language FocusUnit 8: Country Life and City Life

Language Focus (Trang 77-79 SGK Tiếng Anh 8)

1. Read the dialogues. (Đọc các đoạn hội thoại sau.)

Quảng cáo

Now make similar dialogues. Use the shipping information. (Hãy làm các hội thoại tương tự, sử dụng bảng thông tin về giờ tàu chạy.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

Good Fortune

You: Excuse me! Is the boat to Quy Nhon leaving at 11.30?

Clerk: Is that Good Fortune?

You: That's right.

Clerk: I'm sorry but it's been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it's leaving at 13.55.

You: Thank you.

Quảng cáo

City of Hue

Mrs. Hoa: Excuse me! Is the boat to Nha Trang leaving at 11.40?

Clerk: Are you talking about City of Hue?

Mrs. Hoa: Yes.

Clerk: It's leaving on time, madam.

Mrs. Hoa: Thank you.

Golden Trail

You: Is the boat to Ho Chi Minh City leaving at 11.55?

Clerk: Is that Golden Trail?

You: That's right.

Clerk: I'm sorry, the boy, but it's been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: Now, it's leaving at 16.20.

Speed of Lights

Mr. Vu: Is the boat from Ho Chi Minh City arriving at 10.40?

Clerk: Are you talking about Speed of Lights?

Mr. Vu: Yes.

Clerk: I'm sorry, sir, it's been delayed.

Mr. Vu: Oh, no!

Clerk: It's arriving at 12.30.

Diamond Eyes

You: Excuse me! Is the boat from Ca Mau arriving at 11.00?

Clerk: Are you talking about Diamond Eyes?

You: Yes.

Clerk: It's arriving on time.

You: Thank you.

Stars Above

You: Excuse me! Is the boat from Phu Quoc arriving at 12.00?

Clerk: Is that Stars Above?

You: That's right.

Clerk: I'm very sorry it's been delayed.

You: Oh, no!

Clerk: It's arriving at 18.15.

2. Complete the diologues. Use the verbs in the present progressive tense.

(Hoàn thành các đoạn hội thoại. Dùng động từ ở thì hiện tại tiếp diễn.)

a) Nam: What are you doing tonight?

Bao: I'm playing (0) table tennis.

b) Uncle Thach: Would you and Lan like to go to the movies?

Hoa: Sorry, we can't. We (1) are doing home work.

c) Mrs. Vui: Are you watching the seven o'clock news?

Mr. Nhat: No, I (2) am watching a program on rainforests.

d) Hoa: I'm going to the beach on Saturday.

Lan: Lucky you! I (3) am going to my violin lesson.

e) Mrs. Thoa: Are you free on Sunday afternoon?

Na: No, Mom and I (4) are cleaning the house.

f) Nga: Can you fix my computer on Friday afternoon?

Mr. Lara: I'm afraid not. I (5) am having a meeting that afternoon.

Quảng cáo

3. Complete the sentences. Use the verbs and adjectives in the boxes.

(Hoàn thành câu. Sử dụng động từ và tính từ cho trong hộp.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) The boys are getting tall.

b) The old men are getting weak.

c) We should go home. It's getting dark.

d) The weather is becoming cold.

e) The students are becoming better.

f) The school yard is becoming cleaner.

4. Make comparisons between the city and the country about these things. The adjectives in the box will help you.

(Hãy so sánh về thành thị và nông thôn về những điều sau. Các tính từ trong khung sẽ giúp em.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

- The food in the city is more expensive than the food in the countryside.

= The food in the countryside is cheaper than the food in the city.

- The traffic in the city is busier than the traffic in the countryside.

- The transport in the city is easier than the transport in the countryside.

- The air in the countryside is fresher than the air in the city.

= The air in the city is more polluted than the air in the countryside.

- The entertainments in the city are better than the entertainments in the countryside.

= The entertainments in the countryside is poorer than the entertainments in the city.

- The medical facilities in the city are more accessible than those (= the medical facilities) in the countryside.

- The schools in the city are better than the schools in the countryside.

- The electricity in the city is better than the electricity in the countryside.

Quảng cáo

5. Look at the advertisements. Compare the house, the villa and the apartment. Use the adjectives in the box.

(Hãy xem các quảng cáo sau. Em hãy so sánh nhà ở, biệt thự với căn hộ. Dùng tính từ cho trong khung.)

   The house is more expensive than the apartment.

   The apartment is smaller than the villa.

   The villa is the oldest home.

expensive     old     small     beautiful     big     hot

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

expensive

- The house is more expensive than the apartment.

- The house is not as expensive as the villa.

- The villa is the most expensive of all.

old

- The apartment is older than the house.

- The house is not as old as die villa.

- The villa is the oldest of all.

small

- The apartment is smaller than the villa.

- The villa is smaller than the house.

- The apartment is the smallest of all.

beautiful

- The villa is more beautiful than the apartment.

- The villa is not as beautiful as the house.

- The house is the most beautiful of all.

big

- The villa is bigger than the apartment.

- The villa is not as big as the house.

- The house is the biggest of all.

hot

- The apartment is hotter than the villa.

- The villa is hotter than the house.

- The apartment is the hottest of all.

Các bài soạn Unit 8 lớp 8: Country Life and City Life:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-country-life-and-city-life.jsp


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên