Tiếng Anh 9 Review 1 Skills - Global SuccessLời giải bài tập Review 1 lớp 9 Skills trang 39 trong Review 1 Tiếng Anh 9 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 9 Review 1.

Tiếng Anh 9 Review 1 Skills (trang 39) - Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 39 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Read parts of the notices about different workshops for teens. Tick (V) the appropriate box(es) to show which workshop has the following features. (Đọc các phần của thông báo về các buổi hội thảo khác nhau dành cho thanh thiếu niên. Đánh dấu (V) vào (các) ô thích hợp để cho biết xưởng nào có những đặc điểm sau.)

A. This workshop focuses on designing posters on Canva. You'll use your new skills to make a poster with any themes you like on Canva. We've got a lot of sample posters and poster templates to give you ideas. You'll have a chance to work with our experienced instructors and to present your poster at the end, too.

B. Our workshop is all about dealing with problems teens face in their daily life. You'll have a chance to talk about your own problems, and our counsellors will help you solve them. We'll also share with you tips on time management, priority setting, and how to live a healthy life.

C. This workshop shows you how to choose good ingredients and cook healthy dishes. You'll have a chance to practise choosing and buying meat and vegetables in a nearby supermarket. You'll also be able to cook some dishes at the workshop. Our professional cooks will give you feedback to improve your cooking.

Hướng dẫn dịch:

A. Hội thảo này tập trung vào thiết kế áp phích trên Canva. Bạn sẽ sử dụng các kỹ năng mới của mình để tạo áp phích với bất kỳ chủ đề nào bạn thích trên Canva. Chúng tôi có rất nhiều áp phích mẫu và mẫu áp phích để bạn có ý tưởng. Bạn sẽ có cơ hội làm việc với những người hướng dẫn giàu kinh nghiệm của chúng tôi và trình bày áp phích của bạn vào cuối khóa học.

B. Hội thảo của chúng tôi tập trung vào việc giải quyết các vấn đề mà thanh thiếu niên gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ có cơ hội nói về những vấn đề của riêng mình và các cố vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết chúng. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn các mẹo về quản lý thời gian, đặt ưu tiên và cách sống một cuộc sống lành mạnh.

Quảng cáo

C. Hội thảo này hướng dẫn bạn cách chọn nguyên liệu tốt và nấu những món ăn tốt cho sức khỏe. Bạn sẽ có cơ hội thực hành lựa chọn và mua thịt, rau củ ở siêu thị gần đó. Bạn cũng có thể nấu một số món ăn tại xưởng. Đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phản hồi để cải thiện việc nấu ăn của bạn.

1. Teens will practise doing things, using the new skills.

2. Teens can work with professional people.

3. It deals with teens' daily problems.

4. Teens can improve their skills based on the feedback from professionals.

5. Teens will present their product.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu niên sẽ thực hành làm mọi việc, sử dụng các kỹ năng mới.

2. Thanh thiếu niên có thể làm việc với những người chuyên nghiệp.

3. Nó giải quyết các vấn đề hàng ngày của thanh thiếu niên.

Quảng cáo

4. Thanh thiếu niên có thể cải thiện kỹ năng của mình dựa trên phản hồi từ các chuyên gia.

5. Thanh thiếu niên sẽ giới thiệu sản phẩm của mình.

Đáp án:

1. A, C

2. A, B, C

3. B

4. C

5. A

Speaking

2 (trang 39 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Work in groups. Discuss with your partners to decide what kind of workshop you would like to have at your school. Use the following questions as cues. Take notes of your answers and report them to the class. (Làm việc nhóm. Thảo luận với các bạn của bạn để quyết định loại hội thảo nào bạn muốn tổ chức tại trường của mình. Sử dụng các câu hỏi sau đây làm tín hiệu. Ghi lại câu trả lời của bạn và báo cáo trước lớp.)

1. What kind of workshop would you like to have at your school? Why?

2. What can students do at the workshop?

3. What can they learn from the workshop?

4. Who do you think should be invited to lead the workshop?

Quảng cáo

Gợi ý:

We would like to have a DIY workshop at our school because we want to know how to make new things from used items such as plastic bottles or old clothes. At the workshop, we can practise making useful things from these items. By doing this, we can learn about the green lifestyle and ways to save our environment. We think we should invite Ms Mai Huong, our form teacher, to lead the workshop because she knows many creative ways to reuse old things.

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi muốn tổ chức một buổi workshop DIY tại trường vì chúng tôi muốn biết cách làm những món đồ mới từ những đồ vật đã qua sử dụng như chai nhựa hoặc quần áo cũ. Tại workshop, chúng ta có thể thực hành làm những món đồ hữu ích từ những vật dụng này. Bằng cách này, chúng ta có thể tìm hiểu về lối sống xanh và các cách để bảo vệ môi trường. Chúng tôi nghĩ nên mời cô Mai Hương, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, chủ trì buổi workshop vì cô biết nhiều cách sáng tạo để tái sử dụng đồ cũ.

Listening

3 (trang 39 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Listen to Demi, a student from the Netherlands, talking about her life in the city and in the countryside. Fill in each blank with no more than TWO words (Hãy nghe Demi, một sinh viên đến từ Hà Lan, kể về cuộc sống của cô ấy ở thành phố và ở nông thôn. Điền vào mỗi chỗ trống không quá HAI từ)

Bài nghe:

1. Demi used to live in London for ______ with her parents.

2. At weekends, they usually visited attractions and ______.

3. Now Demi lives in one of the ______ villages in the world.

4. In the village, people only ______, walk, or cycle.

5. Her favourite place of interest is the ______.

Đáp án:

1. three years

2. famous parks

3. most beautiful

4. sail round

5. museum

 

Nội dung bài nghe:

Hello, I’m Demi, a student from the Netherlands. I used to live with my parents in London for three years before we moved back to Giethoorn Village in the Netherlands. Our life in London was quite interesting. There are many attractions such as the London Eye, Buckingham Palace, etc., so at weekends we could visit them. We also went to famous parks like Hyde Park to enjoy the nature. However, in this city, we experienced traffic jams and air pollution. Then we moved back to our Giethoorn Village. At first, I was a little bit sad but now I really love the life here. We live in one of the most beautiful villages in the world. Our village is special because we can only sail around, walk, or cycle. The place I like best is the museum because there I can learn how people lived more than 100 years ago. I also love the fresh air and the people here.

Hướng dẫn dịch:

Xin chào, tôi là Demi, học sinh đến từ Hà Lan. Tôi từng sống với bố mẹ ở London ba năm trước khi chúng tôi chuyển về Làng Giethoorn ở Hà Lan. Cuộc sống của chúng tôi ở London khá thú vị. Có rất nhiều điểm tham quan như London Eye, Cung điện Buckingham, v.v. nên vào cuối tuần chúng ta có thể ghé thăm chúng. Chúng tôi cũng đến những công viên nổi tiếng như Hyde Park để tận hưởng thiên nhiên. Tuy nhiên, ở thành phố này, chúng tôi đã trải qua tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Sau đó chúng tôi chuyển về Làng Giethoorn. Lúc đầu tôi hơi buồn một chút nhưng bây giờ tôi rất yêu cuộc sống ở đây. Chúng tôi sống ở một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới. Ngôi làng của chúng tôi rất đặc biệt vì chúng tôi chỉ có thể đi thuyền vòng quanh, đi bộ hoặc đạp xe. Nơi tôi thích nhất là bảo tàng vì ở đó tôi có thể tìm hiểu cách con người sống cách đây hơn 100 năm. Tôi cũng yêu không khí trong lành và con người ở đây.

Writing

4 (trang 39 sgk Tiếng Anh 9 Global Success): Write a paragraph (about 100 words) about three things that make you proud of your community. You may use the following questions as cues. (Viết một đoạn văn (khoảng 100 từ) về ba điều khiến bạn tự hào về cộng đồng của mình. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi sau đây làm gợi ý.)

1. What are the three things that make you proud of your community?

2. Why does each of them make you feel proud?

Gợi ý:

I feel proud of three things in my community. Firstly, it is spacious. There are not many people living in my community, and the streets and roads are wide. Therefore, I do not feel confined here. Secondly, my community has enough facilities for its people. Near my house there are two small parks with sport facilities for people of all ages. Also, there are good schools, hospitals and supermarkets nearby. Thirdly, the people here are very friendly and helpful. Neighbours greet each other whenever they meet. They are also willing to help each other in difficult situations. In short, I am proud of and love living in my community.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cảm thấy tự hào về ba điều trong cộng đồng của mình. Thứ nhất, nó rộng rãi. Cộng đồng của tôi không có nhiều người, đường sá rộng rãi. Vì vậy, tôi không cảm thấy bị giới hạn ở đây. Thứ hai, cộng đồng của tôi có đủ cơ sở vật chất cho người dân. Gần nhà tôi có hai công viên nhỏ với các cơ sở thể thao dành cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, xung quanh còn có trường học, bệnh viện và siêu thị tốt. Thứ ba, người dân ở đây rất thân thiện và hữu ích. Hàng xóm chào nhau mỗi khi gặp nhau. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Nói tóm lại, tôi tự hào và yêu thích cuộc sống trong cộng đồng của mình.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 9 Review 1 hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên