Giải Tin học 11 trang 126 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 11 trang 126 trong Bài 27: Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 11 trang 126.

Giải Tin học 11 trang 126 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Luyện tập 1 trang 126 Tin học 11: Thiết kế thuật toán cho nhiệm vụ 1 với ý tưởng khác như sau: Dãy A là một hoán vị của dãy các số từ 1 đến n khi và chỉ khi dãy A có độ dài n và mọi số i từ 1 đến n đều nằm trong A.

Lời giải:

Một ý tưởng khác để kiểm tra xem dãy n số có phải là một hoán vị của dãy số 1, 2, ..., n hay không là sử dụng tính chất đặc biệt của hoán vị. Ta biết rằng một hoán vị của dãy số từ 1 đến n sẽ có các giá trị từ 1 đến n đúng một lần, tức là không có giá trị lặp lại và không có giá trị bỏ sót. Với ý tưởng này, ta có thể thiết kế thuật toán như sau:

-Đọc dãy số vào mảng a gồm n phần tử.

Quảng cáo

-Kiểm tra độ dài của dãy a có bằng n không. Nếu không bằng n, in ra "KHÔNG" và kết thúc thuật toán.

-Khởi tạo một mảng visited gồm n phần tử, với giá trị ban đầu là False. Mảng visited này sẽ được sử dụng để đánh dấu các số đã xuất hiện trong dãy a.

-Duyệt qua từng phần tử trong dãy a, đồng thời đánh dấu số đó đã xuất hiện trong dãy a bằng cách đặt giá trị True tại vị trí tương ứng trong mảng visited.

-Kiểm tra mảng visited. Nếu một trong các phần tử của visited là False, tức là có giá trị bị bỏ sót trong dãy a, in ra "KHÔNG" và kết thúc thuật toán.

-Sau khi kiểm tra xong mảng visited, in ra "CÓ" nếu không có giá trị nào bị bỏ sót, ngược lại in ra "KHÔNG".

Quảng cáo

-Thuật toán:

function kiemTraHoanVi(a):

 n = len(a)

 visited = [False] * n

 # Kiểm tra độ dài của dãy a

 if n != len(set(a)):

  return "KHÔNG"

 # Duyệt qua từng phần tử trong dãy a

 for i in a:

  # Nếu số i đã xuất hiện trong dãy a

Quảng cáo

  if i < 1 or i > n or visited[i-1]:

   return "KHÔNG"

  visited[i-1] = True

 # Kiểm tra mảng visited

 if all(visited):

  return "CÓ"

 else:

  return "KHÔNG"

Luyện tập 2 trang 126 Tin học 11: Trong Nhiệm vụ 2, nếu dãy A đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì có thể cải tiến thuật toán tốt hơn được không?

Lời giải:

Nếu dãy A đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì có thể cải tiến thuật toán tốt hơn

Vận dụng 1 trang 126 Tin học 11: Cho dãy số A = A[0], A[1]. .... A[n — 1]. Thiết kế và viết chương trình kiểm tra trong dãy A có hai phân tử nào trùng nhau hay không. Cần đưa ra câu trả lời là “có” hay “không”. Yêu cầu đưa ra quy trình thiết kế theo phương pháp làm mịn dần.

Lời giải:

Bước 1: Xác định đầu vào và đầu ra của chương trình.

Đầu vào: Dãy số A gồm n phần tử (A[0], A[1], ..., A[n-1]).

Đầu ra: Một câu trả lời là "có" nếu trong dãy A có hai phần tử trùng nhau, hoặc "không" nếu không có.

Bước 2: Xác định giải thuật kiểm tra trùng nhau.

Giải thuật đơn giản nhất là duyệt qua từng phần tử của dãy A, so sánh nó với các phần tử trước đó trong dãy để tìm kiếm phần tử trùng nhau.

Bước 3: Thiết kế mã nguồn chương trình.

Sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử của dãy A từ đầu đến cuối.

Trong mỗi lần lặp, so sánh phần tử hiện tại (A[i]) với các phần tử trước đó (A[0], A[1], ..., A[i-1]) để kiểm tra xem có phần tử trùng nhau hay không.

Nếu tìm thấy phần tử trùng nhau, đưa ra kết quả là "có" và kết thúc chương trình.

Nếu không tìm thấy phần tử trùng nhau sau khi đã duyệt qua toàn bộ dãy A, đưa ra kết quả là "không".

def check_duplicate(A):

 for i in range(len(A)):

  for j in range(i + 1, len(A)):

   if A[i] == A[j]:

    return "có"

 return "không"

# Đầu vào: Dãy số A

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

# Gọi hàm để kiểm tra

result = check_duplicate(A)

# Đầu ra: Kết quả kiểm tra

print(result)

Vận dụng 2 trang 126 Tin học 11: Xâu kí tự được gọi là đối xứng nêu thay đổi thứ tự ngược lại các kí tự của xâu thì vẫn nhận được dãy ban đầu. Ví dụ xâu “abcdcba" là đối xứng, còn xâu “1011” không là đối xứng. Thiết kế và viết chương trình kiểm tra một xâu kí tự cho trước có là đối xứng hay không. Yêu cầu đưa ra quy trình thiết kế theo phương pháp làm mịn dần.

Lời giải:

Quy trình thiết kế theo phương pháp làm mịn dần để kiểm tra xâu kí tự có là đối xứng hay không gồm các bước sau:

Bước 1: Nhận đầu vào là xâu kí tự cần kiểm tra.

Bước 2: Loại bỏ các kí tự không cần thiết, chẳng hạn khoảng trắng và dấu cách, để chuẩn bị cho quá trình kiểm tra.

Bước 3: Chuyển đổi xâu kí tự về dạng chữ thường hoặc dạng chữ hoa (tuỳ thuộc vào yêu cầu của đề bài) để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình kiểm tra.

Bước 4: Sử dụng một vòng lặp để so sánh các kí tự ở đầu và cuối xâu kí tự, sau đó di chuyển lần lượt về phía nhau.

Bước 5: Trong quá trình lặp lại, so sánh các kí tự ở hai vị trí tương ứng với nhau. Nếu chúng khác nhau, xâu kí tự không là đối xứng và chương trình dừng lại, trả về kết quả là "Không đối xứng".

Bước 6: Nếu các kí tự ở hai vị trí tương ứng với nhau đều giống nhau, tiếp tục di chuyển các con trỏ về phía nhau và so sánh các kí tự tiếp theo cho đến khi hoàn thành kiểm tra toàn bộ xâu kí tự.

Bước 7: Nếu tất cả các cặp kí tự ở vị trí tương ứng với nhau đều giống nhau, tức là xâu kí tự là đối xứng, chương trình dừng lại và trả về kết quả là "Đối xứng".

Bước 8: Kết thúc chương trình và đưa ra kết quả cuối cùng.

Chương trình:

def kiem_tra_doi_xung(xau):

 # Loại bỏ các kí tự không cần thiết và chuyển đổi xâu về dạng chữ thường

 xau = xau.replace(" ", "").lower()

 n = len(xau)

 # Sử dụng vòng lặp để kiểm tra từ đầu và cuối xâu kí tự

 for i in range(n // 2):

  if xau[i] != xau[n - i - 1]:

   return "Không đối xứng"

 return "Đối xứng"

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 11 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên